Debatpodium Arminius: Lid Raad van Toezicht

Debatpodium Arminius in Rotterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 6 tot 8 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20-08-2022Rotterdam is een snel veranderende stad waarin nieuwe belangen ontstaan, opvattingen wijzigen of (op)nieuw gevormd moeten worden. Het publieke debat is van groot belang voor het democratische proces en een open samenleving. Een goed debat geeft inzicht in de diverse facetten van een onderwerp, de verschillende belangen en mogelijke oplossingen. Debatpodium Arminius geeft dit debat een podium.

Raad van Toezicht Debatpodium Arminius zoekt een

Lid Raad van Toezicht

6 tot 8 bijeenkomsten per jaar 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. In verband met de vervanging van één lid zijn wij op zoek naar een nieuw lid met kennis van het culturele veld. Arminius streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht waar het gaat om inclusiviteit en toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring. Leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog 4 jaar. Toezicht komt 6 tot 8 maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht:
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de bestuurder zijn vastgelegd in een Reglement Raad van Toezicht en een directie reglement. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van Arminius en het beleid van de bestuurder op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Profiel Cultuur:
Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd en/of betrokken en cultureel divers zijn. Het lid beschikt over een relevant netwerk. Woonachtig zijn in Rotterdam en een bi-culturele achtergrond is een pre.

Verwachtingen, elk lid van de Raad van Toezicht:

 • Opereert onafhankelijk, zonder last of ruggespraak;
 • Is in staat de bestuurder te adviseren bij de uitoefening van zijn functie;
 • Onderscheidt de rol van intern toezichthouder ten opzichte van de rollen van de bestuurder en de werknemers en handelt daarnaar;
 • Bewaakt de leidende principes van Arminius en bevraagt de bestuurder op de realisatie daarvan;
 • Is in staat de dialoog met de bestuurder te voeren en neemt daarbij ook zelf initiatieven.

Algemene competenties en overige vereisten leden Raad van Toezicht. Uitgangspunt is onderlinge complementariteit en eenheid van Toezicht. De algemene competenties zijn:

 • Richting geven en strategisch denken;
 • Inspireren, bemoedigen en stimuleren;
 • Aanspreken, aangesproken willen worden en willen verantwoorden;
 • Zo nodig elkaar de “maat kunnen nemen”;
 • Reflecteren en leren met als grondhouding veranderingsbereidheid;
 • Hoofdlijnen kunnen onderscheiden;
 • Kunnen omgaan met tegengestelde belangen;
 • Adviseren en bevragen;
 • Netwerken;
 • Kunnen samenwerken en functioneren in een collegiaal team;
 • Affiniteit met cultuur.

Samenstelling:
Het gaat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht van Arminius niet alleen om profielen maar ook om invalshoeken. De Raad van Toezicht is in staat om met betrekking tot deze invalshoeken aandachtspunten te signaleren.

Voor Arminius zijn de volgende invalshoeken van belang:

 • Cultuur;
 • Politiek en maatschappij in brede zin (en de positie van een debatfunctie daarbinnen);
 • Personeel en Organisatie;
 • Financiën;
 • Exploitatie & bedrijfsvoering;
 • Juridisch;
 • Governance.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatie (inclusief cv) te sturen aan mevrouw Brenda Poels, voorzitter RvT Arminius vacature@arminius.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Poels, via bpoels@poels-organisatieadvies.nl of met Rutger Wolfson, directeur van Arminius, via r.wolfson@arminius.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.