Framer Framed: Lid Raad van Toezicht

Framer Framed in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht – Financieel Profiel | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 24-03-2023


Framer Framed legt de lat hoog en de drempel laag.

Framer Framed is een platform en presentatie instelling voor kunst en cultuur. De tentoonstellingen bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. Framer Framed exposeert in een eigen tentoonstellingsruimte in Amsterdam Oost werk van kunstenaars die zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer is de organisatie een motor voor nieuw werk dat wereldwijd wordt getoond en aangekocht. Framer Framed organiseert daarnaast een uitgebreid educatie-, community- en verdiepend interdisciplinair publieksprogramma, waardoor de organisatie een lokaal, nationaal en internationaal publiek bereikt.

Positie in de Kunstwereld
Sinds de oprichting in 2009 is Framer Framed uitgegroeid tot een belangrijke speler in het landelijke, internationale en lokale kunstenveld. Sinds 2017 wordt Framer Framed structureel gesubsidieerd door rijk en gemeente. De organisatie is opgenomen in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) van het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Daarnaast ontvangt Framer Framed meerjarig subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de periode 2021-2024. Iedere vier jaar moet opnieuw een aanvraag geformuleerd. Voor de periode 2025-2028 moet die begin 2024 ingediend.

Framer Framed werkt met een dynamisch, jong en intercultureel team van veertien medewerkers, diverse zzp-ers en heeft meerdere leerervaringsplaatsen.

Framer Framed zoekt een bevlogen en betrokken lid voor haar Raad van Toezicht met relevante en aantoonbare financiële kennis en ervaring

Lid Raad van Toezicht

Met een financieel profiel
Voor een termijn van 4 jaar (met mogelijkheid tot eenmalige verlenging)

Framer Framed is ingericht volgens het Raad van Toezicht- bestuur model, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor de strategie en de sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op de doelstellingen en de maatschappelijke positie van Framer Framed. Daarnaast staat de RvT het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. Verder behoort het uitvoeren van de statutair vastgestelde werkgeverstaken, zoals de vaststelling van de beloning van het bestuur, vaststellen van de jaarbegroting en de jaarrekening, het benoemen van de accountant en het vaststellen van strategische meerjarenbegroting, tot de kerntaken. De Governance Code Cultuur geldt als leidraad.

De RvT bestaat momenteel – inclusief voorzitter – uit vijf leden. Vanwege het verlopen van een zittingstermijn komt dit jaar plaats vrij voor een nieuw lid met een financieel profiel.

De leden van de RvT dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De RvT fungeert als team waarbij ieders competentie door elkaar wordt aangevuld en gerespecteerd. De Raad komt minimaal 4 keer per jaar bijeen.

Functie vereisten
De RvT streeft naar een diverse samenstelling van sekse, leeftijd, werkervaring, maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond.

Duur functie
Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, eventueel met de mogelijkheid tot verlenging. Leden ontvangen een reiskostenvergoeding en vacatiegeld in de vorm van een vrijwilligersvergoeding van € 200,- per kwartaal. Het nieuwe lid komt, naast de specifieke financiële competenties, tegemoet aan het algemene profiel van de Raad van Toezicht.

Algemene profielschets

  • Affiniteit met de doelstellingen en het werkveld van Framer Framed.
  • Bekend met de principes uit de Governance Code Cultuur.
  • Affiniteit met vraagstukken rond inclusie en diversiteit en fair pay.
  • Een onafhankelijke, integere en constructieve instelling.
  • (bij voorkeur) beschikken over bestuurlijke ervaring en / of in bedrijfsvoering van culturele organisaties.
  • Het vermogen om het bestuur als klankbord en sparringpartner bij te staan.
  • Inzicht in het samenspel met lokale en nationale overheid en politiek-bestuurlijke context waarin Framer Framed opereert.

Procedure
Voldoet u aan het gevraagde profiel en heeft u geen (neven)functie(s) die onverenigbaar zijn of op gespannen voet staan met het werkveld van Framer Framed, dan nodigen wij u van harte uit vóór 24 maart te reageren met een CV en motivatiebrief aan manager backoffice directiesecretaris Lois Paz: vacature@framerframed.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.