Nieuwe Directeur-Bestuurder: WMC Kerkrade

Sinds het najaar van 2022 bevindt de stichting WMC Kerkrade zich in een organisatorisch transitieproces. Door de daarmee gepaard gaande statutaire wijzigingen en organisatorische vernieuwingen sluit de organisatie beter aan op de ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en in de cultuursector in het bijzonder. De organisatie wordt aldus meer toekomstgericht en -bestendig. Als de nieuwe directeur-bestuurder is Bart van der Roost na een sollicitatieprocedure aangesteld.

In aansluiting op een eerste fase, die vooral het optimaliseren van de communicatie tussen de diverse organisatieonderdelen en de invoering van een projectmatige werkwijze betrof, is op 1 oktober 2023 de tweede belangrijke fasestap gemaakt. Deze fasestap hield met name de statutaire overstap naar een Raad van Toezicht-model in. Daarbij is een Raad van Toezicht (RvT) geïnstalleerd en is het bestuur van de stichting overgegaan op een – nieuwe – directeur-bestuurder. Als de nieuwe directeur-bestuurder is Bart Van der Roost na een sollicitatieprocedure aangesteld.

Bart is van Belgische komaf en de blaasmuziek is hem als het ware met de paplepel ingegeven. Hij is goed bekend met het Wereld Muziek Concours en hij heeft een ruime ervaring in het managen en besturen van organisaties in de cultuursector. Zijn ondernemersgeest, creativiteit, passie voor de sector en zijn internationale werkervaring zijn voor de WMC-organisatie van grote meerwaarde.

“Ik zie ernaar uit om de uitdagingen die er liggen samen met het team van medewerkers en vrijwilligers op te pakken. Ik ben mij bewust van het grote belang van “het instituut WMC” voor de stad, de regio en de mondiale blaasmuzieksector. Ik heb alle vertrouwen in de koers die de stichting WMC Kerkrade organisatorisch is ingeslagen. De eerstkomende maanden zal ik vooral benutten om mij goed in te leven in de WMC-organisatie.”, aldus directeur-bestuurder Bart Van der Roost.

De stichtingsbestuurders Rob Schobben, Hans Bosch en Raymond Kohlen hebben na hun aftreden zitting genomen in de RvT. In lijn met de Governance Code Cultuur zal dat voor beperkte duur zijn, ten hoogste tot het einde van 2024. Er is een vacature voor de werving van nieuwe RvT-leden geplaatst.

De voorzitter van het stichtingsbestuur, Bert Corneth, is na zijn aftreden als bestuurder op 1 oktober jl. nog als adviseur voor de WMC-organisatie beschikbaar.

“De gekozen betrokkenheid van de afgetreden bestuursleden dient de continuïteit van de organisatie. Verlies van kennis en ervaring op allerlei gebieden wordt zo, met respect voor de nieuwe organisatiestructuur, voorkomen. De gemaakte afspraken maken daarnaast uitbreiding en vernieuwing van de organisatie mogelijk”, aldus oud-bestuursvoorzitter Bert Corneth.

Onder de bezielende leiding van Bart Van der Roost dragen de WMC-medewerkers samen met de vrijwilligersorganisatie zorg voor de jaarlijkse activiteiten van de stichting.

Het twintigste Wereld Muziekconcours, dat in 2026 in Kerkrade zal plaatsvinden en dat tevens het 75-jarig bestaan van dat evenement zal markeren, neemt daarbij een bijzondere plaats in.

Over WMC Kerkrade
Het Wereld Muziek Concours (WMC) is vooral een muzikaal feest. Het festival, dat sinds 1951 iedere vier jaar plaatsvindt in Kerkrade, is een ontmoetingsplek waar muzikanten en bezoekers met uiteenlopende achtergronden elkaar treffen en waar culturen samenkomen om in gezamenlijkheid muziek te maken. WMC biedt een platform voor een concours op wereldniveau, maar staat vooral voor verbinding tussen mensen, voor waardevolle cross-overs in de blaasmuziek en voor interessante muzikale experimenten.

Bron: WMC Kerkrade (02-10-2023)

In mei en juni 2023 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures