DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie: Leden Raad van Toezicht

DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie in Den Haag zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 12-12-2021DEN is het landelijke kennisinstituut voor digitale transformatie in de brede cultuursector. DEN inspireert de cultuursector om de kansen en mogelijkheden die de digitale transformatie biedt voor de sector maximaal te benutten. DEN deelt de nodige kennis met cultuurprofessionals, zodat deze onderbouwde keuzes kunnen maken op het gebied van cultuur en digitalisering.

Wij zoeken twee

Leden Raad van Toezicht

Wij zoeken leden voor de Raad van Toezicht die onze horizon kunnen verbreden en werkzaam zijn en/of expertise hebben in:

  • het domein van kennisdeling, bijvoorbeeld binnen een kennisinstituut of hoger/ wetenschappelijk onderwijs of
  • in digitale transformatie van & innovatie in de samenleving

In de komende jaren moeten er flinke stappen worden gezet op het terrein van digitalisering binnen de cultuursector.

DEN heeft hierin de rol van aanjager en versneller. Als landelijk kennisinstituut stellen we instellingen in de cultuursector in staat om kansen en mogelijkheden te benutten van de digitale transformatie om daarmee hun toekomstbestendigheid te versterken.

De kennis en tools die we daarbij ontwikkelen en verzamelen, delen we zo breed mogelijk. We delen inspirerende voorbeelden uit ons netwerk in binnen- en buitenland en ontwikkelen samen met de instellingen innovatieve oplossingen en concrete handvatten en richtlijnen.

DEN is 7,7 fte groot (2021) en heeft een gemiddelde jaaromzet van € 1.530.000. DEN is als bovensectorale ondersteunende instelling onderdeel van de basisinfrastructuur. DEN ontvangt 93% van haar omzet van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de besturing, de samenwerking en de activiteiten van DEN. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht vergadert in de regel 4 maal per jaar.

De belangrijkste taken van de raad zijn:

  • Vervullen van de werkgeversrol met betrekking tot de bestuurder;
  • Toezichthouden op een doelmatige en controleerbare besteding van de middelen van DEN;
  • Adviseren en ondersteunen van de bestuurder;
  • Ambassadeurschap voor doelstellingen van DEN naar de culturele en creatieve sector, overheid, politiek, media en bedrijfsleven.

Profielschets Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit hun expertise in het belang van het werkterrein van de stichting. Zij koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan voldoende inzicht en gevoel voor de maatschappelijke positie en context van culturele en creatieve instellingen. De Raad van Toezicht voert zijn toezicht uit binnen het geheel aan wet- en regelgeving, de statuten en reglementen van DEN, waarbij de Governance Code Cultuur de leidraad vormt voor bestuur, toezicht en verandering.

De voorzitter en de leden zijn open, collegiaal en sociaal ingesteld, werken goed samen en hebben oog voor de human resource aspecten binnen de organisatie. Inclusief denken en handelen is voor de Raad uitgangspunt. Ze zijn motiverend en vertrouwenwekkend.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, onder wie de voorzitter. DEN stelt zichzelf als doel in haar personeel, bij leden van de adviesraad en Raad van Toezicht een vertegenwoordiging te hebben die divers en inclusief is. Bij benoemingen van de leden dient er rekening mee gehouden te worden dat de continuïteit van de Raad van Toezicht gewaarborgd blijft. De eerste benoemingsperiode duurt maximaal vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht kunnen daarna één keer herbenoemd worden voor een periode van vier jaar. De functie is onbezoldigd.

Heb je interesse?
Reageer dan middels het insturen van je motivatie en cv op uiterlijk 12 december 2021 per e-mail aan Arianne Neijenhuis onder vermelding van vacaturenummer s2021-002.

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij directeur Maaike Verberk (directeur).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.