MAMA: Bestuurslid

MAMA in Rotterdam zoekt twee Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 13-02-2022MAMA is een platform voor visuele cultuur en jong talent. MAMA is thuis in Rotterdam, landelijk actief en internationaal verbonden. MAMA signaleert invloedrijke artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen door de stemmen van jongvolwassenen centraal te stellen. MAMA is in 1997 opgericht met het uitgesproken doel bruggen te slaan, tussen de straat en het culturele veld, de (kunst)academie en een professionele loopbaan. Vanaf MAMA’s eerste adem speelt de invloed van jeugd- en subculturen op de hedendaagse kunstpraktijk een grote rol. Jongerencultuur is een van de voornaamste aanjagende krachten van het maatschappelijk debat. Dankzij de subculturele en creatieve activiteit die aan de rand van de mainstream plaatsvindt wordt het begrip van wie deel uitmaakt van de samenleving en daarbinnen gehoord wordt continu opgerekt. Dit is het terrein waar jongeren hun eigen leefwijzen verbeelden en de regie nemen over hun toekomst.

MAMA is een plek waar we samen, met generositeit en durf als kernwaarden, ondernemerschap ontwikkelen en de zeggenschap van jongeren vergroten. MAMA maakt deel uit van het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam en wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds.

Het bestuur
Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance, Code Culturele Diversiteit en investeert in Fair Practice.

Het bestuur bestaat uit (ten minste) 5 leden. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 1 termijn. Bij de samenstelling van het bestuur streven wij naar een afspiegeling van de samenleving, uitdrukkelijk die van Rotterdam.

MAMA zoekt bestuursleden in twee domeinen. Herken je jezelf niet strikt in één profiel – laat dat geen obstakel zijn, MAMA heeft juist de intentie over haar eigen grenzen heen te kijken.

Een bestuurslid van MAMA

  • Vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau betrokken te zijn en langs die weg MAMA verder te brengen in haar ontwikkeling.
  • Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.
  • Is bereid voldoende tijd vrij te maken; vergadering vier à vijf keer per jaar, plus voorkomende werkzaamheden en advies vanuit eigen expertise.
  • Is bereid het eigen netwerk in te zetten voor MAMA.
  • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, kan gevoelde ontwikkelingen binnen de maatschappij en hun eigen expertise vertalen en koppelen aan de beleidsuitgangspunten van de stichting.
  • Heeft kennis over de Code Cultural Governance, Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit, óf is bereid zich daar in te verdiepen.
  • Is een kritische en constructieve sparringpartner voor de directeur in discussies van inhoudelijke, ideologische en bestuurlijke aard.
  • Voelt zich onderdeel van TEAM MAMA, waar bestuur, staflid, vrijwilliger en achterban op gelijke voet met elkaar staan.

MAMA zoekt twee

Bestuursleden

in de volgende domeinen:

Domein: Artistiek veld
Om de directie zo goed mogelijk te kunnen adviseren is het van belang dat het bestuur voeling heeft met het artistieke veld waarin MAMA opereert en op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen hierin. Wij willen het bestuur dan ook graag uitbreiden met iemand die met de voeten in de klei van het artistieke veld staat, de belangrijkste ontwikkelingen hierin kan signaleren en dankzij deze inzichten kan bijdragen aan het aanscherpen van zowel de artistieke als bedrijfsmatige visie van MAMA.

Het bestuurslid
heeft zelf een beroepspraktijk waarin de kunsten (in de breedste zin des woord) centraal staan. Heeft affiniteit met hedendaagse beeldende kunst, jongerencultuur en samenwerking met jonge en diverse makers. Adviseert directie en organisatie over MAMA´s positionering binnen het (Rotterdamse, Nederlandse en internationale) veld, bevordert de aansluiting van MAMA bij de ontwikkelingen in het artistieke veld en legt verbindingen waar mogelijk.

Domein: Personeel en Organisatie
Het bestuur van MAMA adviseert de directie over de doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie en het daarvoor onontbeerlijke personeelsbeleid. Wij zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste, verbindende adviseur P&O met een visie op begeleiding en scholing van medewerkers en vrijwilligers en op het creëren van een sociaal veilige omgeving. Daarnaast zijn wij op zoek naar een collega-bestuurslid dat kan adviseren over het toepassen van de code Fair Practice en het verbeteren van de (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

Het bestuurslid
heeft ervaring binnen het vakgebied, is bekend met de uitdagingen waar een kleine, maar groeiende organisatie voor staat. Heeft oog voor het belang van coachend leiderschap en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zowel werknemers als vrijwilligers. Adviseert de directie over zowel strategische vraagstukken rondom organisatieontwikkeling en personeelsmanagement als technische kwesties zoals arbeidsrecht.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief met cv per e-mail voor 13 februari zenden onder vermelding van ‘Bestuurslid MAMA’.

Meer informatie over deze functie(s) kunt u verkrijgen bij het bestuur: bestuur@thisismama.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.