CliniClowns: Lid Raad van Toezicht – Toegepaste (theater)kunst

CliniClowns in Amersfoort zoekt via Aardoom & de Jong een Lid Raad van Toezicht – Toegepaste (theater)kunst | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-10-2022Eind 2019 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na het analyseren van 900 onderzoeken dat het actief of passief beleven van kunst de gezondheid en het algehele welbevinden bevordert.

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Sinds een aantal jaar neemt de belangstelling toe voor de bijdrage van kunst en cultuur aan het vergroten van welbevinden en de kwaliteit van leven. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot gedragsverandering en een andere beleving van een situatie. Kunst en cultuur dragen bij aan zingeving, zelfvertrouwen, individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren en positieve gezondheid. Vooral voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, zieke kinderen, mensen met een beperking, mensen met GGZ-problematiek en mensen die hun veilige omgeving hebben moeten ontvluchten.

CliniClowns is via de methodiek van de clownsfiguur al 30 jaar actief met het toepassen van de kunstvorm clownerie in de wereld van kwetsbare mensen. De bodem waar de CliniClown op staat is die van de professionele speler/clown, die al zijn theatervaardigheden, empathie en kennis over de doelgroep inzet om iets te brengen wat de situatie nodig heeft en mogelijk maakt. In de uitvoerende kunsten gaat het vooral om de kwaliteit van de performance. Een CliniClown zoekt altijd naar de juiste vertaalslag van deze kwaliteit om zijn speciale publiek te bereiken en in het licht te zetten. Het vak van de CliniClown is een toegepaste kunstvorm: het clownspersonage wordt ingezet om een kwetsbaar mens te ontmoeten en mee te nemen in spel, waarin afhankelijkheid en machteloosheid even worden losgelaten en de regie weer bij de persoon zelf ligt. Even niet ziek, maar vooral jezelf. Even geen verdriet, maar ruimte voor fantasie, ontspanning en lol.

Daarbij zijn alle artistieke facetten van het vak belangrijk: het clownspersonage, spelvaardigheden, muzikaliteit, afstemming en interactie, kennis van de doelgroep. Alles wat nodig is om elk moment spelend te zijn in de ontmoeting.

Voor CliniClowns is Aardoom & de Jong op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht – Toegepaste (theater)kunst

 

Functieomschrijving
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De Raad bestaat uit zes personen die hun werk onbezoldigd uitvoeren. Ze worden aangesteld voor een periode van vier jaar; de maximale zittingsperiode is twaalf jaar. De Raad van Toezicht heeft profielen vastgesteld voor haar leden zodat gewaarborgd is dat verschillende portefeuilles binnen de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de gang van zaken door:

 • Maand- en kwartaalrapportages over het realiseren van de doelstelling, de besteding van middelen, de fondsenwerving en het functioneren van de organisatie.
 • De financiële auditcommissie die toezicht houdt op de financiën.
 • Schriftelijke en mondelinge toelichting door de directie en MT tijdens de reguliere vergaderingen, waarbij ook met regelmaat thematische onderwerpen op de agenda staan die erop gericht zijn de langetermijnontwikkeling van CliniClowns te versterken.

Elk lid van de Raad van Toezicht is in beginsel een generalist met de kwaliteiten die nodig zijn om verschillende aspecten integraal af te wegen gericht op het belang van de organisatie. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over specifieke deskundigheden waardoor het collectief op een zodanig niveau over kennis en ervaring beschikt dat de Raad de bestuurder en het management op alle relevante aandachtsgebieden (kernactiviteiten, complexe aspecten en risico’s) kan adviseren c.q. toezicht op kan houden. Tegelijkertijd moet elk van haar leden in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en de daarmee gepaard gaande risico’s van de organisatie en haar belangen te beoordelen.

De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat door de combinatie van ervaring, deskundigheid, kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en onafhankelijkheid van zijn leden, deze zijn taken naar behoren kan uitvoeren.

Als Lid van de Raad van Toezicht beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in brede zin bij een vergelijkbare of complexere maatschappelijk georiënteerde organisatie.
 • Affiniteit met de aard, doelstelling en functie van CliniClowns.
 • In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij gelopen worden.
 • In staat te functioneren met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Met een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking, effectieve communicatie en teamwork, met een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke dynamiek.
 • Om de taken te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk en bestuurlijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen relevant netwerk.

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang. De houding van de toezichthouder, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder en bij de opgedane levenservaring, kan worden weergegeven in de volgende gedragskenmerken:

 • Ontvankelijk, open, luisterend, observerend.
 • Niet vooringenomen, proactief.
 • Vermogen tot zelfreflectie.

CliniClowns wil de komende jaren het werk van de stichting nog beter positioneren als een middel om vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn vanuit de toegevoegde waarde van toegepaste kunst te helpen oplossen. Om die reden zoekt de stichting naar iemand die vanuit dat domein een toezichthoudende blik heeft op de ontwikkeling die de stichting voor ogen heeft.

Deze nieuwe portefeuille vraagt om iemand die:

 • vanuit leidinggevende c.q. bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring een visie heeft op de kracht van toegepaste kunst in de maatschappij.
 • een diepgewortelde ervaring heeft en een inspirerende, heldere visie heeft op hoe theaterkunst kan bijdragen aan het verbeteren van welbevinden van mensen.
 • een breed relevant netwerk heeft dat kan worden ingezet voor de organisatie.

Organisatie
CliniClowns zijn er voor iedereen die bang, onzeker, eenzaam of verdrietig is en de kracht van een lach hard nodig heeft. Een zorgeloos moment met CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen voelen. Dat maakt écht een wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in henzelf naar boven. En dat heeft een blijvend effect.

Bij CliniClowns werken ruim 100 professioneel opgeleide clowns, professionele acteurs die zich hebben gespecialiseerd in ‘Healthcare Clowning’. De CliniClowns spelen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, de psychiatrie, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven, online en in zorginstellingen voor mensen met dementie. Om onze missie mogelijk te maken, werken ongeveer 50 getalenteerde en gedreven collega’s op kantoor.

Procedure
Bij de werving en selectie laat CliniClowns zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong, te vinden via onderstaande sollicitatie-button.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 10 oktober 2022 tegemoet.

CliniClowns streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren.

Meer informatie?
Maarten Aardoom, bereikbaar via 06 5571 7739 en via aardoom@aardoomendejong.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.