Ethische Commissie voor Musea: Commissielid 

De Ethische Commissie voor Musea in Amsterdam zoekt een Commissielid voor 30 tot 70 uur per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-07-2024De museumwereld staat middenin een snel veranderende samenleving, Samenwerking met een breed scala aan gemeenschappen, digitalisering, dekolonisatie, verduurzaming, fondsenwerving, het tegengaan van illegale handel en talloze andere actuele thema’s stellen de musea voor uitdagingen. Daarmee gaan ethische vragen en dilemma’s gepaard. De musea vinden het belangrijk daarover steeds in gesprek te zijn.

De ECM is een onafhankelijke commissie die adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code voor Musea. De Ethische Code is de basis voor de beroepsethiek van de Nederlandse musea, en is gebaseerd op de internationale ICOM Code of Ethics for Museums. Geregistreerde musea in Nederland onderschrijven de gedragsregels en voorschriften in de Ethische Code en de daarop gebaseerde Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO).

De commissie is ingesteld door de Museumvereniging, stichting Museumregister Nederland, Stichting Museumkaart, Federatie van Vriendenverenigingen van Musea, ICOM Nederland en het Landelijk Contact van Museumconsulenten. Deze organisaties kunnen advies aanvragen over de Ethische Code. De commissie kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van één van haar leden, zoekt de Ethische Commissie voor Musea (ECM) per 1 november 2024 een

Commissielid

voor een termijn van 4 jaar (waarna eenmaal herbenoembaar)

30 tot 70 uur per jaar

De commissie bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, waarvan ongeveer de helft vanuit museaal-inhoudelijke achtergrond en de andere helft vanuit juridische achtergrond. De commissie wordt ondersteund door een secretaris en gefaciliteerd door de Museumvereniging.

De commissie vergadert gemiddeld eens per kwartaal, meestal ten kantore van de Museumvereniging in Amsterdam. Zo nodig komt de commissie tussentijds ook online bijeen.

Als lid van de commissie draag je bij aan de advisering over de inhoud en toepassing van de Ethische Code. Meer informatie op www.ethischecodevoormusea.nl.

Profiel
De ideale kandidaat voor deze rol

  • is werkzaam in een museum als directeur of in een andere beleidsvormende of bestuurlijke functie;
  • heeft ten minste acht jaar werkervaring in de museumbranche;
  • kan voor musea relevante ontwikkelingen onderkennen op regionaal, nationaal en internationaal terrein;
  • voelt affiniteit met ethische vraagstukken;
  • is samenwerkingsgericht en betrokken.

Deze rol vraagt een tijdsinspanning van ten minste 30 uur per jaar; in geval van meerdere adviesaanvragen kan het tijdsbeslag oplopen tot ongeveer 70 uur per jaar. Voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering geldt een vacatiegeld als vergoeding.

De commissie streeft een diverse samenstelling na. Hiermee wordt bedoeld: diversiteit in leeftijd, gender en achtergrond. Ook streeft de commissie in haar samenstelling naar een vertegenwoordiging van diverse soorten museale collecties en zo mogelijk ook naar diverse grootte van musea en geografische spreiding.

Interesse
Ben jij de persoon die wij zoeken? Voldoe jij aan alle of de meeste eisen? Dan willen we je graag ontmoeten! Stuur je motivatie voorzien van cv uiterlijk 1 juli 2024 naar recruitment@museumvereniging.nl.

Er zal een gesprek plaatsvinden met twee leden van de huidige commissie. De datum daarvoor zal in overleg worden bepaald.

Vragen?
Neem dan via de mail contact op met ons op via secretaris@ethischecodevoormusea.nl en we mailen je terug.

Uiterlijk 30 dagen na afronding van deze procedure zullen vanuit privacy overwegingen alle gegevens van sollicitanten worden verwijderd.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.