Rib Art Space: Bestuursvoorzitter

Rib Art Space in Rotterdam zoekt een Bestuursvoorzitter voor 4 à 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-06-2023Stichting Rib Art Space is een ruimte voor kunst waar het samenspel tussen uiteenlopende presentatievormen en methodieken zorgt voor een gelaagd en extra-disciplinair artistiek programma. De visie van de uitgenodigde kunstenaars en de wil om institutionele condities rond de productie en presentatie van hedendaagse kunst op de proef te stellen, zijn hierbij leidend. Daarbij hanteert Rib vanaf het begin een evolutionair principe: tentoonstellingen, samenwerkingen, (online) residenties, lang termijn projecten en interventies op andere locaties zijn stevig aaneengesmeed om dit levende organisme te voeden. Rib is eind 2015 opgericht door Maziar Afrassiabi en gevestigd in een voormalige slagerij in Rotterdam-Charlois.

Om onze ontwikkelambities verder vorm te geven, zijn we voor ons bestuur op zoek naar een:

Bestuursvoorzitter

4 à 5 vergaderingen per jaar

Profiel
We zoeken iemand die:

 • een lokaal netwerk heeft in de politiek en het culturele veld en in staat is om Rib te verbinden aan en positioneren in die netwerken. Kennis en netwerk in de kunsten lokaal, nationaal en internationaal is een pre;
 • werkervaring heeft in een middelgrote presentatie-instelling;
 • gepassioneerd is over of kennis heeft van de specifieke kunstpraktijk van een instelling als Rib;
 • een stevige bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling en positionering van Rib;
 • ervaring heeft met bestuurlijke processen en toezichthoudende taken;
 • kennis en ervaring heeft met het cultuurplan (is een pre).

Dit ga je onder andere doen als voorzitter van het bestuur:

 • voorbereiden van de bestuursvergaderingen samen met de artistiek directeur en zakelijk leider;
 • voorzitten van de vergaderingen;
 • toezien op en zorgen voor zorgvuldige besluitvormingsprocessen;
 • bijdragen aan en/of schrijven van bestuurlijke stukken voor de vergaderingen;
 • sparringpartner en klankbord voor artistiek directeur en zakelijk leider;
 • toezien en sturen op het naleven van de plichten en verantwoordelijkheden van directie en bestuur zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
 • bezoeken van evenementen van Rib.

Profiel bestuursleden
Bestuursleden van Rib zijn constructief kritisch en dragen onafhankelijk bij aan de strategische beleidsontwikkeling en besluitvorming, zonder tegenstrijdig belang. Onze bestuursleden hebben een brede belangstelling, goed inzicht in maatschappelijke verhoudingen en affiniteit met experimentele artistieke processen en ontwikkeling. Zij onderschrijven de missie en ambitie van Rib en zijn bereid hun tijd en netwerk in te zetten.

Diversiteit
Rib beoogt de verscheidenheid van Rotterdam te weerspiegelen in de samenstelling van het bestuur, programma, partners, personeel en publiek. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Algemene bestuurlijke informatie
Rib hanteert een model met een bestuur en directie, waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut. De bestuurlijke rol bestaat uit het adviseren over en fiatteren van artistieke, maatschappelijke en financiële plannen en processen. Het bestuur volgt met belangstelling, creativiteit en kennis van zaken het team van Rib. Het bestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, houdt vinger aan de pols van de voortgang, maakt werk van risicobeheersing en is alert op naleving van wet- en regelgeving. Het bestuur betrekt de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit Cultuur op het (eigen) functioneren.

Bestuurssamenstelling
Het huidige bestuur bestaat uit Jasmijn van Weenen (voorzitter), Merve Bedir (secretaris), Leon Joanknecht (penningmeester), Christina Li (bestuurslid).

Waar staat Rib nu?
Rib heeft de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om dit succes te borgen is eind 2020 gestart met een optimalisatieproces van de organisatiestructuur. De artistiek directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het strategische meerjarenbeleidsplan waarin de visie, missie en doelstellingen duidelijk zijn omschreven. Hierin trekt de directeur samen op met de zakelijk leider. Het artistiek beleid is de verantwoordelijkheid van de artistiek directeur, waarbij het bestuur, zakelijk leider en relevante stakeholders worden betrokken als klankbord en adviseur. Verder bestaat het team uit een productiemedewerker, communicatiemanager, een poule van vrijwilligers en stagiaires. De zakelijk leider is naast de financiën en optimalisatie van de bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor het publieksbereik en kunsteducatie. Hiermee worden duurzame verbanden in Oud-Charlois en op (inter-) nationaal niveau gelegd. Rib wordt ondersteund door meerjarensubsidies van de stad Rotterdam, het Mondriaanfonds, VSBfonds en diverse particuliere fondsen.
Veranderende cultureel beleid in Rotterdam vereisen veel kennis en connecties in de stad om onze visie en positie te kunnen waarborgen.

Praktische informatie:

 • Bestuursvergaderingen vinden plaats in Rotterdam en/of per skype;
 • Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar;
 • Bestuursfuncties worden aangegaan voor een periode van twee jaar en kunnen maximaal twee keer verlengd worden;
 • Wij streven naar aanstelling op korte termijn;
 • Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functies kan contact worden opgenomen met Maziar Afrassiabi.

Interesse?
Sollicitaties zien wij graag uiterlijk 10 juni t.a.v. ribrotterdam@gmail.com.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.