Operatie Periscoop: Bestuursleden

Operatie Periscoop in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor 1 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20-11-2021OPERATIE PERISCOOP doet interventies waarbij het sociale domein verbonden wordt aan de fysieke vormgeving van de publieke ruimte. Operatie Periscoop werkt vanuit een oprechte verbinding met de bewoners en gebruikers van de buurt en zoekt gezamenlijk naar manieren om de buurt dichter bij elkaar te brengen. Kunst, onderzoek, architectuur, muziek, en performance worden ingezet als katalysator.

De OPERATIE staat voor acties en interventies
De PERISCOOP staat voor het verbinden van verschillende perspectieven

Stichting Operatie Periscoop zoekt

Bestuursleden

1 uur per week

Wij zoeken nieuwe bestuursleden die bereid zijn om 6 keer per jaar deel te nemen aan de bestuursvergaderingen en die het huidige bestuur en de directie kunnen aanvullen met een relevant netwerk en deskundigheid op één van de volgende terreinen:

  • Financieel en juridisch (penningmeester): kennis van het fiscale domein is absolute pre
  • Kennis van stedelijke ontwikkeling en placemaking
  • Kennis van talentontwikkeling/ cultuureducatie en cultuurparticipatie

Het klankborden met de directie van OPERATIE PERISCOOP (op zakelijk en inhoudelijk gebied) is een belangrijke taak voor het bestuur, evenals het inzetten van hun netwerk ten gunste van de projecten van OPERATIE PERISCOOP en een goede interne en externe vertegenwoordiging van het bestuur.

Over het bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een afspiegeling van de omgeving van OPERATIE PERISCOOP. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn maximaal twee achtereenvolgende termijnen van drie jaar (her)benoembaar. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur past de De Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en inclusie en de Fair Practice Code toe.

Meer informatie 
Over de vacature (bestuursprofiel) en de stichting op www.operatieperiscoop.nl of via onze directeur Margreet van der Vlies. Reacties s.v.p. vóór 20 november 2021 per e-mail gericht aan: mevr. M.A. van der Vlies.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.