Nederlands Filmfonds: Voorzitter Raad van Toezicht

Het Nederlands Filmfonds in Amsterdam zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-04-2024Het Nederlands Filmfonds is hét cultuurfonds voor de Nederlandse film. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties in uiteenlopende vormen en van nieuw talent tot de zeer ervaren makers. Daarnaast ondersteunt het Fonds filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, onderzoek en training. We doen dit in Nederland, maar ook daarbuiten.

Het Nederlands Filmfonds in Amsterdam zoekt vanwege de afloop van de zittingstermijn van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht per 1 oktober 2024 een nieuwe

Voorzitter Raad van Toezicht

4 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht (RvT)
De RvT houdt vanuit een onafhankelijke positie toezicht op de algehele gang van zaken binnen het Filmfonds. De Raad fungeert als werkgever voor de directeur-bestuurder en staat het bestuur bij met raad en advies waar nodig.
Tevens heeft de RvT een toetsende rol bij de bewaking van doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie.

De RvT bestaat uit zeven leden waaronder de voorzitter en is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is. De zittingstermijn van de leden bedraagt vier jaar met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar. De voorzitter en leden van de RvT worden benoemd door de minister van OCW op voordracht van de RvT.

De RvT en het bestuur hanteren in hun werk de Governance Code Cultuur. De RvT vergadert viermaal per jaar. Leden ontvangen een vacatievergoeding en reiskosten.

We zijn op zoek naar een voorzitter

  • met aantoonbare kennis van het cultuurbeleid in algemene zin en van de film- en audiovisuele sector in het bijzonder;
  • aantoonbare ervaring als bestuurder of toezichthouder (vereiste);
  • met brede politiek bestuurlijke en maatschappelijke ervaring en met een groot politiek bestuurlijk netwerk;
  • die niet betrokken is of een belang heeft bij door het Filmfonds gesubsidieerde organisaties of projecten;
  • die voldoende beschikbaar is voor een goede invulling van zijn of haar taak;
  • die over goede voorzittersvaardigheden beschikt, een stevige maatschappelijke antenne, en conflict oplossende kwaliteiten en vaardigheden heeft mede op basis van ervaringen elders;
  • die beschikt over een ‘personal fit’ met de organisatie en de directie op basis van wederzijds vertrouwen en respect.

Wat vragen wij?
Het Filmfonds hecht waarde aan een RvT met een kritische en integere taakvervulling en een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond, beroepservaring en gender. Kandidaten die daaraan kunnen bijdragen, worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Procedure en planning
U kunt tot en met 30 april 2024 reageren door een cv met een korte motivatie (graag in pdf) te mailen naar vacature@filmfonds.nl o.v.v. sollicitatie Raad van Toezicht.

Inlichtingen
Voor meer informatie over de functie of de vacature kunt u contact opnemen met de secretaris van de RvT, Patricia Pattynama via 020-5707676 of via mail.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.