de Bibliotheek Amstelland: Directeur-Bestuurder

De Bibliotheek Amstelland in Amstelveen zoekt een Directeur-Bestuurder voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 17-08-2024De Bibliotheek Amstelland is een actieve, maatschappelijk betrokken bibliotheek. Met vier vestigingen verspreid over Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen en ruim 470.000 bezoekers in 2023 is de Bibliotheek Amstelland een druk bezochte instelling in de regio.

De Bibliotheek Amstelland is een organisatie in transitie in een sterk veranderende samenleving. Het is een dynamische ontmoetingsplek – ‘third place’ – waar mensen samenkomen, leren, ontdekken en zich ontwikkelen. Daarmee levert zij een belangrijke bijdrage aan kennis- en talentontwikkeling voor de circa 150.000 inwoners in het gebied met als doel dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Kenmerkend hierbij is de diversiteit van de samenleving.

De bibliotheek is uitgegroeid tot een zogenaamde ‘hotspot’ met van tal van activiteiten op educatief en cultureel gebied: van het lenen van een boek tot het volgen van een taalcursus of sollicitatietraining en het leren omgaan met de digitale overheid. Of om gewoon huiswerk te maken of de krant te lezen met een goede kop koffie. Een voorname opgave is het bevorderen van leesplezier.

Vanuit de vier bibliotheeklocaties wordt actief samengewerkt met een breed scala aan stakeholders zoals scholen, consultatiebureaus en diverse educatieve instellingen. De samenwerking is gericht op het bevorderen van leesvaardigheid, digitale vaardigheden en daarmee aan meer gelijkheid in onze samenleving.

Toekomstbeeld de Bibliotheek 2040
Bibliotheek Amstelland wil een waardevolle en fijne plek zijn waar het leeft. Zij streeft naar een aantrekkelijke, eigentijdse plek waar georganiseerde spontane ontmoetingen plaatsvinden. Waar mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren, elkaar inspireren en enthousiasmeren. Een plek waar je je kunt ontplooien. De Bibliotheek fungeert hierbij als aanbieder en tevens als gids om mensen door te verwijzen naar andere ontwikkelplekken in het netwerk. Ook zet ze aan tot meningsvorming en een perspectief. Zo stelt zij mensen in staat om een leven lang te leren en volwaardig mee te draaien in de samenleving. De Bibliotheek is een wendbare organisatie. Online en offline, om op deze manier zoveel mogelijk mensen te bereiken.

De organisatie
De Bibliotheek Amstelland valt onder (eind)verantwoordelijkheid van een directeur-bestuurder en werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. Samen met de manager Publieke Dienstverlening, de manager Educatie en Programmering en de manager Ondersteunende Diensten vormt de directeur-bestuurder het managementteam. Hierbij stuurt de directeur-bestuurder, naast de MT-leden, eveneens de directie-ondersteuner en de adviseur marketing & positionering aan.

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen en de inhoudelijke en financiële resultaten van de bibliotheek. Hij of zij draagt zorgt voor integraal management en de ontwikkeling van het strategisch beleid en de doelstellingen. Deze opdracht wordt bewaakt door de Raad van Toezicht, die werkgever is van de directeur-bestuurder. De raad houdt toezicht en volgt het beleid en de ontwikkeling van de organisatie op afstand, heeft daarbij een adviserende functie en fungeert als klankbord en sparringpartner van de directeur-bestuurder.

De organisatie bestaat uit 72 (29 fte) medewerkers en 109 vrijwilligers. De cultuur is betrokken en collegiaal. Verantwoordelijkheden worden bij voorkeur laag belegd. Initiatief nemen wordt aangemoedigd en fouten maken mag. Belangrijk uitgangspunt bij het werk is het waardenkompas: verbindend, gastvrij, eigentijds, inspirerend en met plezier.

Ontwikkelingen
De organisatie van de Bibliotheek Amstelland is volop in ontwikkeling. Zij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transitie van een klassieke naar een maatschappelijke, educatieve bibliotheek waar ontwikkeling van mensen in brede zin, centraal staat. Zo is er een breed scala aan activiteiten georganiseerd en hebben alle vestigingen sinds 2023 een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om mensen te ondersteunen om hun weg te vinden in digitale overheidsinformatie.

De organisatie heeft recentelijk een nieuwe meerjarenvisie 2024-2027 opgesteld. Naast verder bouwen aan de ingezette lijn van (persoonlijke) ontwikkeling en het (mede) invulling geven aan de aankomende ‘zorgplicht’ vanuit de gemeenten en provincies, zijn tevens nieuwe ambities benoemd. Deze hebben betrekking op de ontwikkeling naar een moderne bibliotheek. Een bibliotheek die wendbaar en flexibel is, die kan inspelen op alle veranderingen in de (lokale) samenleving. Hiervoor zijn naast de drie inhoudelijke pijlers, drie speerpunten voor de komende periode geformuleerd: digitalisering (ICT/datagedreven werken), diversiteit en inclusie en de ontwikkeling naar een lichte, wendbare organisatie.

Het bereiken van de juiste doelgroepen is essentieel voor het realiseren van ‘impact’. Dit vraagt een stevige inzet op de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Bibliotheek Amstelland alsmede op de nieuwe rol en expertise van de organisatie bij alle gebruikers en ketenpartners. Een goed en actief PR-/marketingbeleid is hierbij van belang. De organisatie staat actief in contact met haar omgeving en stakeholders om de strategische koers van de organisatie te kunnen realiseren. Dit verder uitbouwen, borgen en bestendigen naar ‘vanzelfsprekend’ partnership is nodig voor het zijn van een toekomstbestendige bibliotheek en de transitie te maken naar een Community Library.

Directeur-Bestuurder

mens- en ontwikkelingsgerichte bouwer met ondernemerszin en hart voor bibliotheekwerk

1 fte

De functie
De directeur-bestuurder is een inspirerende en verbindende en besluitvaardige leidinggevende met oog voor zowel het borgen van de basis als het stevig (door)ontwikkelen van de organisatie. Hij of zij heeft visie die de organisatie richting en sturing geeft vanuit een strategische, bedrijfsmatige en innovatieve blik. Hij of zij is breed maatschappelijk en cultureel georiënteerd en handelt vanuit het waardenkompas. Hij of zij is in staat om het goede van de organisatie te behouden en door te ontwikkelen daar waar nodig.

Hij of zij beschikt over een actuele leiderschapsstijl; coachend, inspirerend en faciliterend. Is verbindend en heeft oprechte interesse in mensen. Neemt medewerkers op bevlogen en natuurlijke wijze verder mee in de ingezette koers, prikkelt ze tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid. Brengt mensen verder in het uitoefenen van de professionele rol waarbij integraliteit, zichtbaarheid extern en het geven van feedback vanzelfsprekend is.

De directeur-bestuurder heeft ondernemerszin, denkt in kansen en mogelijkheden. Is duidelijk zichtbaar bij (regionale) ketenpartners, zoals gemeentes en het maatschappelijk middenveld. Participeert actief in regionale netwerken. Hij of zij is hands-on en schakelt soepel op alle lagen; operationeel, tactisch en strategisch.

De opdracht
De directeur-bestuurder heeft als voornaamste opgave om de Bibliotheek Amstelland toekomstbestendig te laten zijn en blijven: organisatorisch, inhoudelijk en financieel. Een veranderopgave waarbij hij of zij verder invulling geeft aan de transitie naar een wendbare en flexibele bibliotheek, die enerzijds een going-concern-uitvoering vraagt en anderzijds het vermogen heeft om uitvoering te geven aan (tijdelijke) projectmatige activiteiten. Iemand die de bibliotheek in de huidige tijdgeest herkenbaar en nóg meer zichtbaar maakt. Tevens betekent dit het nog actiever betrekken (en faciliteren) van stakeholders waaronder de drie gemeenten, alle ketenpartners en afnemers/gebruikers. Het uitbouwen van bestaande netwerken dan wel aanboren van nieuwe netwerken op bestuurlijk niveau is daar onderdeel van. Zowel binnen Amstelland als regionaal. Zowel binnen de publieke sector als binnen het bedrijfsleven.

Het realiseren vraagt om een organisatie die qua competenties, processen en bedrijfsvoering op deze ontwikkeling aansluit. Hiervoor worden momenteel actief stappen gezet en vraagt nog flinke aandacht. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij de medewerkers actief meeneemt in de genoemde ontwikkeling met bijbehorende versteviging van deze basis. Dit vraagt visie, focus, doelgerichtheid en samenwerking.

Welke kennis en ervaring is gewenst 

 • Aantoonbare affiniteit met de rol van de bibliotheek. Hart voor en visie op de bibliotheek van de toekomst.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met bedrijfsvoeringsfuncties en gedegen bedrijfsmatig inzicht.
 • Ervaring met een organisatie in (voortdurende) ontwikkeling.
 • Ervaren, hands-on manager/eindverantwoordelijke met een coachende stijl van leidinggeven en bestuurlijke vaardigheden. In staat diverse managementstijlen in te zetten.
 • Ervaring met stakeholdermanagement.
 • Kennis van dienstverleningsprocessen.
 • Affiniteit met de aansturing van betaalde medewerkers en vrijwilligers.

Persoonlijkheid/ competenties/ vaardigheden

 • Open en toegankelijke persoonlijkheid. Transparant in communicatie.
 • Inspirerend, verbindend en besluitvaardig leider met natuurlijk overwicht.
 • Coachende en faciliterende leidinggevende stijl, in staat om ruimte en richting te geven.
 • Klantgedreven en prestatiegericht.
 • Netwerker, handelend in kansen en mogelijkheden (maatschappelijk ondernemerschap).
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Heeft oog voor talent en weet dit goed te stimuleren en motiveren.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt maximaal € 110.000,- bruto per jaar, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (vergelijkbaar met schaal 14 cao openbare bibliotheken) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid, de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

Gelet op het belang van (regionale) samenwerking, hecht de Bibliotheek Amstelland veel waarde aan een veelvuldige aanwezigheid van de directeur-bestuurder in het werkgebied. Het bijwonen van relevante bijeenkomsten c.q. netwerken vraagt soms aanwezigheid in de avonduren en weekenden.

Procedure-informatie
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 23 september 2024 vindt de cv-voordracht plaats van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever. Aansluitend vinden op de volgende momenten de gespreksronden bij de opdrachtgever plaats:

 • De eerste gespreksronde bij de Bibliotheek Amstelland – bestaande uit de remuneratiecommissie – vindt plaats op vrijdag 27 september 2024 tussen 09.30 – 14.30 uur.
 • De tweede gespreksronde bij de Bibliotheek Amstelland – bestaande uit de voltallige Raad van Toezicht – vindt plaats op maandag 7 oktober 2024 tussen 17.30 – 20.00 uur.
 • Het gesprek met de adviescommissie bij de Bibliotheek Amstelland – bestaande uit leden van met MT en de OR – vindt plaats op donderdag 10 oktober 2024 tussen 10.00 – 13.00 uur.

De wervingsprocedure wordt intern- en extern gelijktijdig opengesteld.

Een ontwikkelassessment kan onderdelen uitmaken van de wervingsprocedure.

Solliciteren
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Hebt u belangstelling voor deze boeiende functie dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 18 augustus 2024 tegemoet. Reageren kan door middel van het uploaden van uw gegevens via onderstaande sollicitatiebutton. In verband met de zomerperiode is gekozen voor een lange reactietermijn.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.