Kunstgebouw: Lid Raad van Toezicht

Kunstgebouw in Rijswijk zoekt een Lid Raad van Toezicht voor zo’n vier bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-06-2022Kunstgebouw is de Zuid-Hollandse provinciale ondersteuningsinstelling voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie. Kunstgebouw werkt vanuit de visie dat cultuuronderwijs en -participatie essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en een positieve bijdrage levert aan de mate waarin iedereen meetelt en meedoet in de samenleving.

Kunstgebouw biedt daartoe verschillende diensten en activiteiten. Kunstgebouw werkt samen met scholen, culturele en maatschappelijke organisaties en gemeenten, organiseert lesprogramma’s, ontwikkelt en onderhoudt netwerken en bevordert deskundigheid onder professionals in het werkveld onder de noemer Kunstgebouw Academie. Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst en verschillende maatwerkprogramma’s biedt Kunstgebouw concreet aanbod aan scholen, veelal in samenwerking met of in aanvulling op lokale cultuuraanbieders. Kunstgebouw ontvangt structurele subsidie van de provincie Zuid-Holland en is penvoerder in de meerjarenregeling Cultuureducatie met kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie.

Kunstgebouw is ervan overtuigd dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven ons beter maakt en zorgt voor een plezierige plek voor iedereen die bij en met ons werkt. Daarom bouwen wij aan een organisatie die de kracht van diversiteit gebruikt om betere resultaten te halen. Een organisatie waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Vanzelfsprekend onderschrijven wij de Code Diversiteit & Inclusie.

In verband met uitbreiding van de Raad zoekt Kunstgebouw per 1 juli 2022 een nieuw lid, met kennis en ervaring op het gebied van ICT, voor de Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht (M/V/X)

vier bijeenkomsten per jaar

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Het verantwoord vervullen van toegekende taken op basis van de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes. Daarbij is specifieke aandacht voor:
  • Zorg dragen voor een goed functionerende directie (benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder).
  • Integraal toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie.
  • Goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen.
  • Werken volgens de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.
 • Functioneren als klankbord van de directie.
 • Het als ambassadeur naar buiten uitdragen van de belangen van Kunstgebouw.

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich naar het belang van Kunstgebouw. De leden treden per vier jaar af volgens een rooster en zijn eventueel één keer herkiesbaar. De leden worden benoemd door de Raad met instemming van de directie. De Raad bestaat uit een voorzitter en drie leden met aanvullende expertise.

De samenstelling van de Raad kent een balans in leeftijd, ervaring, geslacht en achtergrond van de individuele leden. Leden beschikken over kennis van, ervaring en/of affiniteit met de missie en de werkzaamheden van Kunstgebouw en met toezichthoudende taken. Bij de samenstelling van de Raad moet sprake zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie met elkaar en met de directie.

Profiel

 • Heeft aantoonbaar brede ervaring met ICT in relatie tot bedrijfsvoering op directie- en/of bestuursniveau bij een maatschappelijke organisatie en weet deze in samenhang te bezien.
 • Heeft brede kennis van en een heldere visie op de betekenis van digitalisering/nieuwe (informatie)technologieën in relatie tot dienstverlening.
 • Heeft kennis en inzicht in ICT-gerelateerde vraagstukken en risico’s.
 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van de stichting zoals geformuleerd in de beleidsplannen en werkprogramma’s van de stichting.
 • Beschikt over de kwaliteiten: ervaren teamplayer, kritisch en alert, bereid tot concessies en consensus. Collegiaal met gevoel voor humor maar ook scherp als het moet.
 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Beschikt over strategische kwaliteiten voor een toezichthouder en is waar nodig standvastig.
 • Is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
 • Is bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.
 • Is in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Vergaderfrequentie en vergoeding
De Raad van Toezicht komt gewoonlijk viermaal per jaar bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij op ad-hocbasis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezig zijn bij speciale evenementen.

Vacatievergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding van € 1.000,- per jaar.

Interesse?
Voor meer informatie of inhoudelijke vragen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Alex Oldenburg (voorzitter Raad van Toezicht), 06 5175 3381.

Uw cv inclusief motivatiebrief ontvangen wij graag vóór 1 juni 2022. Deze kunt u sturen naar sollicitaties@kunstgebouw.nl t.a.v. Alex Oldenburg.

Planning
Het streven is om vóór de vergadering van 16 juni van de Raad van Toezicht kennismakingsgesprekken te hebben gevoerd met de kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht, zodat op die datum tot benoeming kan worden overgegaan.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.