CiST: Bruggenbouwer Cultuur en Onderwijs, met specialisatie ‘Adviseur’

CiST in Tilburg zoekt een Bruggenbouwer Cultuur en Onderwijs, met specialisatie ‘Adviseur’ voor 0,6 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 11-08-2024Cultuur in Scholen Tilburg (CiST) zet zich al 15 jaar in voor het versterken van cultuureducatie binnen het onderwijs in de gemeente Tilburg. Sinds 1 april 2024 is CiST geïntegreerd met de afdeling Onderwijs van Factorium Cultuurmakers om zo nóg meer impact te kunnen maken. CiST gelooft dat deelname aan kunst en cultuur een basisrecht is voor ieder mens. We hebben als missie om dat basisrecht voor iedereen te verwezenlijken. De belangrijkste doelgroepen zijn voor CiST de kinderen en jongeren, alsook de professionals in hun omgeving. Culturele activiteiten tijdens en na een schooldag zijn veel meer dan een prettige onderbreking van het leren, ze zijn cruciaal voor leerlingen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen voor later.

Om deze dromen te verwezenlijken zijn wij per direct op zoek naar een

Bruggenbouwer Cultuur en Onderwijs, met specialisatie ‘Adviseur’

0,6 fte

Bruggenbouwer is een generieke functie met verschillende specialisaties en werkgebieden. De generieke punten zijn op alle specialisaties van toepassing. Een Bruggenbouwer kan meerdere specialisaties en werkgebieden hebben.

A. Generieke beschrijving van de functie

A.1 Plaats in de organisatie

 • Ontvangt leiding van de verantwoordelijke Teamleider of het betreffende Afdelingshoofd.
 • Is lid van het Team van de verantwoordelijke Teamleider of het betreffende Afdelingshoofd.
 • Is functioneel leidinggevende van medewerkers van activiteiten waarvoor hij/zij/hen verantwoordelijk is.

A.2 Functie-eisen

 • Hbo-werk- en -denkniveau.
 • Heeft een achtergrond in de kunst en cultuur en/of in het betreffende werkgebied.
 • Communicatief sterk, zowel mondeling als in schrift.
 • Kennis van kunst- en cultuureducatie in het primair- en voortgezet onderwijs en / of actieve kunstbeoefening in de vrije tijd.
 • Is een teamplayer.

A.3 Competenties

Omgevingsbewustzijn
Is goed op de hoogte van maatschappelijke en vakgerelateerde ontwikkelingen; is zich bewust van de eigen plek binnen het culturele ecosysteem en heeft kennis van de rest van het culturele ecosysteem.

Representatief
Is op de hoogte van de visie van de organisatie en draagt deze uit naar klanten en collega’s; Is zich ervan bewust de organisatie te vertegenwoordigen.

Ondernemend
Is in staat op cultuureducatie op de kaart te zetten; overtuigt anderen van het belang van cultuureducatie; kan zakelijk en commercieel denken en cultuureducatie als het ware ‘in de markt zetten’.

B. Generieke beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden

B.1 Taken

 • Volgt actief de ontwikkelingen binnen de cultuureducatie op landelijk, provinciaal en stedelijk niveau.
 • Onderhoudt een netwerk van relevante partners in de regio, stad, of wijk.
 • Zorgt voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van plannen.
 • Zorgt, samen met de afdeling Bedrijfsvoering voor de inrichting van de boekhouding, monitoring en verantwoording van plannen en middelen.
 • Zorgt voor afstemming met en aansluiting bij de rest van het Team en andere Teams en afdelingen binnen de eigen organisatie.
 • Neemt deel aan collectieve bijeenkomsten en teamgebonden scholings- en overlegmomenten.

B.2 Verantwoordelijkheden

 • Is, in afstemming met de afdeling Marketing en Communicatie, verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van eigen activiteiten, alsook de werving van deelnemers indien van toepassing.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, het budget en de resultaten van eigen activiteiten.
 • Kan als Bruggenbouwer binnen het eigen budget en de gestelde kaders, en in afstemming met de betreffende Teamleider of Afdelingshoofd, opdrachten verstrekken aan derden, offertes accorderen en benodigdheden aanschaffen.
 • Is verantwoordelijk voor de urenregistratie van medewerkers aan eigen activiteiten.

Referentie cao OB-KE Tactisch manager III | Schaal 10

C. Specialisaties binnen de functie Bruggenbouwer

C.1 Adviseur

Aanvullende beschrijving

 • Heeft een hbo-master, of wo-opleiding, of vergelijkbaar niveau
 • Ontvangt leiding van het Hoofd Onderwijs.
 • Heeft een stevige kunstzinnige didactische, pedagogische en onderwijskundige basis.
 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van beleid voor cultuureducatie en onderwijs.
 • Heeft een groot netwerk, of is in staat dat op te bouwen.
 • Is overtuigend; kan schoolbesturen en beleidsmedewerkers adviseren over beleidskeuzes.

Aanvullende taken en verantwoordelijkheden

 • Voert adviesgesprekken met schoolbesturen en ICC’ers.
 • Zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s, projecten en leerlijnen.
 • Volgt landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, nieuw beleid en nieuwe subsidieregelingen.
 • Kan (ondersteunen bij het) nieuwe subsidieaanvragen schrijven, uitvoeren en verantwoorden.
 • Geeft zakelijk en artistiek advies aan samenwerkingspartners en overige aanbieders.
 • Monitort de kwaliteit van de cultuureducatie op de scholen waarvan hij / zij / hen accounthouder is.
 • Coacht professionals in hun werkzaamheden.
 • Heeft een signaleringsfunctie: peilt vragen en behoeften, zoekt nieuwe initiatieven en aanbieders, bezoekt activiteiten en scout nieuwe podia en plekken.

C.2 Organisator

Aanvullende beschrijving

 • Ontvangt leiding van het Hoofd Onderwijs, tenzij Cultuurcoach.
 • Indien titel ‘cultuurcoach’: ontvangt leiding van Teamleider Cultuurcoaches
 • Heeft kennis en ervaring in het organiseren van culturele activiteiten.
 • Is creatief en innovatief.
 • Is geëngageerd; kan met culturele middelen inspelen op maatschappelijke vraagstukken.
 • Is zakelijk voldoende vaardig om budgettaire verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Aanvullende taken en verantwoordelijkheden

 • Programmeert, organiseert en coördineert activiteiten in de wijk, zoveel mogelijk met samenwerkingspartners uit de wijk.
 • Organiseert bijeenkomsten, ontmoetingen en kennisuitwisselingen tussen verschillende partijen en domeinen, of binnen het domein cultuureducatie.
 • Ontwikkelt samen met samenwerkingspartners en/of andere aanbieders nieuwe producten en diensten en verbetert bestaand aanbod.
 • Zet kunst en cultuur in om te reflecteren op sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
 • Is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle benodigde informatie bij de projectadministrateur.

C.3 Verbinder

Aanvullende beschrijving

 • Ontvangt leiding van het Hoofd Onderwijs, tenzij Cultuurcoach.
 • Indien titel ‘cultuurcoach’: ontvangt leiding van Teamleider Cultuurcoaches.
 • Is empathisch en geïnteresseerd in de ander en de ander zijn werk / organisatie.
 • Heeft naast kennis van kunst en cultuur een brede interesse en bij voorkeur kennis en ervaring in andere domeinen.
 • Is geëngageerd en kan kunst en cultuur inzetten om bij te dragen aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen.
 • Heeft een groot netwerk of is in staat dit op te bouwen.

Aanvullende taken en verantwoordelijkheden

 • Brengt samenwerking tussen cultuur en andere domeinen tot stand.
 • Brengt het aanbod in de regio, stad, of wijk in kaart.
 • Brengt aanbod van samenwerkingspartners en andere aanbieders onder de aandacht dat aansluit bij de visie / wensen van de gesprekspartner / klant.
 • Stimuleert partnerschappen tussen zorg-, welzijn-, sport-, onderwijs- en cultuurorganisaties.
 • Zoekt verbindingsmogelijkheden tussen cultuureducatie binnen en buiten schooltijd.
 • Zorgt ervoor dat alle inwoners gelijke kansen hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten.
 • Faciliteert en bezoekt zelf netwerkbijeenkomsten.

D. Werkgebieden van de Bruggenbouwer
Op de functie bruggenbouwer zijn altijd 1 of meerdere werkgebieden van toepassing.

Cultuur
Het veld van culturele aanbieders, podia en verenigingen die aanbod verzorgen voor deelnemers, al dan niet in georganiseerd verband. Overheids- en particuliere fondsen die cultuurparticipatie stimuleren in programma’s en regelingen. Kunstvakonderwijsinstellingen, instellingen voor cultuureducatie en particuliere aanbieders van cursussen en opleidingen die het aanbod van (buitenschoolse) cultuureducatie stimuleren. En alle partijen die zich bezighouden met het stimuleren de kunstzinnige ontwikkeling van de amateurkunstenaar en met talentontwikkeling.

Onderwijs
Het veld van VVE, primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo die een groot werkterrein vormen voor de aanbieders van culturele en kunstzinnige (onderwijs)activiteiten. Programma’s van landelijke en lokale overheden en fondsen die deze activiteiten stimuleren en helpen het een plaats te geven in het onderwijs en in het buiten- en naschoolse aanbod.

Zorg & Welzijn
De zorg- en welzijnssector. Door voortschrijdende inzichten, kennis en onderzoek over de waarde en functie van kunstbeoefening in relatie tot gezondheid, bieden gemeenten en zorgaanbieders steeds vaker ook ruimte aan kunst- en cultuuractiviteiten voor kwetsbare groepen. Kunst kan een belangrijke rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken. Kunst kan bijvoorbeeld worden ingezet in de strijd tegen eenzaamheid, voor het bevorderen van sociale cohesie en integratie. Tot dit veld behoren welzijnsorganisaties met o.a. jeugd- en jongerenwerk, wijkteams en/of activiteiten voor ouderen en allerlei sociale partners.

Sport
Sport en cultuur kennen veel overeenkomsten en beiden versterken de lokale samenleving. Ze dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke samenhang. Net als in de cultuursector zijn koepels (sportbonden), het verenigingsleven en lokale en provinciale sportondersteuners de belangrijke spelers in het ontdekken en tot stand brengen van zinvolle verbindingen.

Meer informatie?
Vragen kun je stellen aan Leonie van Kelle (l.vankelle@cist.nl, 013-5354055).

Wil je vrijblijvend op de koffie/thee komen om kennis te maken en meer te weten te komen over CiST en bovenstaande functies? Kom dan op donderdag 4 juli tussen 16:00 en 17:00 uur naar Factorium Cultuurmakers (Koningsplein 11a, 5038WG Tilburg) voor het inloopmoment met Leonie van Kelle (directeur CiST) en bestuurder Bas Verberk (bestuurder CiST).

Procedure
De eerste gespreksrondes vinden plaats op dinsdag 20 augustus en woensdag 21 augustus tussen 10:00 – 16:00, een eventuele tweede gespreksronde vindt plaats op vrijdag 23 augustus.

Heb je interesse?
Dan horen we het graag via vacatures@cist.nl. Reageren kan tot en met zondag 11 augustus.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.