Nederlandse Reisopera: Artistic Board Leden

De Nederlandse Reisopera in Enschede zoekt Artistic Board Leden | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 16-12-2022De Nederlandse Reisopera wil zich blijven verbinden met een samenleving die op veel fronten sterk in beweging is. Meerstemmigheid is de basis voor wie en wat de Nederlandse Reisopera wil zijn. En vooral wat ze laat zien en horen.

Meerstemmigheid die doorklinkt in de mix van disciplines, in ruimte voor jong en gevestigd talent, in regionale, nationale en internationale inbreng, in het betrekken van nieuwe doelgroepen en in een grotere (culturele) diversiteit. Meerstemmigheid is ook cruciaal in de inhoudelijke discussie over de programmering van de Nederlandse Reisopera. Alle geluiden verdienen ruimte, terwijl ze tot een klinkend geheel moeten worden gebracht. Voor een inhoudelijke impuls met maximaal effect stelt de Nederlandse Reisopera een Artistic Board in. Deze adviesraad ondersteunt de artistieke teams die aan de afzonderlijke producties werken, en denkt mee over programmering en keuzes.

Artistic Board Leden

In de board komen (aanvullende) disciplines/expertises en de (culturele) diversiteit samen die voor de totstandkoming van een meerstemmige programmering cruciaal zijn. De Artistic board krijgt een omvang van 3 tot 5 leden.

De Nederlandse Reisopera streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit bij de samenstelling van de Artistic Board.

Daarbij gelden de volgende criteria:
Goede spreiding van: sekse/ leeftijd/ culturele achtergrond/ kennis en ervaring.

De Artistic Board als geheel vertegenwoordigt de multiculturele en diverse samenleving van Nederland en kent en toont betrokkenheid op relevante maatschappelijke ontwikkelingen op mondiaal, nationaal en regionaal niveau.

De Artistic Board vergadert circa vier keer per jaar onder voorzitterschap van de directeur/bestuurder van de Nederlandse Reisopera. Daarnaast zal (een afvaardiging van) de board aanwezig zijn bij de presentaties van de artistieke teams, premières en evaluaties van de producties. Waar mogelijk krijgen de leden van de board voorafgaand aan de bijeenkomst de relevante informatie. De ondersteuning van de board ligt bij het directiesecretariaat.

De Artistic Board onderschrijft de strategische visie zoals verwoord in het strategisch plan ‘Naar een meerstemmige toekomst’. De Artistic Board fungeert als geheel, daarmee bedoelen we dat niet elk lid afzonderlijk bij elke bijeenkomst aanwezig hoeft te zijn. Wel zal er altijd een afvaardiging aanwezig zijn. We vragen van de afzonderlijke leden dat zij voldoende tijd beschikbaar hebben om zich gedegen in te kunnen zetten.

Artistieke beleid
De Artistic Board heeft een adviesfunctie en derhalve geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. De directie zal advies vragen over het artistieke beleid van de Nederlandse Reisopera. Zoals over de keuze van nieuwe of te hernemen titels voorafgaand aan de nieuwe BIS-periode, de invulling van creatieve teams, de terugkoppeling over de uitvoering van de diverse producties en andere relevante artistieke vragen.

In essentie is de taak van de Artistic Board om met het management van de Reisopera en de artistieke teams vanuit verschillende en onverwachte perspectieven te reflecteren op de totstandkoming van de programmering en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen alsook op het ‘verhaal’ van de individuele productie.

Opera is teamwerk en de Artistic Board is het instrument om ons te verzekeren van ‘meerstemmigheid’ en een verrijking van onze artistieke inzet met denkkracht, inspiratie, onverwachte perspectieven en artistieke impulsen. De artistieke eindverantwoordelijkheid blijft voorbehouden aan de directie van de Reisopera.

In de Artistic Board onderscheiden we drie pijlers te weten:

 • Diversiteit & Inclusiviteit
 • Technologie & Innovatie
 • Dramaturgie & Repertoire

De afzonderlijke leden:

 • Zijn bekend met en in de opera- en/of theaterwereld;
 • Hebben affiniteit met een adviserende positie;
 • Zijn betrokken op de inhoud van de activiteiten van de Nederlandse Reisopera;
 • Zijn onafhankelijk, dat wil zeggen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling;
 • Kunnen voldoende tijd vrijmaken voor een adequate invulling van het lidmaatschap;
 • Beschikken over een aantoonbaar relevant netwerk;
 • Zijn bereid om zijn/haar kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van de doelstelling van de Nederlandse Reisopera en haar activiteiten;
 • Ontvangen voor deze inzet een passende bezoldiging en reiskosten.

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 16 december 2022. Upload je cv met motivatie ter attentie van Victorine van Manen via de button. Graag duidelijk vermelden voor welke pijler je in aanmerking wil komen.

Sollicitaties worden doorlopend verwerkt en beoordeeld, we moedigen sollicitanten aan tijdig te reageren. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar victorine.vanmanen@dux.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.