Factorium Cultuurmakers: Lid Raad van Toezicht

Factorium Cultuurmakers in Tilburg zoekt een Lid Raad van Toezicht (Onderwijsdeskundige) voor 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 04-04-2023


Tilburg is een stad van cultuurmakers. Factorium Cultuurmakers (FC) staat aan de basis van die talentontwikkeling en is een speelplaats, een werkplaats en een podium. Een plaats waar professionals in Muziek, Theater, Dans, Urban Culture en Musical, jonge en oude ontdekkers, fanatieke doorzetters en liefhebber-kunstenaars elkaar ontmoeten en inspireren. Factorium Cultuurmakers is een collectief van ca. 200 kunstenaars / docenten deels in vaste dienst en deels als zelfstandig werkend kunstenaar. Cultuurmakers met een bijzondere liefde voor educatie.

Factorium zoekt per medio juni 2023 een nieuw Lid van de Raad van Toezicht met een specifieke onderwijs deskundigheid

Lid Raad van Toezicht

Onderwijsdeskundige
5 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de uitvoering ervan door de directeur / bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad staat de directeur met raad en daad terzijde en adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en vergadert gemiddeld 5 maal per jaar.

De organisatie
Factorium Cultuurmakers kent een omzet van ca. 5 miljoen per jaar, ontvangt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers, 5.000 actieve deelnemers, bereikt jaarlijks 25.000 kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en realiseert cultuurprojecten in het sociaal domein die er aan bijdragen zo veel mogelijk mensen in Tilburg zo lang mogelijk actief mee te laten doen in de samenleving.
Factorium is opgebouwd uit vier pijlers te weten: Cultuureducatie, Onderwijs, Expeditie (Research & Development) en Facilities.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent maximaal 7 leden en kent een brede samenstelling. Zij streeft naar een evenwichtige opbouw met oog voor diversiteit (o.a. gender, leeftijdsopbouw en etnische achtergrond) en een onafhankelijke positionering. Er mag geen (schijn van) belangenverstrengeling zijn en er mogen niet gelijktijdig onverenigbare (neven-)functies vervuld worden.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede spreiding van de specifieke kennis en / of deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van de toezichthoudende taak.

Over het algemeen streeft de Raad van Toezicht naar een samenstelling waarin tenminste de volgende specifieke deskundigheden goed vertegenwoordigd zijn:

 • Politiek / bestuurlijk terrein
 • Financieel / administratief
 • Onderzoek en / of landelijk bekend met de hoofdlijnen van cultuurbeleid
 • Kennis en ervaring in de wereld van het onderwijs
 • Juridische achtergrond
 • Afkomstig uit sectoren waarin Factorium Cultuurmakers actief is of actief wil worden

Factorium Cultuurmakers is op dit moment op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met kennis en ervaring in de wereld van het onderwijs.

De ideale kandidaat

 • Onze ideale kandidaat is scherpzinnig, heeft een brede maatschappelijke belangstelling, heeft goede sociale vaardigheden, is besluitvaardig, is open en transparant op basis van een heldere argumentatie die hoort bij heldere besluitvorming.
 • Heeft een visie op de taak en functie van Cultuureducatie in de samenleving.
 • Kent een kritische en integere taakvervulling.
 • Is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 • Heeft voldoende tijd voor de vervulling van de functie.

De functie is onbezoldigd.

Sluiten uw visie en kwaliteiten aan bij het bovenstaande profiel? Laat het ons weten via vacatures@factorium.nl. Dat kan t/m dinsdag 4 april 2023.

Daarna maakt de Raad van Toezicht een selectie uit de brieven, informeert u over de gemaakte keuzes en nodigt u wellicht uit voor een gesprek.

Voor inlichtingen over de vacature kunt u terecht bij de heer Marc Heuvelmans, Voorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 06 – 25 06 56 93 of Loek Sijbers Directeur Bestuurder, tel. 06 – 14 55 01 07.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.