VIA ZUID: Lid Raad van Toezicht

VIA ZUID in Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht voor vijf vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 07-02-2022VIA ZUID is een talentontwikkelingsorganisatie voor de professionele podiumkunsten in en vanuit Limburg, opgericht in 2013. VIA ZUID ondersteunt beginnende, talentvolle makers, zoals choreografen, performers, regisseurs, schrijvers en componisten, op weg naar een zelfstandige beroepspraktijk.

VIA ZUID kent een tweekoppige leiding, bestaande uit een artistiek directeur en een zakelijk directeur.
In 2022 wordt de samenwerking met het Maastrichtse Intro in Situ, productiehuis op het gebied van hedendaagse muziek en klankkunst, geïntensiveerd met een fusie als streven.

Wij zoeken een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht; het liefst iemand die een brug kan slaan tussen het sociale domein en de (podium)kunsten.

Lid Raad van Toezicht

vijf vergaderingen per jaar

Toezicht nieuwe stijl
De rol van de toezichthouders is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT.
Naast integraal toezicht op financiën, de kwaliteit van de dienstverlening en de actieve invulling van de werkgeversrol, vraagt intern toezicht om een scherp moreel kompas. De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van de organisatie en brengt specifieke ervaring en deskundigheid in.

Profiel Raad van Toezicht
Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de RvT is dat de leden complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en daarnaast een specifieke invalshoek of aandachtsgebied hebben. De samenstelling van de RvT wordt zodanig vormgegeven dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvT als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de RvT wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van VIA ZUID te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel

 • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van VIA ZUID.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurders met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van VIA ZUID en het functioneren van de directeur-bestuurders te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de stichting stellen.
 • Het vermogen om enerzijds op afstand de organisatie te volgen en anderzijds van dichtbij te adviseren.
 • Voldoende beschikbaarheid om tenminste vier keer per jaar te vergaderen en tussentijds beschikbaar te zijn voor ruggenspraak of advies.
 • Beschikken over een relevant netwerk.

Algemene competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Uitstekend inlevingsvermogen.
 • Sterk in dialoog.
 • Maatschappelijk en persoonlijk betrokken.
 • Fris en vernieuwend.
 • Open en een constructief-kritische houding.

Specifiek Profiel voor het Lid
VIA ZUID zoekt iemand die een brug kan slaan tussen het sociale domein en de (podium)kunsten. De RvT streeft daarbij naar diversiteit in brede zin, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele achtergrond en specifieke deskundigheid. Gezien de huidige samenstelling van de RvT en de wens om er voor iedereen te zijn, streeft de Raad van Toezicht naar een zo divers mogelijke samenstelling. Mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Wat heeft de functie te bieden?

 • Het volgen van de nieuwste ontwikkelingen in de podiumkunsten van nieuwe, frisse makers.
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan en ondersteuning te krijgen voor:
  • onderzoek naar het kunstenveld en cultuurbeleid;
  • verbreding van het kunstenveld over andere domeinen, zoals zorg en maatschappij;
  • verbeteringen van het kunstenveld met bijvoorbeeld de richtlijn voor kunstenaarshonoraria.
 • Samenwerken in een enthousiast team dat zich inzet voor collectieve belangen;.
 • Meedenken over de missie en visie van de stichting;.
 • Meebouwen aan een vergaande samenwerking van twee organisaties.
 • Actuele discussies in lokaal en landelijk cultuurbeleid voeren.
 • Actief werken aan solidariteit en de maatschappelijke relevantie van podiumkunst.

Tijdsbesteding en vergoeding
Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar op verschillende locaties in Limburg of online. Het betreft een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Barry Braeken, 06-10 89 50 84. Reacties op de vacature kunnen gestuurd worden naar ton@viazuid.com.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.