de Bibliotheek Gouda: Lid Raad van Toezicht

De Bibliotheek Gouda in Gouda zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 03-06-2024De bibliotheek Gouda is een stichting en bestaat uit een hecht netwerk van mensen, ontmoetingsplekken en initiatieven door de hele stad. Het is een bloeiende culturele organisatie met wortels én vertakkingen in de Goudse samenleving. De organisatie heeft 34 goed opgeleide medewerkers (22,5 fte) en ca. 150 vrijwilligers voor ondersteunende diensten.

Verspreid over Gouda zijn er vier kinderbibliotheken en twee uitleenpunten. In het midden van dit netwerk staat de stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek, waar ook het Taalhuis en de Techniekwerkplaats te vinden zijn. Tevens vervult de bibliotheek een toegevoegde maatschappelijke opdracht als digitaal loket van de overheid, in nauwe samenwerking met een aantal Goudse organisaties. Activiteiten worden voortdurend getoetst aan de vraag hoe we als bibliotheek zo relevant mogelijk kunnen zijn voor de lokale samenleving en de bibliotheek is een veelgevraagde samenwerkingspartner in en om de stad.

De bibliotheek Gouda zoekt twee

Leden Raad van Toezicht

voor zes vergaderingen per jaar

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT van de bibliotheek Gouda oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. Ook keurt zij (voorgenomen) besluiten van de directeur- bestuurder goed. Daarbij ziet de RvT erop toe dat de bibliotheek Gouda zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en dat er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en heeft in die hoedanigheid ook een klankbord- en adviesfunctie voor de directeur-bestuurder. De RvT vergadert doorgaans zes keer per jaar en er is jaarlijks een studiedag.

De RvT van de bibliotheek Gouda bestaat uit vijf leden. De leden van de RvT leveren door hun diversiteit qua niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage aan het realiseren van de doelen van de bibliotheek Gouda. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de Governance Code Cultuur, de statuten en overige regelgeving en gedragscodes. Binnen de Raad functioneert een remuneratiecommissie en een auditcommissie van beide twee leden. Een van de vacatures betreft de auditcommissie.

Profiel lid RvT
Wij zoeken kandidaten die:

  • Bestuurlijke kennis en ervaring hebben op het gebied van governance;
  • Bredere kennis en ervaring hebben op de verschillende gebieden van bedrijfsvoering;
  • Kennis van en ervaring hebben met financiële rapportages, verslaglegging en risicomanagement;
  • Kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming in de RvT;
  • Brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie, ambitie en het werkveld van de bibliotheek hebben;
  • Over een helikopterview beschikken;
  • Integer zijn en met gevoel voor verhoudingen, alert en communicatief vaardig hun rol invullen;
  • Over voldoende tijd beschikken om de taak te kunnen vervullen.

Bij de invulling van de vacature van de auditcommissie is enige kennis en ervaring met financiële zaken extra van belang.

Voor de functie is een bescheiden bedrag aan vacatiegeld beschikbaar.

Belangstelling
Uw interesse kunt u kenbaar maken door een korte motivatie en cv te sturen naar rvt@bibliotheekgouda.nl. Reageren kan tot 3 juni a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman de Haan, voorzitter RvT, op telefoonnummer 06 – 55113344.

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandagavond 17 juni en woensdagavond 19 juni.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.