HKU: Leden Raad van Toezicht

HKU in Utrecht zoekt Leden Raad van Toezicht voor 2 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 12-02-2023Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (hierna HKU) is met 4400 studenten de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland en daarmee tevens een van de grootste op kunst, cultuur en creatieve industrie gerichte kennisinstituten van Europa. HKU bestaat omdat kunst en het maken van kunst nieuwe perspectieven biedt, inspireert tot prikkelende interacties en daarmee vorm en betekenis geeft aan de samenleving en de uitdagingen waar zij voor staat.

HKU is een veelstemmige community en biedt toekomstgericht kunstvakonderwijs van hoog niveau en verricht onderzoek, vaak samen met nationale en internationale partners. Studenten met uiteenlopende talenten en ambities ontwikkelen zich hier tot creatieve, artistieke en geëngageerde professionals. Toegerust met persoonlijk ondernemerschap vinden zij hun weg in een werkveld dat continu in ontwikkeling is.

HKU staat midden in de samenleving vanuit makerschap in de kunsten met de drie lichtpunten die focus en massa geven: de Kunst van Zorg en Welzijn, de Kunst van Identiteit en Inclusie, en de Kunst van Duurzaamheid en Circulariteit. HKU stelt makerschap centraal: met up-to-date creatieve technologie. Werkplaatsen, studio’s en (werkveld)labs vormen het hart van onderwijs en in toenemende mate onderzoek. HKU staat voor de ontwikkeling van makerschap van hoog artistiek niveau. De ambitie van HKU is het bieden en organiseren van uitstekend kunstvakonderwijs en kunstonderzoek met betekenis en impact op mens en samenleving. Aan de hand van een gehouden midterm review is HKU in transitie op weg naar een nieuw Instellingsplan.

HKU biedt een breed aanbod aan associate degrees, bachelors en masters, verdeeld over zeven locaties en negen schools te weten: Beeldende Kunst, Design, Media, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Theater, Utrechts Conservatorium, Kunst en Economie en Creative Transformation. De lectoraten en onderzoekseenheden werken nauw samen met het onderwijs, zijn actueel en state-of-the-art. HKU heeft 941 medewerkers in dienst en zet jaarlijks even zoveel gastdocenten in voor haar onderwijs. De hogeschool heeft een jaarlijkse omzet van ruim € 50 M en is financieel gezond.

Voor HKU zoeken wij een Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht

2 uur per week

Raad van Toezicht
Respectvol modern besturen vraagt toezichthouderschap dat daarop aansluit. Helder en strikt toezicht op het verantwoord besteden van middelen; stimulerende en richtinggevende invulling van de werkgeverstaak van de RvT; positief en/of opbouwend kritisch; inspirerend vanuit de strategische sparringpartnersfunctie tussen de RvT en het CvB, gebruikmakend van diverse bronnen en vanuit een inclusief perspectief. Ook bewaakt de RvT de “good governance” binnen HKU. De RvT volgt hierbij de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen. Naast de formele verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de wet, statuten en de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen aan de Raad van Toezicht opdragen, toont de Raad zich ook informeel betrokken bij HKU.

HKU wil een antwoord geven op snelle ontwikkelingen in de samenleving. Daarbij gaat het om de Kunst van Zorg en Welzijn; de Kunst van Circulariteit en Duurzaamheid; de Kunst van Identiteit en Inclusie. Daarbinnen staat HKU voor de hoogst haalbare artistieke kwaliteit, met hulp van creatieve technologie en ondernemerschap. Dat vraagt naast de toezichthoudende rol op verantwoording en het werkgeverschap, focus op de missie van HKU, in dialoog met alle stakeholders. We richten ons bij HKU op de lange termijn, reageren actueel en optimaal op de korte termijn en werken en organiseren op basis van waarden en principes. We kenmerken ons als kunstvakhogeschool door beperkte maar heldere kaders en veel ruimte voor professionals en studenten. Geen zelfsturing, wel zelforganisatie binnen die kaders en vooral veel leren van en met elkaar.

Tegen de geschetste achtergrond is ook de RvT in ontwikkeling. Meer nieuwsgierig, versterking van het meervoudige perspectief, relationeel dichtbij en op operationele afstand. Nadenkend, wikkend en wegend, met steeds de missie en waarden van HKU voor ogen komt de RvT tot een oordeel. Met daadwerkelijke interesse in en met respect voor de mening van studenten, medewerkers en andere betrokkenen bij de HKU. Intensief, maar ook ontspannen en met humor. Met een brede maatschappelijke blik en vanuit kennis van en ervaring op het werkveld voert de RvT de dialoog.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat regulier uit zes leden en zal met de werving van een voorzitter en twee leden tijdelijk bestaan uit zeven personen. Binnen de Raad zijn er drie commissies die de besluitvorming voor de Raad voorbereiden: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Onderwijs en Onderzoek. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen.

Onafhankelijkheid
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen HKU en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

Tijdsbesteding en bezoldiging
De Raad van Toezicht vergadert regulier vijfmaal per jaar. Tweemaal per jaar gaat de Raad van Toezicht in gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad. Daarnaast is er de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht overlegt soms ook thematisch/ ad hoc over aan de orde zijnde vraagstukken. Met regelmaat zijn leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij belangrijke evenementen op HKU. Een RvT-lid dient rekening te houden met een gemiddelde tijdbesteding van ca. 1,5 a 2 dagen per maand.

De bezoldiging voor 2023 is passend binnen de WNT voor de onderwijssector en voor 2023 vastgesteld op € 12.096 op jaarbasis voor een lid en € 18.144 op jaarbasis voor de voorzitter.

Gevraagde profielen
De Raad van Toezicht van HKU is op zoek naar een voorzitter en twee leden. Deze hebben alle drie aantoonbare affiniteit met de missie en opdracht van HKU en omvatten een kleurrijke mix van eigen bestuurlijke ervaring en diversiteit in manieren van kijken. De drie nieuwe leden inclusief nieuwe voorzitter geven deze mix verder vorm via hun:

  • kennis van (besturen van) hoger onderwijs;
  • kennis van kunst maken en verspreiden in verschillende uitingen en met verschillende media;
  • kennis van onderwijsinhoud en kennis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact;
  • affiniteit met een van de werelden van de ‘lichtpunten’ van de HKU: de Kunst van Zorg en Welzijn, de Kunst van Identiteit en Inclusie, en de Kunst van Duurzaamheid en Circulariteit.

Uiteraard is interesse in de evenementen van HKU, zoals de opening academisch jaar, de uitreiking van de HKU Awards, alsmede de eindejaar-presentaties Exposure een must.

Gezien de samenstelling is er ruimte voor één jonge en/of onervaren toezichthouder. HKU streeft naar een diverse en inclusieve hogeschool en naar een complementair samengestelde Raad van Toezicht. Kandidaten met een diverse culturele achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd interesse kenbaar te maken.

Voorzitter
De voorzitter van de Raad van Toezicht is in staat om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht. Een geschikte kandidaat heeft goede vergader-technische vaardigheden, sterke communicatieve vaardigheden, relativeringsvermogen en humor en is in voldoende mate beschikbaar. Daarnaast kan de voorzitter regie pakken in het bewaken van collegialiteit en samenwerking. In geval van calamiteiten kan de voorzitter een actieve rol spelen in het informeren van stakeholders.

De voorzitter is iemand die diens sporen heeft verdiend als bestuurder van complexe organisaties, bij voorkeur (ook) in het Hoger Onderwijs. Die zich niet meer hoeft te bewijzen; goed kan kijken en diens oordeel kan uitstellen; het besturen bij de bestuurders laat; het beste haalt uit iedere deelnemer (bestuur en toezicht) en zo nodig disfunctionele patronen tussen bestuur en toezicht doorbreekt. Iemand met tact, waardering, wars van spelletjes. Vertoont voorbeeldgedrag als het gaat om communicatie en vertrouwen. De voorzitter heeft affiniteit met Utrecht en beschikt bij voorkeur over een netwerk op het gebied van Kunst en Cultuur.

Lid met financieel-economische profiel
Heeft ervaring met toezichthouden en/of het besturen van een organisatie die qua complexiteit en omvang vergelijkbaar is met HKU. Een kandidaat die in staat is om met extern toezicht te schakelen en kennis heeft van geldstromen en subsidies in (hoger beroeps-) onderwijs. Een kandidaat die in staat is financiële vraagstukken te identificeren en consequenties te overzien. Kan fungeren als strategisch sparringpartner voor de organisatie op het gebied van de financieel-economische besturing van HKU, inclusief financiering, verslaggeving en integraal risicomanagement in een not for profit omgeving. Heeft actuele kennis en ervaring op het gebied van IT en cyberrisico’s. Bij voorkeur heeft de kandidaat ook ervaring met (toezicht op) de ontwikkeling en het beheer van vastgoed resp. huisvesting.
Heeft op alle hiervoor genoemde gebieden zicht op actuele ontwikkelingen en leest financiële informatie met een bril op van kansen en mogelijkheden. Toetst op hard én soft controls.

Lid met profiel Kunst en Cultuur
Het beoogde lid heeft ervaring in de kunst- en cultuursector. Ervaring als toezichthouder is geen harde eis, de wil om je daarin te bekwamen wel. Het lid herkent zich in de ambities van de studenten en alumni van HKU en kan daarbij ook een inhoudelijk strategisch sparringpartner zijn voor HKU als kunstvakhogeschool. Is gericht op de betekenis van kunst en kunstonderwijs. Heeft diepe interesse in studenten en medewerkers. Weet dat het kunstvak ook gaat over het omgaan met emoties, over succes en falen, over het leggen van verbindingen. Staat daar middenin of heeft een combinatie van achtergrond en ervaring waaruit een duidelijke affiniteit blijkt. Heeft gevoel voor divers bereik, marketing en promotie. Heeft affiniteit met profilering en positionering. Weet wat het is om keuzes te maken, om onderscheidend te zijn zonder sensibiliteit te verliezen voor samenwerkingen en versterkend op te treden met andere cultuursectoren. Heeft kennis van politieke ontwikkelingen op het gebied van cultuur. Is bij voorkeur ook op de hoogte van internationale ontwikkelingen binnen de kunsten en het onderwijs in de kunsten.

In de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de vakgebieden muziek en media vertegenwoordigd. Bij voorkeur ligt de expertise van een kandidaat op discipline-overschrijdende- en multidisciplinaire vakgebieden waarbij de kandidaat ook goed zicht heeft op de ontwikkelingen en innovatie.

HKU wordt in de procedure begeleid door het executive search bureau Board Refreshment. Graag ontvangen wij je sollicitatiebrief met curriculum vitae via search@boardrefreshment.nl, t.a.v. Inge Scholman. De inzendingsdatum is uiterlijk 12-02-2023. Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kan contact worden opgenomen met Board Refreshment, 010-3223777 / boardrefreshment.nl.

Voor meer informatie over HKU, zie: hku.nl/over-hku.

De gesprekken met de selectiecommissie zullen plaats vinden op donderdag 16 en vrijdag 17 maart 2023 in de avond en met de adviescommissie in de middag van 20 maart 2023.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.