Gemeente Rotterdam: Commissielid Cultuurplan

De Gemeente Rotterdam in Rotterdam zoekt Commissieleden Cultuurplan 2025-2028 voor een wisselend aantal uur per week | Vacature voor een Betaalde functie (vacatievergoeding) | Sluitingsdatum: 25-06-2023De gemeente Rotterdam streeft naar een actieve en sterke kunst- en cultuursector. Een stad die bruist van activiteit, van producties voor de grote podia tot kleinschalige initiatieven in de wijken. De gemeente vindt het belangrijk dat makers, kunstenaars en creatieve ondernemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Met subsidies maakt de gemeente dit (mede) mogelijk.

Het Cultuurplan is een subsidieregeling voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Elke vier jaar spreekt de gemeente Rotterdam in het Cultuurplan de intentie uit om een aantal culturele instellingen voor de komende periode van vier jaar te subsidiëren. Het college van burgemeester en wethouders laat zich daarvoor adviseren; deze advisering wordt door een (extern) bureau georganiseerd, dat hiervoor commissies van experts uit het veld samenstelt. Voor de beoordeling van aanvragen in het kader van het Cultuurplan 2025-2028 zoekt de gemeente Rotterdam commissieleden.

Er worden zowel disciplinecommissies als een integrale commissie samengesteld.

De disciplinecommissies worden ingericht naar de verschillende kunstdisciplines. Zij beoordelen de cultuurplanaanvragen en stellen over elke aanvraag een (concept) advies op, inclusief een advies aan de integrale commissie over het al dan niet toe te kennen bedrag, of percentage, van de subsidie.

De integrale commissie bestaat uit een voorzitter, de voorzitters van de disciplinecommissies en drie of vier onafhankelijke leden. Deze commissie bekijkt de conceptadviezen van de disciplinecommissies in samenhang en adviseert over de toedeling van de subsidiebedragen, binnen de kaders van het totale beschikbare budget.

Op basis van de ontvangen cultuurplanaanvragen maakt het externe bureau een selectie van kandidaten voor de verschillende commissies, zowel voor de disciplinecommissies als voor de integrale commissie. Ook worden uit de geselecteerde commissieleden voorzitters voor elke commissie gevraagd.

Commissielid Cultuurplan 2025-2028

wisselend aantal uur per week

Jouw profiel
Wil jij deel uitmaken van één van deze commissies, reageer dan als je jezelf terugziet in onderstaand profiel:

 • Je bent kritisch, objectief en onpartijdig en hebt geen persoonlijk belang bij individuele instellingen.
 • Je bent in staat om beleidsplannen te beoordelen en je visie helder en onderbouwd te formuleren, zowel mondeling als schriftelijk. Je kent de stad Rotterdam en de Rotterdamse cultuursector goed.
 • Je hebt kennis van / ervaring met één of meer van de volgende aspecten: programmeren, produceren, presenteren, educatie, marketing en communicatie, collectiebeheer en –behoud.
 • Je legt logische verbanden tussen de waarde van een aanvraag in relatie tot gemeentelijk beleid, met name de 3 i’s:
  • Inclusiviteit
  • Innovatie
  • Interconnectiviteit
 • Plus de drie landelijke codes:
  • Governance Code Cultuur
  • Fair Practice Code
  • Code Diversiteit & Inclusie
 • Je beschikt over deskundigheid in een of meerdere van de volgende gebieden:
  • Podiumkunsten (muziek, theater, dans), Visuele kunsten (beeldende kunst, fotografie, bewegend beeld), Ontwerp (vormgeving, architectuur, digitale cultuur), Letteren, debat en spoken word, Musea en erfgoed, Cultuureducatie, Talentontwikkeling.
  • Voor elke commissie zijn wij specifiek op zoek naar deskundigheid op het gebied van de bedrijfsvoering van kunst- en cultuurinstellingen, governance in cultuur, financiën, locatiemanagement, personeelsbeleid, communicatie en marketing, ICT incl. databescherming en privacy. Indeling van deze experts over de commissies is aan het bureau.
  • Voor elke commissie is een voorzitter nodig. Dat betekent dat per commissie minimaal één kandidaat over voorzitterskwaliteiten dient te beschikken.

Onderstaande kwalificaties leggen extra gewicht in de schaal

 • Inzicht in bedrijfsvoering: financiën, personeel, huisvesting en vastgoed, governance; ondernemerschap in brede zin.
 • Inzicht in de relatie tussen kunst, cultuur en de stad:
  • Festivals en festivalbeleid.
  • Samenwerking met andere stedelijke domeinen of stakeholders (haven, wonen, welzijn, werken, toerisme en marketing, zorg, onderwijs, andere (commerciële) cultuuraanbieders).
  • Diversiteit en bevolkingsdynamiek.
  • Kunst en cultuur in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Kennis van landelijk, Europees en internationaal kunst- en cultuurbeleid:
  • Landelijke en internationale ontwikkelingen van invloed op de kunst- en cultuursector.
  • Ontwikkelingen bij landelijke instellingen.
  • Cultuurbeleid van het Rijk en andere grote gemeenten.
  • Ontwikkelingen bij cultuurfondsen en andere adviesraden.

Praktisch

 • Commissieleden verdiepen zich in de tweede helft van 2023 in het Rotterdamse culturele veld.
 • De cultuurplanaanvragen van culturele instellingen komen begin februari 2024 binnen en worden in een aantal vergaderingen in de periode februari–mei 2024 door de commissies beoordeeld.
 • Wij vragen van ieder commissielid een zo optimaal mogelijke aanwezigheid en voorbereiding (leeswerk). Een vergadering zal een dagdeel of een dag in beslag nemen. Let wel: de werkdruk kan hoog zijn; in de beoordelingsperiode is 10 à 20 uur per week geen uitzondering.

Ons aanbod
Als commissielid ontvang je een vergoeding in de vorm van vacatiegeld. Deze bedraagt € 300,- per vergadering (dagdeel). Voor voorzitters van disciplinecommissies geldt € 350,-. Dit is geen volledige vergoeding en dient ter compensatie. Vanzelfsprekend verwachten we wel dat je jouw aanwezigheid bij de vergaderingen zoveel mogelijk kunt garanderen.

Het inwerkprogramma bestaat uit een aantal sessies, waarvoor de vergoeding geldt zoals hierboven genoemd.

Voor het bezoeken van voorstellingen / tentoonstellingen krijgt u het ticket vergoed. Bezoekafspraken met instellingen (op kantoor, met directie, etc.) zijn niet toegestaan.

De gemeente Rotterdam hanteert in haar aannamebeleid de Code Diversiteit & Inclusie en wij streven ernaar de adviescommissies een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Rotterdamse bevolking te laten zijn.

Schijn van belangenverstrengeling
Wij zijn ons ervan bewust dat belangenverstrengeling in een relatief kleine sector als Cultuur nooit helemaal te voorkomen is. Contacten tussen commissieleden en Rotterdamse culturele instellingen zullen meestal geen breekpunt zijn, maar (de schijn van) belangenverstrengeling moet een onafhankelijke, objectieve en integere advisering over aanvragen niet in de weg staan. We willen voorkomen dat de aanvraag van een instelling wordt beoordeeld door een commissielid dat contacten heeft met een vergelijkbare instelling. Dat zou immers (ongewenste) concurrentie kunnen voortbrengen, terwijl de gemeente nu juist streeft naar samenwerking.

Om belangenverstrengeling te voorkomen hanteren we de vuistregel dat geen sprake kan zijn van financiële of beleidsmatige betrokkenheid van aspirant commissieleden bij een van de aanvragende instellingen in de laatste drie jaar voorafgaand aan de reactie op deze vacature. Tot slot stellen we de regel dat wanneer je een functie bekleedt bij de gemeente Rotterdam, je helaas niet voor de functie in aanmerking komt.

Heb je interesse?
Wil jij als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan het culturele klimaat van onze geweldige stad, reageer dan door je cv én inhoudelijke motivatiebrief in te dienen via onderstaande button.

De wervingstermijn loopt af op 25 juni 2023. Na de sluitingstermijn is het niet meer mogelijk te reageren. De selectie zal worden uitgevoerd door een (nog te selecteren) bureau dat ook de verdere administratie en secretariële werkzaamheden zal uitvoeren. De gesprekken met het bureau zijn vooralsnog gepland in juni en juli 2023. Wij gaan ervan uit dat het bureau in de maanden mei-juni contact met u zoekt om met u de vervolgstappen te bespreken. Vanaf dat moment neemt het bureau de verantwoordelijkheid voor de selectie van commissieleden over.

Voor meer inhoudelijke informatie neem je contact op met Nasr Essalhi, telefoon 06-43 83 62 62.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.