Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM): Directeur

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) in Amersfoort (Gouda) zoekt een Directeur voor 28 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 13-12-2021De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het landelijk platform waar overheden, monumenteneigenaren en restauratiebedrijven gezamenlijk en praktijkgericht werken aan kwaliteitsrichtlijnen voor het onderhoud, restaureren, herbestemmen en verduurzamen van monumentaal gebouwd en groen erfgoed. Daarnaast beheert ERM een register van restauratoren van roerend erfgoed en een register van erkende bedrijven voor groen en gebouwd erfgoed. ERM beheert deze kwaliteitsrichtlijnen en registers en draagt de kennis daarover uit via kennisbijeenkomsten, publicaties en websites. ERM is een uitgesproken netwerkorganisatie met nauwe banden, zowel bestuurlijk als uitvoerend, met alle in de culturele erfgoedzorg relevante partijen. Voor het ontwikkelen van deze richtlijnen beschikt ERM over een College van Deskundigen; een uitgebreid team samengesteld uit deskundigen afkomstig uit alle geledingen van het culturele erfgoedveld. ERM is lid van de Vereniging van Schemabeheerders en wordt periodiek geaudit op haar eigen kwaliteit. Bestuursvoorzitter van ERM is Jacques Monasch. Voorzitter van het College van Deskundigen is prof. Rob van Hees.

Wat doet ERM
In de 20 jaar van haar bestaan is ERM uitgegroeid van een kleine groep gepassioneerde restauratiebedrijven die zich inspande de kwaliteit van het restauratiewerk op een hoger peil te brengen, tot een gezaghebbend platform dat kwaliteitsrichtlijnen ontwikkelt voor alle denkbare werkzaamheden aan monumenten. Het overgrote deel van het onderhoud aan en de restauratie van het Nederlandse cultureel erfgoed wordt inmiddels aan de hand van deze richtlijnen uitgevoerd. Omdat ERM hiermee een groot algemeen maatschappelijk belang dient, draagt de overheid voor een belangrijk deel bij aan de financiering. Maar kwaliteit is ook in monumentenland geen statisch begrip. Inzichten veranderen, nieuwe technologieën creëren andere toepassingsmogelijkheden, wijzigingen in wet- en regelgeving vragen om aanpassingen, nieuwe cruciale maatschappelijke thema’s dienen zich aan. We hoeven maar te verwijzen naar de op stapel staande Omgevingswet en de Wet Privatisering Kwaliteitsborging, naar de roep om verduurzaming en de klimaatschommelingen. Allemaal zaken die het beheer van het cultureel erfgoed direct raken en daarmee de discussie over de kwaliteit van de erfgoedzorg en aanpassingen van de kwaliteitsrichtlijnen volop voeding geven. Als alert kwaliteitsbewaker en -aanjager voelt ERM zich in deze dynamische ontwikkelingen als een vis in het water.

Onze huidig directeur gaat begin 2022 met pensioen. Word jij onze nieuwe directeur?

Directeur

28 uur per week

ERM zoekt een nieuwe directeur
De huidige directeur, die samen met een team van professionele merendeels parttime zelfstandigen en het gestaag gegroeide bestuur ERM in de afgelopen jaren op de kaart heeft gezet, gaat begin 2022 met pensioen. Net als de huidige, zal de nieuwe directeur belast zijn met de dagelijkse leiding van de organisatie, zorgdragen voor het financieel en administratief beheer, het verbinden van de publieke en private domeinen, het secretariaat van het College van Deskundigen en het rapporteren aan het bestuur. Accentverschillen zijn er wel. Juist omdat de kwaliteitsrichtlijnen in basis hun beslag hebben gekregen, komt het er nu op aan alle betrokken partijen, opdrachtgevers en opdrachtnemers van werk aan monumenten, zo goed mogelijk over het gebruik te informeren. Dit impliceert een belangrijke externe gerichtheid, mede om de samenwerking met andere kwaliteitssystemen gestalte te geven. Naast de inhoud van de richtlijnen neemt de communicatie over de richtlijnen een volwaardige plaats in de aandacht van de nieuwe directeur. De directeur opereert in hoge mate zelfstandig, binnen de kaders die met het bestuur zijn ontwikkeld. De directeur voert regelmatig voortgangsgesprekken met de voorzitter en stemt zaken met hem/haar af aangaande de uitvoering van taken en beslissingen. Het bestuur komt vier maal per jaar bij elkaar. De vergaderingen worden door de directeur in samenspraak met de voorzitter voorbereid.

Wat ERM vraagt

  • De directeur heeft academisch werk- en denkniveau en affiniteit met, en zo mogelijk kennis van, juridische, bedrijfskundige en communicatieve aspecten die in het werk naar voren komen.
  • De directeur heeft affiniteit met en kennis van de zorg voor monumenten en het streven naar een hoogwaardige kwaliteit van onderhoud en restauratie. Hij/zij heeft bij voorkeur een achtergrond in de erfgoedsector, maar dat is geen vereiste.
  • De directeur heeft kennis van de systematiek en inhoud van praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen als basis voor de kwaliteitszorg en richtlijnen voor certificering (met name ISO 17065).
  • De directeur beschikt over de communicatieve vaardigheden om de ‘kwaliteitsboodschap’ en de richtlijnen als kwaliteitsdragers naar betrokkenen adequaat te kunnen uitdragen. In het verlengde daarvan is kennis en ervaring met de nieuwe media een vereiste. Hij/zij moet in staat zijn de richtlijnen krachtig in de markt te zetten voor de volgende fase van ontwikkeling naar algemeen gebruik.
  • De directeur kan functioneren binnen een netwerkorganisatie met vertakkingen naar alle relevante geledingen in het publieke en private domein van het erfgoedveld.
  • De directeur is in staat het Bestuur, het College van Deskundigen en de medewerkers in goede onderlinge samenhang te laten functioneren en tot een eenheid te smeden.
  • De directeur heeft ervaring in het coachen van professionals, beschikt over analytische denkkracht en is in staat en bereid in het kleine team als meewerkend voorman/-vrouw te werken.

Wat biedt ERM
Een zelfstandige en eindverantwoordelijke positie in een kleine, zeer diverse en uiterst gemotiveerde organisatie, met bij uitstek een verbindende rol tussen alle geledingen. De werkzaamheden betreffen in beginsel een tijdbeslag van vier dagen per week (28 uur), afhankelijk van mogelijkheden en wederzijdse wensen. ERM kent geen vaste / flexibele arbeidscontracten; de directeur opereert als zelfstandige. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en is nader overeen te komen. De standplaats wordt Amersfoort; het dienstverband gaat in principe op 1 maart 2022 in.

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de huidige directeur, Walter de Koning. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-22106527. ERM huist tot 1 juli 2022 in Gouda, Burgemeester van Reenensingel 101. ERM vraagt u brieven via e-mail uiterlijk maandag 13 december 2021 te richten aan de voorzitter, jacques.monasch@stichtingerm.nl

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.