CJP: Digital Marketeer

CJP in Amsterdam zoekt een Digital Marketeer voor 32 tot 38 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Parttime | Sluitingsdatum: 28-06-2024– For English, see below –

CJP staat bekend als de culturele jongerenpas, maar groeit inmiddels uit tot een online platform dat cultuur in de breedste zin van het woord samenbrengt met jongeren tot 30 jaar.

Daarom zijn wij op zoek naar iemand met een sterk analytisch vermogen en een talent voor het aanjagen van e-commerce doelstellingen. Namelijk een

Digital Marketeer

Nederlands of Engels sprekend

32 tot 38 uur per week

Wie zoeken we?
Je bent data driven, ervaren in marketing automation, houdt ervan om doelstellingen en kpi’s op te stellen en na te streven en je maakt er een kunst van om op basis van analyses de communicatieflows richting de verschillende doelgroepen van CJP te optimaliseren. Ervaring in de culturele sector is voor deze rol zeker geen vereiste.

Wat ga je doen?
Als Digital Marketeer bij CJP zul je je onder andere bezighouden met:

 • Het inrichten, testen en optimaliseren van onze customer journeys.
 • Je weet om te gaan met diverse Adobe Creative Cloud programma’s, data dashboards en marketing automation tools.
 • Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van rapportages en dashboards voor onze online kanalen en het gebruik van de data om de marketingacties te verbeteren.
 • Het optimaliseren en uitbreiden van marketingacties door middel van marketing automation tools en A/B testen. Dit doe je onder andere voor nieuwsbrieven, workflows en pushnotificaties.
 • Het vormen van een SEO en SEA strategie en het executeren hiervan om het websitebezoek naar het volgende niveau te brengen.
 • Meedenken over marketing- en communicatiecampagnes – voor het uitzetten van de campagnes werk je zelfstandig met onderandere Google Ads, Meta Ads en TikTok Ads. Met jouw ervaring in het opzetten en analyseren van online campagnes ben je in staat om het online bereik van CJP te laten groeien.
 • Je signaleert trends en behoeftes van onze doelgroepen en vertaalt deze effectief door naar de aanwezige of nieuw te initiëren middelen.

Je hebt

 • Een opleiding het liefst richting (digital) marketing / communicatie.
 • Minimaal twee jaar ervaring in een vergelijkbare rol.
 • Affiniteit met de missie en doelgroep (tot 30 jaar) van CJP en je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de markt.
 • Goede kennis van marketing- en webanalysetools zoals Google Analytics, marketing automation software, SEM tools en web experiment tools.

Wij bieden

 • Een jaarcontract met daarna mogelijke verlenging naar een vast contract.
 • Je kan kiezen voor 32 of 38 uur per week.
 • Een prachtige creatieve, informele werkplek aan de Admiralengracht, Amsterdam, met fijne collega’s, gezamenlijke lunch en regelmatig een borrel.
 • Culturele uitjes bij partners.
 • Waardering voor nieuwe ideeën en een kritische houding.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld, reiskostenvergoeding, pensioenregeling.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om opleidingen te volgen die worden vergoed.

Selectieprocedure
Is dit de vacature waarin je al jouw passie, kennis, ervaring kwijt kunt? Stuur dan voor 28 juni 2024 jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar ons via vacatures@cjp.nl.

Twijfel je om te solliciteren omdat je het moeilijk vindt om in te schatten of de functie bij je past? Neem dan vooral contact met ons op met HR Manager, Carla Stoffels via Carla@cjp.nl of Senior Marketing Communicatie Manager, Pim Nugteren via Pim@cjp.nl.

Wij geloven dat we door verschillende talenten en perspectieven te benutten een betere organisatie worden, waar iedereen plezierig werkt. Daarom bouwen wij aan een organisatie die de kracht van diversiteit gebruikt om betere resultaten te halen. Een organisatie waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Wij onderschrijven de Code Diversiteit en Inclusie.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.


CJP in Amsterdam is looking for a Digital Marketeer for 32 to 38 hours per week | Vacancy for a Paid position, Full-time, Part-time | Deadline: 28-06-2024CJP is known as the cultural youth pass, but it is now evolving into an online platform that connects culture in the broadest sense with young people up to 30 years old.

Therefore, we are looking for someone with strong analytical skills and a talent for driving e-commerce goals. We are looking for an experienced

Digital Marketeer

Dutch or English speaker

32 to 38 hours per week

Who are we looking for?
You are data-driven, experienced in marketing automation, enjoy setting and pursuing goals and KPIs, and excel at optimizing communication flows towards CJP’s various target groups based on analyses. Experience in the cultural sector is not a requirement for this role.

What will you do?
As a Digital Marketeer at CJP, you will be involved in:

 • Setting up, testing, and optimizing our customer journeys.
 • You know how to work with various Adobe Creative Cloud programs, data dashboards, and marketing automation tools.
 • Developing, maintaining, and improving reports and dashboards for our online channels and using the data to enhance marketing actions.
 • Optimizing and expanding marketing actions through marketing automation tools and A/B testing. This includes newsletters, workflows, and push notifications.
 • Forming and executing an SEO and SEA strategy to take website traffic to the next level.
 • Contributing ideas for marketing and communication campaigns – for launching the campaigns you work independently with tools like Google Ads, Meta Ads, and TikTok Ads. With your experience in setting up and analyzing online campaigns, you can grow CJP’s online reach.
 • Identifying trends and needs of our target audiences and effectively translating these into existing or newly initiated resources.

You have

 • An education preferably in (digital) marketing / communication.
 • At least two years of experience in a similar role.
 • Affinity with CJP’s mission and target group (up to 30 years old) and awareness of the latest market trends and developments.
 • Good knowledge of marketing and web analytics tools such as Google Analytics, marketing automation software, SEM tools, and web experiment tools.

We offer

 • You start with a one year contract and the possibility to extend to a permanent contract.
 • The position is available for 32 or 38 hours per week.
 • A beautiful, creative, and informal workplace at Admiralengracht, Amsterdam, with great colleagues, shared lunches and regular social drinks.
 • Cultural outings with partners.
 • Appreciation for new ideas and a critical attitude.
 • Good secondary employment conditions such as: 25 vacation days, 8% holiday allowance, travel expense allowance, pension scheme.
 • Room for personal development and the opportunity to follow reimbursed courses.

Selection procedure
Is this the vacancy where you can unleash all your passion, knowledge, and experience? We are looking forward receiving your resume and motivation letter at vacatures@cjp.nl by 28th of June 2024.

Feel free to contact us if you have any questions: HR Manager Carla Stoffels at Carla@cjp.nl or Senior Marketing Communication Manager Pim Nugteren at Pim@cjp.nl.

We believe that by harnessing different talents and perspectives, we become a better organization where everyone enjoys working. That’s why we are building an organization that uses the power of diversity to achieve better results. An organization where everyone feels welcome and valued. Your talent is more important than your gender, background, age, orientation, disability, or chronic illness. We endorse the Diversity and Inclusion Code.

Apply Now!

Acquisition is not appreciated.

More information about the organisation: see our website.