Goethe-Institut Nederland: Fondsenwerver

Goethe-Institut Nederland in Rotterdam zoekt een Fondsenwerver (incl. marketing voor het Themahuis en communicatie) voor 0,5 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 10-07-2022– For English, see below –

Het Goethe-Institut, de culturele instelling van de Bondsrepubliek Duitsland, is in meer dan 90 landen actief. Wij bevorderen de internationale culturele samenwerking en de kennis van de Duitse taal. De locatie Rotterdam van het Goethe-Institut Nederland wordt momenteel ontwikkeld tot een ontmoetingsplaats die zich interdisciplinair richt op wisselende thema’s en voor haar ruimtes experimenteert met verschillende formats. Het Goethe-Institut beschikt over een eigen budget. Voor sommige programma’s moeten fondsen van derden worden geworven. Daarnaast moet het gebruik van een deel van de ruimtes door partners (bijv. Europese partners) worden aanbesteed en gepromoot.

Het Goethe-Institut Nederland zoekt per 1 september 2022 een enthousiaste medewerker (functieomvang 0,5 fte) voor het werven van fondsen van derden en voor het promoten en coördineren van het gebruik van de ruimtes door partners. De functie is in eerste instantie voor de duur van één jaar.

Fondsenwerver (incl. marketing voor het Themahuis en communicatie)

0,5 fte

Als fondsenwerver

 • Ontwikkelt u een strategie voor de fondsenwerving van het instituut in samenspraak met de directie
 • Identificeert u potentiële bronnen voor financiering door derden binnen en buiten Nederland (stichtingen, overheidsfondsen, EU, bedrijven enz.) ten behoeve van het culturele programma
 • Dient u aanvragen in voor financiering door derden en neemt u het beheer hiervan op zich
 • Onderhoudt en verstevigt u bestaande contacten en legt u nieuwe contacten
 • Ontwikkelt u geschikte formats en materialen voor de fondsenwerving in samenspraak met de directie van het instituut
 • Regelt u het gebruik als werk- of evenementenlocatie van afzonderlijke ruimtes op de locatie Rotterdam en geeft u mede vorm aan het nieuwe ruimteconcept
 • Biedt u ondersteuning bij de mogelijke verpachting van een deel van de ruimte voor een openbaar café
 • Werkt u mee aan de pers- en pr-werkzaamheden van het Goethe-Institut Nederland.

Eisen:

 • Ruime ervaring in fondsenwerving (bij voorkeur in de culturele sector)
 • Strategisch denken en conceptuele kwaliteiten
 • Vaardige omgang met digitale media
 • Communicatieve vaardigheden
 • Ervaring in vastgoedmarketing is een pre
 • Zeer goede kennis van het Engels en Nederlands (bij voorkeur ook Duits)
 • Teamgeest en goede sociale en interculturele vaardigheden

Wij bieden:

 • Een interessante en internationale werkomgeving
 • Zelfstandigheid en de mogelijkheid om het werk zelf vorm te geven
 • Een werkplek in het centrum van Rotterdam. Thuiswerken is deels mogelijk.
 • Lokale, regionale en centrale bijscholingsmogelijkheden
 • Beloning conform de cao voor de Nederlandse overheidsdienst, groep 8
 • Een aanstelling in eerste instantie voor de duur van 12 maanden.

Belangrijke informatie over de sollicitatieprocedure
Wij ontvangen uw sollicitatie en cv graag uiterlijk 10 juli 2022 per e-mail met als onderwerp “Fundraising“ op: bewerbung-niederlande@goethe.de. Sollicitaties aan een ander adres of na het verstrijken van de sollicitatietermijn kunnen in principe niet in behandeling worden genomen.

Mocht u worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, dan vindt dit naar verwachting op 13 of 14 juli plaats bij het Goethe-Institut Rotterdam of digitaal.

Telefonische informatie bij Gabi van der Avoort op +31102092070.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Goethe-Institut Nederland in Rotterdam is looking for a Fundraiser (incl. Marketing for the Theme House and Communications) for 0,5 fte | Vacancy for a Paid position, Parttime, Temporary | Deadline: 10-07-2022– For English, see below –

The Goethe-Institut is the cultural institute of the Federal Republic of Germany with locations in over 90 countries. We foster international cultural cooperation and promote knowledge of the German language. The location of the Goethe-Institut Netherlands in Rotterdam is currently developing into a place of encounter that uses an interdisciplinary approach to focus on alternating themes, and additionally experiments with different formats for its spaces. The Goethe-Institut disposes of its own budget. Third-party funding is to be raised for individual programmes. Moreover, part of the space is to be offered and advertised for cooperative use (e.g. with European partners).

The Goethe-Institut Netherlands is looking for a motivated person (50%) to start on 01 September 2022 to acquire third-party funding and advertise and coordinate the use of the rooms by partners. The position is initially limited to one year.

Fundraiser (incl. Marketing for the Theme House and Communications)

0,5 fte

As fundraiser you

 • Develop a strategy for the institute’s fundraising in consultation with the institute’s management
 • Identify potential sources of third-party funding (foundations, public funds, EU, companies, etc.), within and outside of the Netherlands, for our programme work
 • Submit applications for third-party funding and take over the management of third-party funding
 • Maintain and support existing contacts and establish new contacts
 • Develop suitable formats and materials for fundraising in consultation with the institute’s management
 • Arrange for individual rooms at the Rotterdam location to be used as work or event venues, and help shape the new concept of the institute’s space
 • Assist with the possible leasing of part of the space as a public café
 • Support the public relations and press work of the Goethe-Institut Netherlands

Requirements:

 • Significant experience in fundraising (preferably in the cultural sector)
 • Strategic thinking and conceptual skills
 • Competent handling of digital media
 • Communication skills
 • Experience in property marketing is beneficial
 • Proficiency in the English and Dutch Language (preferably also in German)
 • Team oriented work and high social and intercultural competence

We offer:

 • An interesting and international working environment
 • Independence and the possibility to shape our work with your ideas
 • A workplace in the centre of Rotterdam. Home office is possible to some extent
 • Local, regional and central training opportunities
 • Remuneration is based on the collective labour agreement for the Dutch civil service, group 8
 • The employment is initially limited to 12 months

Important information on the application process
Please submit a cover letter and your CV via e-mail by 10.07.2022. Submit your application with the subject line “Fundraising” to bewerbung-niederlande@goethe.de. In principle, applications sent to a different address or after the application deadline cannot be considered.

Interviews, to which prospective applicants will be invited, will be held on the 13th or 14th of July. Interviews can be held both in person at the Goethe-Institut Rotterdam and virtually.

For further information, please contact Martin Bach at +31 205312900

Apply Now!

Please do not make use this advertisement for acquisition purposes.

More information about the organisation: see our website.