Cultuur & School Utrecht: Bestuursleden

Cultuur & School Utrecht in Utrecht zoekt vijf Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 24-10-2021Cultuur & School Utrecht is een onafhankelijke intermediaire organisatie die het Utrechtse cultuuraanbod verbindt met de vraag van Utrechtse scholen. De stichting helpt behoeften, wensen en ambities van scholen in kaart te brengen en ondersteunt in het vormgeven ervan. Ze bemiddelt, evalueert en monitort het cultuuraanbod voor Utrechtse leerlingen en het expertiseaanbod voor hun leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren. De stichting zet tevens in op kennisdeling tussen scholen en cultuuraanbieders, zodat zij samen het Utrechtse cultuuronderwijs verder kunnen versterken.

Cultuur & School Utrecht zoekt vijf

Bestuursleden

(voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemeen bestuursleden)

Draag jij cultuur en onderwijs in Utrecht een warm hart toe? Cultuur & School Utrecht gaat een nieuwe fase in vanwege de uitbreiding van haar opdracht. Omdat in het voorjaar van 2022 het huidige bestuur zijn maximale zittingstermijn bereikt, zoekt de stichting een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee algemene bestuursleden met affiniteit met cultuur, onderwijs en/of cultuureducatie.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden en komt circa vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering met de directeur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid, de besteding van de middelen en het werkgeverschap (i.c. van de directeur). Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met de gemeente Utrecht en andere relevante samenwerkingspartners.

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De directeur bereidt, samen met de voorzitter, de vergaderingen van het bestuur voor.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: primair en voortgezet onderwijs, cultuur, cultuureducatie, juridische zaken, financiën, personeelsbeleid, marketing & communicatie en openbaar bestuur.

Algemene competenties voor alle bestuursleden

 • Actieve maatschappelijke betrokkenheid bij de stad Utrecht, onderwijs en/of cultuur;
 • Kennis van en affiniteit met de doelstellingen van de stichting, in het bijzonder met onderwijs en cultuur;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de stichting;
 • Vermogen om het algemene beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen;
 • Beschikt over een voor zijn/haar expertise relevant netwerk;
 • Beschikt over specifieke deskundigheid/ervaring die bijdraagt aan een evenwichtig bestuursprofiel op tenminste twee van de volgende gebieden: cultuuronderwijs (PO en/of VO), cultureel aanbod (podiumkunsten, beeldende kunst, beeldcultuur, taal & literatuur, wetenschap & techniek en/of erfgoed), personeelsbeleid en marketing & communicatie.

Profiel Voorzitter

 • Ervaren bestuurder;
 • Heeft een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Kan goed luisteren, geeft de leden van het bestuur de ruimte om hun inbreng te leveren;
 • Verbindende persoonlijkheid, die in staat is het bestuur als team te laten opereren;
 • Bereidt circa vijf keer per jaar samen met de directeur de bestuursvergaderingen voor;
 • Heeft kennis van openbaar bestuur.

Profiel Penningmeester

 • Ondersteunt een keer per maand bij het goedkeuren van betalingen;
 • Neemt circa twee keer per jaar deel aan overleg met de boekhouder en de accountant;
 • Heeft kennis van financiële processen en financiën.

Profiel Secretaris

 • Heeft kennis van openbaar bestuur en juridische zaken.

De werkzaamheden van bestuursleden bij Cultuur & School Utrecht zijn onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen voor maximaal één termijn herbenoemd worden. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Reageren kan tot en met 24 oktober via vacature@cultuurenschoolutrecht.nl onder vermelding van de gewenste bestuursfunctie (voorzitter, penningmeester, secretaris of algemeen lid). Graag een korte motivatie en cv meesturen. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met Leo Capel (bestuursvoorzitter) via 06-20 44 91 27.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.