Museum Het Schip: Lid Raad van Toezicht

Museum Het Schip in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 24-06-2024Museum Het Schip is het museum over de Amsterdamse School, een expressionistische architectuur- en kunststroming die nauw verbonden is met de opkomst van goede volkshuisvesting.

Het museum, bestaande uit de locaties Het Schip in de Spaarndammerbuurt en De Dageraad in Zuid, vertelt aan de hand van de drie programmalijnen architectuur, (toegepaste) kunst en volkshuisvesting het verhaal van de idealistische beweging die het stadsbeeld voorgoed veranderde. De vaste en tijdelijke tentoonstellingen in het museum, de rondleidingen, het educatieve aanbod en het digitale platform vormen een samenhangend geheel. Voor Museum Het Schip is interactie met bezoekers van groot belang, daarom krijgt elke bezoeker een rondleiding aangeboden.

Missie en visie van het museum
De Amsterdamse School is een inspiratiebron voor de volkshuisvesting, stedenbouw, architectuur en toegepaste kunsten. De expressieve stijl bevindt zich voor een groot deel in de openbare ruimte van Amsterdam en is bepalend voor het aanzicht van de stad – en daardoor van groot belang voor haar inwoners. De missie van het museum is om een zo divers mogelijk publiek te inspireren, te verrijken en actief betrekken bij het verhaal van de Amsterdamse School.

De kernwaarden van het museum zijn: gepassioneerd, verbonden, authentiek. Deze waarden komen tot uiting in de wijze waarop de organisatie is ingericht, met jonge studenten die bij de organisatie hun talenten kunnen ontwikkelen als gids, junior curator en projectmedewerker en met zeer betrokken vrijwilligers die de organisatie steunen met hun expertise en enthousiasme. Het museum werkt sinds een aantal jaren aan de professionalisering en het toekomst-bestendig maken van de organisatie.

Bestuur en toezicht
Het bestuur van de stichting is in handen van de directeur. Naast werkgever en toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht als sparringpartner en ambassadeur van de organisatie.

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor een vergadering die wordt voorbereid door de voorzitter en de directeur. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en ten hoogste vijf personen, waarbij gestreefd wordt naar een oneven aantal leden. De Raad van Toezicht toont een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie en haar stakeholders, en verzamelt op actieve wijze informatie. Museum het Schip werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen en een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

De twee belangrijkste waarden bij het interne toezicht zijn

 • Vertrouwen. Er wordt in wederzijdse openheid samengewerkt tussen de directeur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan een positief kritische houding hebben ten aanzien van de programmering.
 • Gedeelde visie. Het toezicht is gebaseerd op de gedeelde visie van de Raad van Toezicht en de directeur op de maatschappelijke doelstelling van de organisatie, waarbij de artistieke en zakelijke belangen zorgvuldig worden afgewogen.

Het museum zoekt voor de Raad van Toezicht per direct een nieuw

Lid Raad van Toezicht

Profiel: Volkshuisvesting en Financiën

4 vergaderingen per jaar

Deze toezichthouder heeft ervaring met

 • Volkshuisvesting: bekendheid met de woningcorporatiesector, met name in Amsterdam.
 • Het politiek / bestuurlijke terrein.
 • Financiën en risicobeheersing, inclusief de rapportage daarover.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht neemt zitting in de audit commissie.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij

 • Affiniteit hebben met de culturele sector in het algemeen en met de Amsterdamse School in het bijzonder.
 • Sparringpartner zijn voor de directie.
 • In staat zijn het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen.
 • In staat en bereid zijn om het belang van de stichting te bevorderen door het leggen van verbindingen met de omgeving van de Amsterdamse School Musea alsmede om desgevraagd de stichting extern te vertegenwoordigen.
 • Beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Voldoende tijd hebben om hun taak uit te voeren.
 • Kritisch en onafhankelijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en geen tegenstrijdig belangen hebben.

De leden beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op de volgende terreinen

 • Politiek & bestuur.
 • Cultuur & architectuur.
 • Volkshuisvesting, bekendheid met de woningcorporatiesector.
 • Financieel (risicobeheersing / rapportage).
 • Juridisch (gevoel voor formele aspecten rondom organisatieprocessen).
 • Maatschappelijk (cultureel ondernemerschap).
 • Sponsoring- en fondsenwerving.
 • Werkgeverschap (HRM).

In de Raad van Toezicht bevinden zich twee à drie personen die beschikken over de kwaliteiten om de voorzitter op te volgen of voor korte (of lange) termijn te vervangen indien dat nodig mocht zijn. De Raad van Toezicht is voldoende divers samengesteld wat betreft deskundigheid, ervaring en vaardigheden en kent een goede spreiding in geslacht, leeftijd en culturele achtergrond.

Bezoldiging
De leden voeren het werk voor de Raad van Toezicht onbezoldigd uit.

De procedure
Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming met één periode. Bij vacatures of herbenoeming zal gekeken worden naar de reeds aanwezige en ontbrekende competenties voor het opstellen van het profiel.

De wervingsprocedure is een open procedure. Kandidaten worden uitgenodigd te reageren op de plaatsing van de vacature via onderstaande button.

Solliciteren
De selectiecommissie bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht en de directeur. We ontvangen sollicitaties graag vóór 24 juni 2024 via het e-mailadres directie@hetschip.nl, ter attentie van Ellen Wilbrink, directeur.

De gesprekken vinden zo mogelijk plaats op donderdag 11 juli 2024. Als er vragen zijn of behoefte aan aanvullende informatie, dan kan dat via het genoemde e-mailadres worden doorgegeven.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.