Kunstenbond: Lid Raad van Advies

De Kunstenbond in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Advies | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-09-2021De Kunstenbond is dé vakbond die de belangen behartigt voor alle mensen die werken in de
culturele en de creatieve sector. De kunstenbond is een vereniging met 7000 leden. De vereniging kent een verenigingsbestuur en vijf vakgroepen. De werkorganisatie heeft 18 professionals die samen met de vereniging met veel passie werken aan de doelstellingen van de bond:

 • Fair Pay: een eerlijke beloning voor de werkenden in de culturele en creatieve sector.
 • Fair Share: een eerlijke beloning voor de artistieke prestatie.
 • Fair Chain: de koek wordt binnen de keten eerlijk verdeeld.

We jagen daarom op diverse niveaus, vele onderwerpen aan en zijn dus vaak in beeld als het gaat om het behartigen van de belangen van werkenden in de sector. Juist nu de sector in de brand staat, is het gezicht naar buiten van groot belang! We voeren een doorlopende lobby voor de sector om de structurele onderbetaling in de sector
te stoppen, we onderhandelen voor mensen in loondienst met werkgevers over cao’s en sociale plannen, we werken hard aan het verbeteren van de positie van zelfstandigen en nog veel meer. Ons juridisch kantoor biedt hulp bij een geschil met de opdrachtgever of voor het checken van contracten. De Kunstenbond maakt onderdeel uit van de Creatieve Coalitie en heeft posities in diverse rechtenorganisaties om zo nog meer invloed uit te kunnen oefenen op
de belangen van onze achterban.

Wil je meer weten over de vereniging en ons werk, klik dan hier.

Waar speelt er?
De situatie in de sector is schrijnend. Met de Corona crisis is dit explicieter naar voren gekomen en is de situatie nog meer verslechterd. De sector en de Kunstenbond komt regelmatig in de media. Juist nu is het van groot belang om onze positie te verankeren en te versterken. Immers zonder de jarenlange ervaring en opbouw van netwerk, zal geen andere partij namens de werkenden zo sterk zijn in de lobby. We zetten deze expertise graag in, samen met de Creatieve Coalitie.

Doelstellingen Raad van Advies
De Raad van Advies is een klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders die de organisatie kunnen ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen. De Raad van advies brengt kennis, expertise en een netwerk in en kan helpen met het sturen op strategische doelstellingen, positionering en financiële cijfers. De beslissingsbevoegdheid blijft in handen van de vereniging en directie. De reden om een Raad van Advies in te stellen is ervoor te zorgen dat onafhankelijke derden vanuit hun specifieke expertise en hun affiniteit met de sector zorgen voor versteviging van de belangenbehartiging in de creatieve- en culturele sector.

Binnen de Kunstenbond bestaat per 15 november 2021 een plek in de Raad van Advies.

Lid Raad van Advies

 

Wat vragen en bieden wij?
De huidige Raad van Advies treedt na een periode van vier jaar, op 15 november 2021, af. Binnen de huidige Raad zijn er twee leden die voor de volgende zittingstermijn beschikbaar zijn. Om de kennis binnen de Raad van Advies te behouden is er voor gekozen om op 15 november 2021 drie kandidaten aan de ledenraad voor te dragen voor de benoeming van Lid Raad van Advies. Gedurende de zittingsperiode zal gekeken worden naar aanvulling, zodat er een evenwichtige samenstelling komt die goed aansluit bij de zittende leden en een ‘dakpansgewijze’ rooster van aftreden kan ontstaan.

De Raad van advies functioneert overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in de statuten van de Kunstenbond. Hij is belast met gevraagd en ongevraagde advisering over strategische beleidsthema’s en daarmee de strategische agenda van de Kunstenbond. De ontwikkelingen in het veld, politiek, et cetera zijn hierbij van belang. De adviezen zijn vrijblijvend maar van dien aard dat wanneer de adviezen niet opgevolgd worden, dit gemoveerd met de Raad van Advies besproken wordt. Het bestuur behoudt uiteindelijk de volledige verantwoordelijkheid voor het beleid en de taakuitvoering van de organisatie.

Enkele algemene punten van belang

 • De Raad van Advies bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen en is divers samengesteld.
 • De Raad van Advies bestaat uit personen van wie de betrouwbaarheid en
  onafhankelijkheid buiten twijfel staat.
 • De Raad van Advies wordt geleid door een ervaren voorzitter. De Raad benoemd zijn eigen voorzitter.
 • De Raad van Advies is een onbezoldigde functie en kent alleen een
  onkostenvergoeding.
 • De Raad van Advies wordt door de ledenraad benoemd voor de duur van vier jaar en kan slechts éénmaal herbenoemd worden.
 • De Raad van Advies adviseert aan het bestuur en is voor de directeur een klankbord (vice versa). De adviezen kunnen door het bestuur gedeeld worden met de vereniging.
 • Om effectief te kunnen adviseren vergadert de Raad van Advies minimaal vier keer per jaar en kan het gevraagd of ongevraagd noodzakelijk vinden vaker bijeen te komen.
 • Voor de benodigde faciliteiten wordt, in overleg met de Raad van Advies binnen
  redelijkheden en in het licht van de situatie in de sector, gezorgd.
 • Leden van de Raad van Advies hebben een geheimhoudingsplicht en tekenen
  daarvoor.

Profiel
Om een zo optimaal mogelijke samenstelling te krijgen van de Raad van Advies zijn wij nu op zoek naar een lid met de volgende kenmerken.

We verwachten dat het lid

 • Affiniteit heeft met de doelstelling en functie van de Kunstenbond.
 • Affiniteit heeft en/of kennis van strategische vraagstukken, binnen de creatieve sector.
 • Gevoel voor verhoudingen, voor humor en voor cultuur en creativiteit heeft.
 • De rol van ambassadeur voor de culturele sector op zich wil nemen.
 • Het vermogen en attitude heeft om het bestuur met raad en daad bij te staan.
 • Het vermogen heeft om dat advies in teamverband met de collega’s van de RvA vorm te geven.
 • Integer is, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling heeft.
 • Ervaring heeft met verenigingen en de governance die daarmee samenhangt.
 • In staat is juridische documenten te lezen, interpreteren en toe te passen op de
  governance.
 • Voldoende tijd beschikbaar heeft.

Ervaring met juridische vraagstukken of een juridische achtergrond is aan te bevelen.

Interesse in deze uitdagende functie?
De Kunstenbond hecht waarde aan diversiteit en inclusiviteit. De Kunstenbond wil zich inzetten voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving waar uitsluiting tegen wordt gegaan.

De Kunstenbond wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. En daar maakt de Kunstenbond zich hard voor. Daarom worden mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, geboorteplaatsen, geloofsovertuigingen, (fysieke) uitdagingen, genders en seksuele voorkeuren uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Ben je geïnteresseerd om samen met ons aan de Kunstenbond te bouwen en wil je meer informatie, neem dan nu contact op met: Jurre Schreuder voorzitter Kunstenbond (06-24880218), of Dieuwke Dokkum, Bestuursondersteuner Kunstenbond (06-28333385) of stuur vóór 1 oktober 2021 je CV en motivatie op naar info@kunstenbond.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.