Nationaal Muziekinstrumenten Fonds: Lid Raad van Toezicht

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-12-2021Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF)
De Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds helpt met haar hoogwaardige collectie muziekinstrumenten (jong) talent, conservatoriumstudenten, beroepsmusici en topsolisten die structureel deel uitmaken van het Nederlandse muziekleven aan een passend muziekinstrument. Het NMF ondersteunt hierdoor structureel 400 musici. Het NMF houdt kantoor in het bruisende hart van Amsterdam met een kern van 7 vaste medewerkers, enkele freelancers en een tiental vaste vrijwilligers.

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, wegens het aflopen van de zittingstermijn van twee van de leden.

Leden Raad van Toezicht

2 uur per week

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van de stichting en ziet toe op het beleid van het NMF en de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad de directeur/bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens.

De Raad bestaat uit minimaal vijf personen en komt, samen met de directeur/bestuurder, ten minste vier keer per jaar (al dan niet online) bijeen voor een vergadering die wordt voorbereid door de directeur/bestuurder. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, een aftredend lid kan tweemaal worden herbenoemd met een maximale zittingstermijn van negen jaar. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie die beide uit twee leden bestaan en de voltallige Raad van Toezicht op de hen toegewezen onderwerpen adviseren. De leden worden niet bezoldigd voor hun toezichthouderschap, onkosten kunnen worden vergoed. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement. Het NMF werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en is een culturele ANBI.

Profiel

  • teamgeest
  • affiniteit met de doelstelling van het NMF en belangstelling voor klassieke muziek
  • diversiteit ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden en tevens ten aanzien van geslacht, leeftijd en culturele achtergrond
  • voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren
  • sparringpartner kunnen zijn voor de directeur/bestuurder
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  • beschikkend over een relevant netwerk
  • deskundigheid op muzikaal inhoudelijk terrein en/of
  • ervaring met marketing/fondsenwerving/sponsoring

Reageren
U kunt reageren door voor 1 december uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae te sturen ter attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht mevrouw Els Swaab. De procedure bestaat uit selectiegesprekken met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.