Pieterskerk Leiden: Lid Auditcommissie Raad van Toezicht

De Pieterskerk Leiden in Leiden zoekt een Lid Auditcommissie Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 04-11-2021Met haar 900 jaar historie, is de Pieterskerk Leiden een van de oudste Rijksmonumenten in Nederland. De Pieterskerk Leiden is als kerk buiten gebruik gesteld en in 1976 overgedragen aan een particuliere stichting. De Stichting Pieterskerk Leiden heeft als taak het behoud en onderhoud van het monument om de unieke (inter)nationale historie te ontsluiten aan een zo groot en divers mogelijk publiek. De Pieterskerk Leiden is als maatschappelijke onderneming grotendeels afhankelijk van haar eigen inkomsten. Het monument is voorzien van alle moderne faciliteiten en heeft een strakke en gedigitaliseerde bedrijfsvoering.

Lid Auditcommissie Raad van Toezicht

4 vergaderingen per jaar

Kerntaken en werkwijze voor de Raad van Toezicht
Het toezicht houden op de instandhouding en exploitatie van het monumentale gebouw namens onze samenleving en de burgers van Leiden in het bijzonder.

Vanuit de deskundigheid en professionaliteit van de leden van de raad van toezicht, door middel van dialoog en debat, gevoed door diverse adequate informatiebronnen handelen wij rol-zuiver. Daarnaast zijn wij actief betrokken en nemen onze verantwoordelijkheid binnen onze rol. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de daarbij behorende stukken en onderwerpen. Wij streven diversiteit na in onze samenstelling en onze denkframes. De kerntaken zijn het toezichthouden zodat het bestuur werkt aan de realisering van de doelstelling van de stichting.

De inhoudelijke kerntaken van de raad van toezicht zijn:

 • goedkeuring strategisch beleid, jaarrekening en begroting;
 • goedkeuring van grote transacties en verplichtingen;
 • benoeming en horen van de accountant;
 • werkgeversrol richting het bestuur.

Wij verwachten van de raad van toezichtleden:

 • aantoonbare actieve betrokkenheid bij de stad Leiden en directe regio;
 • betrouwbaar, authentiek, integer en transparant;
 • zowel waarden gedreven als resultaatgericht;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een
  maatschappelijke onderneming;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen: in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • helicopterview met een integrale blik;
 • inhoud geven aan de rol van ambassadeur van de stichting in de netwerken, de
  voorzitter in het bijzonder.

Specifieke kwaliteiten m.b.t. de auditcommissie:

 • heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een toezichthoudende
  functie;
 • heeft ervaring met integriteitsbeleid en risicobeheersing;
 • kan omgaan met belangentegenstellingen;
 • heeft financieel en bedrijfseconomisch inzicht;
 • heeft kennis van accountability, auditing en risicomanagement.

Tijdsinspanning
De Raad komt vier keer per jaar in het bijzijn van de directeur-bestuurder in vergadering bijeen, afgezien van commissievergaderingen (remuneratie- en auditcommissie) en een bijeenkomst waarin de zelfevaluatie centraal staat.

Vergoeding
De raad van toezichtleden van de Stichting Pieterskerk Leiden ontvangen geen geldelijke beloning.

Benoeming
De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van drie jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van drie jaar.

Informatie
Voor specifieke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Karin van Oort (lid van de benoemingsadviescommissie) of Frieke Hurkmans (directeur-bestuurder) via 071-5124319 of directie@pieterskerk.com.

Reageren
Indien u zich kandidaat wilt stellen kunt u uw cv met motivatie mailen naar directie@pieterskerk.com t.a.v. mevrouw K. van Oort. De reactietermijn sluit op donderdag 4 november 2021. De selectiegesprekken vinden plaats in week 46 op maandag 15 november 2021. U ontvangt daarover uiterlijk week 45 bericht.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.