Amsterdamse School Museum Het Schip: Lid Raad van Toezicht

Amsterdamse School Museum Het Schip in Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 4-6 x per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20-05-2022Midden in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam West staat museum Het Schip. Museum het Schip maakt de Amsterdamse School als belangrijke stroming op het gebied van kunst, architectuur en volkshuisvesting, voor een breed publiek toegankelijk. Interactie met bezoekers is daarbij van het grootste belang en wordt bereikt doordat elke bezoeker een rondleiding krijgt bij het kopen van een toegangskaartje. Er is een integrale verbinding tussen de exposities, de rondleidingen, het educatieve aanbod en het digitale platform.

Museum De Dageraad in Amsterdam Zuid is de dependance van Museum Het Schip. Beide locaties zijn gehuisvest in wereldberoemde gebouwen van de Amsterdamse School, ontworpen door Michel de Klerk. De gebouwen zijn in eigendom van woningcorporaties Eigen Haard en de Alliantie.

Het museum ontvangt belangrijke bijdragen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De eigen inkomsten bedragen tussen de 65% en 75% van de totale omzet. De omzet van het museum bedraagt circa 1.3 miljoen.

Het museum heeft de beschikking gekregen over het schoolgebouw dat in het wooncomplex is opgenomen. Het is verbouwd tot museum dat in technisch opzicht bij de tijd is. Medio 2016 is de verbouwde school geopend. Vanaf dat moment heeft de organisatie een professionaliseringsslag ingezet. Sinds 01-04-2021 werkt de organisatie met een raad van bestuur en een raad van toezicht.

Missie en visie van het museum
Het museum is ervan overtuigd dat De Amsterdamse School een grote inspiratiebron is voor de volkshuisvesting, stedenbouw, architectuur en toegepaste kunsten. De Amsterdamse School bevindt zich voor een groot deel in de openbare ruimte van Amsterdam en is bepalend voor het aanzicht van de stad en daardoor van groot belang voor haar inwoners. De missie van het museum is om dit bij een brede groep onder de aandacht te brengen.

De kernwaarden van het museum zijn: gepassioneerd, verbonden, authentiek. Deze waarden komen tot uiting in de wijze waarop de organisatie is ingericht: de groep jonge studenten die bij de organisatie hun talenten kan ontwikkelen als gids, assistent curator en -projectmedewerker, en de zeer betrokken grote groep vrijwilligers die een substantieel deel van de organisatie steunen met hun expertise en enthousiasme.

Unique selling points zijn:

 • de interactie tussen publiek en museummedewerkers en de kennis en het enthousiasme van de medewerkers en vrijwilligers. Vaak zijn dit (oud)studenten architectuur en kunstgeschiedenis;
 • de huisvesting in de wereldberoemde gebouwen van de Amsterdamse School;
 • de programmering van het museum die bestaat uit de vaste tentoonstelling, de tijdelijke tentoonstellingen en vele activiteiten in de openbare ruimte in Amsterdam om het belang en de schoonheid van de Amsterdamse School overal in de stad onder de aandacht te brengen.

Het overgrote deel van de activiteiten wordt in de vorm van de dagelijkse rondleidingen uitgevoerd in Amsterdamse School Museum Het Schip en Amsterdamse School Museum De Dageraad door de studentmedewerkers en vrijwilligers.

Bestuur en toezicht
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de tweehoofdige raad van bestuur. De raad van toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van de stichting.

De raad van toezicht van Museum Het Schip heeft vier taken:

 • toezichthouder
 • werkgever
 • sparringpartner
 • ambassadeur van de organisatie

De kernwaarde van de visie op het toezicht is het versterken van het bestuur vanuit rolbewustzijn. De raad van toezicht versterkt de raad van bestuur vanuit haar eigen rol en waakt ervoor niet op de stoel van raad van bestuur te gaan zitten. In bijzondere situaties kan het toezicht tijdelijk worden geïntensiveerd, bijvoorbeeld als de organisatie een risicovol project aangaat. Om haar taak goed uit te voeren moet de raad van toezicht tijdig en volledig geïnformeerd worden en vroegtijdig betrokken worden bij de strategieontwikkeling van de organisatie. De raad van toezicht zal zelf ook actief informatie inwinnen.

De twee belangrijkste uitgangspunten van het interne toezicht zijn:

 1. Het toezicht is gebaseerd op vertrouwen. Dit betekent dat er sprake moet zijn van wederzijdse openheid en transparantie tussen het bestuur en de raad van toezicht. Toezicht houden vanuit vertrouwen betekent dat de raad van toezicht een kritische houding kan hebben op de programmering
 2. Het toezicht is gebaseerd op de gedeelde visie van raad van toezicht en de raad van bestuur op de maatschappelijke doelstelling van de organisatie waarbij de artistieke en zakelijke belangen zorgvuldig worden afgewogen.

De raad van toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en ten hoogste vijf personen waarbij gestreefd wordt naar een oneven aantal leden.

De raad van toezicht toont een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie en haar stakeholders. Zij verzamelt op actieve wijze informatie en is transparant naar buiten toe.

Museum het Schip werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Het museum zoekt voor de Raad van Toezicht per 01-06-2022 twee nieuwe

Leden Raad van Toezicht

4 – 6 x per jaar overleg

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Alle leden van de raad van toezicht:

 • hebben affiniteit met de culturele sector in het algemeen en met de Amsterdamse School in het bijzonder
 • zijn sparringpartner voor de raad van bestuur
 • zijn in staat het algemeen, artistiek en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen
 • zijn in staat en bereid om het belang van de stichting te bevorderen door het leggen van verbindingen met de omgeving van de Amsterdamse School Musea alsmede om desgevraagd (de raad van bestuur) de stichting extern te vertegenwoordigen
 • beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren
 • kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de raad van toezicht en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang

In de gezamenlijke RvT bevinden zich 2 à 3 personen die beschikken over de kwaliteiten om de voorzitter voor korte (of lange) termijn op te volgen of te vervangen indien dat nodig mocht zijn.

De raad van toezicht gezamenlijk:
De leden beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op het gebied van:

 • politiek/ bestuurlijk;
 • cultuur/ architectuur;
 • volkshuisvestelijk, bekendheid met de woningcorporatiesector;
 • financieel/ risicobeheersing/ rapportage;
 • juridisch/ gevoel voor formele aspecten rondom organisatieprocessen;
 • maatschappelijk/ cultureel ondernemerschap;
 • sponsoring en fondsenwerving;
 • werkgeverschap/ HRM.

De raad van toezicht is voldoende divers samengesteld voor wat betreft spreiding ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden en een goede spreiding ten aanzien van geslacht, leeftijd en cultureel diverse achtergronden (waaronder etnisch).

Profiel 1: Cultureel Inhoudelijk
Deze toezichthouder heeft ervaring met:

 • kunstgeschiedenis/ architectuur/ culturele wetenschap/ Amsterdamse School,
 • cultuursubsidies/ cultuurfondsen
 • cultuurbeleid (bedrijfsvoering en cultuurmarketing / doelgroepen)

Profiel 2: Politiek/ bestuurlijk
Deze toezichthouder heeft kennis van of ervaring met:

 • overheidsbeleid, lokale overheid
 • risicomanagement
 • financieel beheer, rapportage en planning en control cyclus
 • bedrijfsvoering

Bezoldiging
Conform de statuten en reglementen, voeren de leden het werk voor de raad van toezicht onbezoldigd uit. De leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.

De procedure
Dit profiel wordt gehanteerd bij de selectie en herbenoeming van de leden van de raad van toezicht. Benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming met een periode.

Bij vacatures of herbenoeming zal gekeken worden naar de reeds aanwezige en ontbrekende competenties voor het opstellen van het profiel van de vacature/herbenoeming.

De wervingsprocedure is een open procedure, kandidaten worden uitgenodigd te reflecteren via de melding van de vacature op de website van Museum het Schip en de plaatsing van de vacature op culturele-vacatures.nl.

De selectiecommissie bestaat uit de leden van de RvT en de directie. Nadere informatie op nummer 06-2827 4866.

Sollicitaties graag vóór 20 mei 2022 richten aan j.roel@hetschip.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.