OPERA2DAY: Lid Raad van Toezicht

OPERA2DAY in Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-09-2022OPERA2DAY maakt vanuit Den Haag opera- en muziektheatervoorstellingen waarin artistieke innovatie, zeggingskracht en het bereiken van een breed publiek hand in hand gaan. ‘We reinvent opera to inspire and move people today’ is daarbij ons motto. We spelen landelijk in de theaters, op locatie, creëren nieuwe presentatievormen, en bereiken daarmee al jaren een indrukwekkend hoeveelheid mensen. De producties worden warm onthaald door pers en bezoekers, waarvan er in 2019, het laatste volledige jaar vóór Corona, ruim 65.000 bij onze voorstellingen werden ontvangen. Outreach, participatie en educatie zijn belangrijke onderdelen van de projecten. OPERA2DAY is een stichting die meerjarig wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en Gemeente Den Haag.

OPERA2DAY zoekt nieuw

Lid Raad van Toezicht (v/m/x)

nader te bepalen aantal uur

OPERA2DAY is een stichting die opereert binnen een Raad van toezichtmodel. Daarbinnen is het tweekoppige bestuur, dat tevens de directie vormt, verantwoordelijk voor de algemene en artistieke leiding. De Raad van Toezicht van OPERA2DAY houdt toezicht op het beleid van het bestuur/directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur – een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. De Raad van Toezicht en bestuur/directie vergaderen minimaal vier keer per jaar.

De raad van toezicht die momenteel uit vijf leden en een junior lid bestaat, is op zoek naar aanvulling met een extra lid. We willen de Raad uitbreiden met iemand die gedegen kennis heeft van podiumkunstinstellingen van binnenuit. Deze persoon kan daardoor de spiegelende functie van de raad als geheel versterken en als klankbord dienen voor bestuur/directie aangaande productie- en organisatieprocessen.

Daartoe verwachten we van een nieuw lid van de raad

 • Een affiniteit met opera, theater en/of klassieke muziek, en actieve ervaring met het realiseren van opera- of andere culturele projecten, en een daaruit voortvloeiend netwerk nationaal en/of internationaal;
 • Kennis van de processen die horen bij het maken van opera- of theaterproducties. Dit betreft zowel het inhoudelijk produceren, als het de wereld in brengen van de projecten;
 • Kennis van de theater- en/of operasector nationaal en internationaal, en van alle stakeholders in en rondom de sector, zoals publiek, overheid en fondsen;

Samenstelling en werkwijze
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden, onder wie de voorzitter. De leden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herbenoembaar voor twee extra termijnen. De Raad van Toezicht ontleent haar kracht aan een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden.
OPERA2DAY maakt voorstellingen voor iedereen. Daarom willen wij graag ook binnen onze gelederen gelijkheid en diversiteit bevorderen. Wij nodigen allen die op basis van het bovenstaande in aanmerking komen van harte uit te reageren.

De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur. De Stichting hanteert tevens de Code Culturele Diversiteit, mede in de keuze van de leden voor de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen lid van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

Belangrijke overwegingen voor de benoeming van nieuwe leden

 • Affiniteit met opera in het algemeen en de manier van werken van OPERA2DAY in het bijzonder.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; evenwicht in actieve betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen en het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde zaken.
 • Het vermogen en de instelling om als klankbord te fungeren voor bestuur / directie.
 • Het vermogen en de instelling om het beleid van de stichting en het functioneren van bestuur / directie te toetsen.
 • Spreiding van achtergrond, deskundigheid en disciplines, waarbij met name gedacht wordt aan vakinhoudelijke, artistieke achtergrond en een netwerk in de culturele sector / klassieke muziek.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen vanuit een onafhankelijke en kritische houding ten opzichte van elkaar en het bestuur / de directie.
 • De bereidheid om het eigen netwerk in te zetten in het belang van de stichting.
 • Brede maatschappelijke belangstelling.

OPERA2DAY stelt het op prijs om gewezen te worden op geschikte kandidaten.

Mondelinge informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de raad van toezicht Simon van Driel via s.j.vandriel@outlook.com of 06 57572277 of bij algemeen directeur Serge van Veggel, via serge.vanveggel@opera2day.nl of 06 20373600.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot 1 september 2022 door schriftelijk te reageren: Stichting OPERA2DAY, ter attentie van zakelijk leider Yara Deuss: yara.deuss@opera2day.nl.

Dit betreft geen betaalde vacature.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.