Museumvereniging en Stichting Museumkaart: Voorzitter

De Museumvereniging en Stichting Museumkaart in Amsterdam zoeken een Voorzitter | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 19-09-2021De Museumvereniging werkt aan een blijvende binding tussen álle inwoners van ons land met museale collecties. Dit doet de branchevereniging van ruim 400 musea in Nederland door draagvlak te creëren bij publiek en politiek en door de kwaliteit van de sector te helpen verhogen.

Het afgelopen jaar is voor musea sterk gekleurd door corona en de beperkende maatregelen. De belangenbehartiging is daardoor in een versnelling gekomen. Musea hebben te maken met grote terugloop van bezoek en dus eigen inkomsten. De vereniging zet zich voortdurend in voor álle musea, ongeacht grootte, type collectie, wijze van financiering of vestigingsplaats. Daarnaast is inzet gericht op het vergroten van het verdienvermogen door middel van (ontwikkeling van) de Museumkaart en stimuleert de Museumvereniging kennisdeling tussen de leden op verschillende (online) manieren.

Om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren staat het publieke belang van musea voor de Museumvereniging voorop. Zo’n 17 miljoen inwoners van Nederland – onder wie 1,4 miljoen Museumkaarthouders en 2,5 miljoen scholieren – kunnen zich in alle vrijheid – nu de musea heropend zijn en met inachtneming van het Museumprotocol – laten verrassen en confronteren door museale collecties. Musea verzamelen, bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van iedereen is. Daarmee vertellen ze aan een groot en divers publiek eigentijdse verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen.

Stevig draagvlak bij publiek en politiek blijft noodzakelijk
Musea zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen. Zij bevorderen bovendien reflectie en debat; in musea is ‘een leven lang leren’ praktijk. Musea leveren ook aan actuele, maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, de Nederlandse identiteit en een florerende economie een overtuigende bijdrage. Daarvoor blijft stevig draagvlak bij publiek en politiek noodzakelijk. Politici dragen óók verantwoordelijkheid voor musea, onder andere om de Erfgoedwet uit te voeren die de collectie Nederland beschermt, om overheidsfondsen te voeden die aankopen, innovatie en bijzondere projecten ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de rijksoverheid, provincies en gemeenten investeren in culturele voorzieningen zoals musea.

Toekomstgerichte bedrijfsvoering voeren
De museumsector bouwt aan een hoge kwaliteit, door gedragscodes en kennisdeling. En door solide en toekomstgerichte bedrijfsvoering die gezonde, gemotiveerde en productieve vrijwilligers, freelancers en medewerkers stimuleert in hun ontwikkeling. In samenspraak met de ruim 400 musea stelt de Museumvereniging als brancheorganisatie het publieke belang van de Nederlandse musea voorop, zowel in nationaal als internationaal verband. Dit doen we om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties mogelijk te maken. Niemand uitgezonderd.

Museumkaart draagt bij aan het verdienvermogen van musea
De Museumkaart is onderdeel van de collectieve promotie voor musea. Met de kaart heeft een kaarthouder een jaar lang onbeperkt toegang tot ruim 400 musea in Nederland. De Museumkaart is niet alleen goed voor publiek, maar ook voor de musea: de kaart draagt namelijk bij aan het verdienvermogen van musea. De exploitatie van de kaart is ondergebracht in Stichting Museumkaart, een ongesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk, die onderdeel is van de Museumvereniging. De Museumkaart is een samenwerking van ruim 400 musea.

Organisatiestructuur
Het bestuur van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart staat onder voorzitterschap van mevrouw Irene Asscher-Vonk tot 1 januari 2022, op welk moment haar laatste termijn afloopt. Naast de voorzitter bestaat het bestuur uit mevrouw Saskia Bak, de heer Erik van Ginkel, de heer Peter Tieleman, mevrouw Marianne Splint, de heer Stephan Warnik en mevrouw Lous Kerkhof.

De heer Jan van Kooten is directeur a.i. van de Museumvereniging. De organisatie bestaat uit vier teams: Collectieve Promotie, Kwaliteitsverbetering, Public Affairs, en Bedrijfsvoering (Controller, Corporate Communicatie en HR) en telt ongeveer 20 medewerkers.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Museumvereniging.

Voorzitter

 

Functieprofiel voorzitter bestuur

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden, waarvan vijf museumdirecteuren en twee onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter, die niet werkzaam mogen zijn of anderszins besturen of toezichthouden op één of meer musea. Het bestuur bestaat uit de volgende profielen:

 • voorzitter met netwerk in het openbaar bestuur, affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed, ervaring met belangenbehartiging;
 • penningmeester met financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy, affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed;
 • vijf leden zijn directeuren van musea, waarbij de samenstelling de veelzijdigheid van de vereniging dient te weerspiegelen. Daarbij wordt gelet op de volgende aspecten:
 • type financiering: rijks-, provinciaal-, gemeentelijk of particulier gefinancierd;
 • type museum, zoals geschiedenis, kunst, natuur, volkenkunde, wetenschap;
 • omvang van de museumorganisatie;
 • geografische spreiding.
 • een van de museumdirecteuren zal worden voorgedragen als vicevoorzitter;
 • twee van de vijf zetels zijn bestemd voor directeuren van door het Rijk gefinancierde musea, waarvan één voor de directie van het Rijksmuseum.

Het bestuur heeft de Governance Code Cultuur als leidraad. De bestuurssamenstelling geldt zowel voor de Museumvereniging als de Stichting Museumkaart, gegeven de statutaire bepaling in Stichting Museumkaart, dat bestuursbenoemingen in de Museumvereniging overgenomen worden door de Stichting.

Het bestuur heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart. Het bestuur wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van de organisatie, samenwerkingsverbanden met andere instellingen en communicatie. Bij vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de sector als geheel, rekening houdend met het feit dat de Museumvereniging een organisatie is met een bijzondere cultureel-maatschappelijke verantwoordelijkheid. De relatie tussen het bestuur en de directie kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding.

De leden van het bestuur beschikken over een brede (cultureel) maatschappelijke ervaring en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheid/bezigheden.

Rol van de voorzitter
De voorzitter van de vereniging zorgt samen met het bestuur en verenigingsbureau voor een koers die wordt gedragen door de leden.

De invulling van de voorzittersrol is gericht op:

 • het functioneren van het bestuur; met oog voor een passende vergaderdynamiek met een onderlinge constructieve verstandhouding ten bate van een goede dialoog;
 • het functioneren van de directeur; met aandacht voor een goede afstemming in rollen en verhoudingen (ook in contact met de buitenwereld);
 • het welzijn van leden van de vereniging; is benaderbaar en houdt zelf voeling met de leden;
 • het leiden van bestuursvergaderingen (gemiddeld vier per jaar) en de Algemene Ledenvergadering (twee per jaar);
 • aanwezigheid en vertegenwoordiging tijdens belangrijke bijeenkomsten van de vereniging, zoals de Nieuwjaarsreceptie en andere ledenactiviteiten;
 • indien aan de orde contacten met politiek, ambtenarij en pers; in afstemming met directeur en verenigingsbureau.

Profiel ‘ideale voorzitter’
Een betrokken voorzitter, met grote affiniteit met musea en:

 • ervaring met het besturen van een (branche)vereniging;
 • een relevant netwerk in openbaar bestuur;
 • vertrouwd met (toezien op) bedrijfsvoering en (project)financiering;
 • gevoel voor relevante ontwikkelingen binnen en buiten de sector;
 • ervaring met en plezier in een vertegenwoordigende rol;
 • gericht op samenwerken en verbinden;
 • is in staat onder de leden draagvlak te creëren voor zijn/haar genomen besluiten;
 • is empathisch en heeft natuurlijk gezag; is vanuit statuur op natuurlijke wijze gesprekspartner voor leden, medewerkers en stakeholders in het brede culturele en maatschappelijke veld;
 • vanuit houding en gedrag een gewaardeerd gesprekspartner die men graag om advies vraagt;
 • een inspirerende en overtuigende persoonlijkheid, en in staat zich makkelijk in de museale wereld te bewegen.

De bestuurstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met eenzelfde termijn. Bij de samenstelling van het bestuur wordt tevens gelet op spreiding over sekse, leeftijd en culturele achtergrond.

De Museumvereniging laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot executive search. Voor meer informatie kunnen kandidaten contact opnemen met Gerald Knol via 020-6470201. Reacties met curriculum vitae en motivatie kunnen tot uiterlijk 19 september 2021 gestuurd worden naar reacties@holtropravesloot.nl.

Uiteraard worden reacties strikt vertrouwelijk behandeld.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.