Bibliotheek Gelderland Zuid: Lid Raad van Toezicht

Bibliotheek Gelderland Zuid in Nijmegen zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-12-2022De Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid levert in opdracht van zes subsidiërende gemeenten (Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe) het bibliotheekwerk voor zo’n 350.000 inwoners. De bibliotheek staat bekend als een organisatie die literatuur en leesplezier faciliteert. Daarnaast is de bibliotheek een van de belangrijkste maatschappelijke partners die uitdagingen in de samenleving aanpakt, zoals laaggeletterdheid en digibetisme. De vijf functies van de bibliotheek zijn vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB). De werk- en leefomgeving vraagt steeds meer van de taalvaardigheid en digitale vaardigheid van burgers. Tegelijkertijd is één op de negen inwoners in Nederland laaggeletterd of digitaal onvoldoende vaardig om mee te kunnen doen in de maatschappij.

De missie van de bibliotheek is het prikkelen van mensen om zich te ontplooien. De bibliotheek biedt laagdrempelig de gelegenheid om kennis op te doen en te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Ze wil mensen verrijken met verhalen, kennis en vaardigheden. Zo levert de bibliotheek een essentiële bijdrage aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling binnen deze (kennis)samenleving. Ook levert de bibliotheek zo een bijdrage aan het laten groeien van een inclusieve samenleving.

De bibliotheek voert haar taken uit in samenwerking met andere bibliotheken, scholen, maatschappelijke en culturele instellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven, overheden, bibliotheekleden en bezoekers. Dit brengt naast mooie kansen ook de nodige dilemma’s met zich mee.

Lid Raad van Toezicht

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) helpt de directeur-bestuurder van de stichting door hem scherp te houden, met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de sturing van de organisatie. De RvT stelt de begroting, jaarrekening en de strategische beleidsstukken vast. De leden van de RvT dragen deze verantwoordelijkheden gezamenlijk. Zij doen dit in een positieve omgeving, willen van elkaar leren en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een betere en meer inclusieve samenleving.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en komt in principe vijf keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Optioneel nemen leden deel aan andere activiteiten waaronder de auditcommissie, de remuneratiecommissie en tweemaal per jaar aan een overleg met de Ondernemingsraad. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen voor één periode herbenoemd worden. De bezoldiging van de RvT vindt plaats binnen de kaders van de WNT (Wet Normering Topinkomens) op het niveau van de vergoeding voor vrijwilligers.

Profiel
Leden van de RvT van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid:

  • Beschikken over analytisch en kritisch denkvermogen op WO/HBO-niveau.
  • Voelen zich betrokken bij het bibliotheekwerk.
  • Zijn goed op de hoogte van de sociale en culturele kaart van het werkgebied van de bibliotheek en zijn hier bij voorkeur woonachtig of werkzaam; ook hebben zij een relevant netwerk.
  • Hebben voldoende tijd om hun toezichthoudende rol uit te voeren.

Gezien de samenstelling van de RvT zoeken wij voor de huidige vacature iemand die ons team vanuit een juridisch – bestuurlijke invalshoek versterkt.

De bibliotheek werkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Een wereld waarin we elkaar verstaan en begrijpen en waarin ieder mens zich kan ontwikkelen om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Om maximaal aan deze visie bij te dragen moet ook de organisatie zelf de diversiteit in de samenleving reflecteren. Het nieuwe lid van de RVT draagt nadrukkelijk hieraan bij.

Daarbij is een lid van de RvT

  • Teamspeler: vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen en op een specifiek aandachtsgebied klankbord te zijn voor de directeur-bestuurder.
  • Rolvast: gevoel voor de grenzen tussen toezichthouden en besturen. Heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en directeur-bestuurder en is bekend met de issues van cultural governance.
  • Communicatief: in staat om specifieke onderwerpen uit uw aandachtsgebied op een heldere manier uit te leggen aan de overige leden van de RvT.

Procedure
De selectiecommissie, bestaande uit leden van de RvT, zal op basis van een brievenselectie en gesprekken tot een voordracht van kandidaten komen. De directeur-bestuurder neemt als adviseur van de RvT deel aan de gesprekken.

Meer informatie
Voor informatie over de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid zie de website. U kunt ook contact opnemen met de heer B.G. Jeene, voorzitter RvT, telefoon: (06) 53 15 06 26.

Interesse?
Uw motivatiebrief met cv ter attentie van de heer B.G. Jeene ontvangen wij graag uiterlijk 10 december 2022 per mail aan: directiesecretariaat@obgz.nl onder vermelding van ‘vacature lid RvT’.

Uw privacy is voor ons belangrijk. Lees meer hierover op de website.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.