Schouwburg Concertzaal Tilburg: Lid Raad van Toezicht

Schouwburg Concertzaal Tilburg in Tilburg zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-10-2023Bij Schouwburg Concertzaal Tilburg – bestaande uit de schouwburg, concertzaal en studiozaal – verbinden we onszelf aan anderen én anderen aan elkaar door waardevolle, theatrale en muzikale ontmoetingen te creëren en te faciliteren vanuit een open, professionele en inspirerende organisatie en locatie.
Alles wat we doen begint en eindigt bij dat unieke live moment tussen publiek en artiesten. Het draait hier om de ontmoeting die we voor en met hen tot stand brengen. We verbinden ons aan de inwoners en organisaties in de stad en regio waarvoor we werken. We willen dat iedereen zich hier welkom voelt en zich herkent in wat we doen.

Met ingang van januari 2024 zijn we op zoek naar twee

Leden Raad van Toezicht

4 vergaderingen per jaar

Toezichthouden op een belangwekkende culturele ontmoetingsplek in Tilburg
Schouwburg Concertzaal Tilburg is één culturele onderneming met een breed scala aan podiumkunsten. De jaaromzet bedraagt circa 9,5 miljoen euro. Er vinden jaarlijks ongeveer 650 activiteiten plaats en er worden zo’n 185.000 bezoekers per jaar ontvangen. Er werken momenteel zo’n 115 medewerkers. Schouwburg Concertzaal Tilburg is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

De raad bestaat uit vijf tot zeven personen die hun functie op vrijwillige basis vervullen. Voor de invulling van de twee vacatures komt de raad graag in contact met personen met een achtergrond en werkveld in de podiumkunsten & cultuurbeleid; openbaar bestuur (gemeente, provincie of rijksoverheid) en/of diversiteit, inclusie en outreach.

De raad van toezicht heeft onder meer tot taak

 • Werkgeverschap van de bestuurder.
 • Toezicht en controle op het bestuur van de organisatie.
 • Toetsing van de besluitvorming aan het geformuleerde beleid.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.

De raad van toezicht voert haar toezichthoudende werkzaamheden uit conform de statuten en het reglement en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans vijf vergaderingen per jaar. Naast deze vergaderingen vinden er jaarlijks een zelfevaluatie, een ontmoeting met de ondernemingsraad en het managementteam van SCT, en enkele netwerkbijeenkomsten plaats.

De aanstelling van de leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal voor vier jaar herbenoembaar. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

Samenstelling raad van toezicht
Het is van belang dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om beleid, strategie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en om de directeur op de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering te kunnen adviseren. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de raad van toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk en kennis van voor Schouwburg Concertzaal Tilburg relevante netwerken in de regio. Elk lid van de raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van SCT en de Tilburgse gemeenschap.

Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het gezien de huidige samenstelling van de RvT om deskundigheid en ervaring op het gebied van een of meer van de volgende kennisvelden:

 • Podiumkunsten & cultuurbeleid.
 • Openbaar bestuur & politiek (gemeente, provincie, rijk).
 • Diversiteit, inclusie en outreach.

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals boven aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden, inclusief de voorzitter.

Kennisveld podiumkunsten & cultuurbeleid – openbaar bestuur & politiek
De raad van toezicht wil graag in contact komen met kandidaten die beschikken over kennis en relevante ervaring met het kennisveld podiumkunsten & cultuurbeleid en/of openbaar bestuur & politiek.

Wat betreft podiumkunsten & cultuurbeleid gaat het om inzicht in de kansen en risico’s bij het doorontwikkelen van de organisatie en haar gebouwen tot een culturele onderneming met een sterk programma voor alle inwoners van de regio in combinatie met een aantrekkelijke, en druk bezochte ontmoetingsplek. We verwachten van de nieuwe collega een visie op de podiumkunsten in een grote culturele organisatie als Schouwburg Concertzaal Tilburg.

Daarnaast heeft de rvt behoefte aan kennis van het werkveld openbaar bestuur. Daarbij is inzicht in de politiek-bestuurlijke besluitvorming en de dynamiek die daarbij hoort op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau gewenst, omdat onze organisatie voor haar middelen en de verwezenlijking van haar doelstellingen mede afhankelijk is van door gemeente, provincie, publieke samenwerkingsverbanden en de Rijksoverheid bepaald beleid en politieke keuzes.

Bij de uiteindelijke selectie van geschikte kandidaten zal diversiteit (o.a. gender, (bi-)culturele achtergrond, kennis van de werkvelden, opleiding en leeftijd) een belangrijke factor zijn voor de keuze van de selectiecommissie. We streven immers naar een zo divers mogelijke samenstelling van de raad van toezicht.

Algemene profieleisen lid raad van toezicht

 • Bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring.
 • Affiniteit met de culturele sector.
 • Maatschappelijk actief en betrokken en beschikking over een actief netwerk.
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en bestuurder.
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Vermogen om de financiële verslaglegging inhoudelijk te kunnen beoordelen.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van SCT te kunnen toetsen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder.
 • Integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een goede invulling van de functie.
 • Regionale verankering in het werkgebied van SCT geldt als een pre.

Achtergrondinformatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. J. Klaasse, directieassistent Schouwburg Concertzaal Tilburg, via rvt@schouwburgconcertzaaltilburg.nl of 013-5490368

Belangstelling?
Uw cv en een korte motivatie ontvangen we graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 oktober 2023. U kunt deze mailen naar: rvt@schouwburgconcertzaaltilburg.nl ter attentie van de selectiecommissie van de rvt.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.