Treehouse NDSM: Bestuurslid

Treehouse NDSM in Amsterdam zoekt twee Bestuursleden voor 6 jaarlijkse vergaderingen | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-09-2021For English see below

Treehouse NDSM is een broedplaats op de voormalige NDSM-werf aan de oever van het IJ in Amsterdam-Noord. Opgebouwd uit oude zeecontainers en bouwketen over twee verdiepingen biedt de broedplaats meer dan 100 ateliers, aangevuld met expositie / performance hal; werkplaats; ontmoetingsruimte; vergader- en kantoorruimte; een plein en een terras. De gemeenschap van makers is divers qua kunstdiscipline, ervaring, leeftijd en culturele achtergrond. Tijdens de gunningsperiode tot 2029 wil Treehouse uitgroeien tot een spraakmakende plek voor cultureel experiment en innovatie; aantrekkelijk voor zowel makers als publiek die de grenzen van de kunst willen verkennen.

Voor het bestuur zoeken wij twee

Bestuursleden

secretaris en algemeen bestuurslid

6 jaarlijkse vergaderingen

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Treehouse NDSM is (op afstand) eindverantwoordelijk voor de broedplaats. De uitvoering is gedelegeerd aan de directeur en een team van vijf medewerkers. Het bestuur houdt zich bezig met strategie en beleid, denkt (desgevraagd) mee over de uitvoering en controleert deze.

Het bestuur is op zoek naar twee enthousiaste bestuursleden die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de Treehouse op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Meer specifiek zijn wij op zoek naar een Secretaris en een Algemeen bestuurslid.

In het algemeen streeft het bestuur ernaar over kennis, ervaring en netwerken te beschikken op het gebied van kunst & cultuur, marketing, fiscaliteit / accountancy, governance en sociaal-culturele stadsontwikkeling. Het bestuur komt zo’n zes keer per jaar bijeen.

Algemene kenmerken bestuursleden

 • Je staat achter missie en visie van broedplaats NSDM Treehouse.
 • Je beschikt over bestuurlijke ervaring.
 • Bedrijfsmatige ervaring op een of meer van bovengenoemde domeinen, bij voorkeur in de creatieve sector.
 • Relevant netwerk (culturele sector, overheid en/of maatschappelijke organisaties).
 • Actuele visie op de balans tussen bestuur / controle en praktische uitvoering.
 • Voldoende beschikbaarheid voor tenminste de bestuursbijeenkomsten plus voorbereidingstijd.

De taken van de Secretaris van het bestuur zijn onder andere

 • Voorbereiden en notuleren van bestuursvergaderingen.
 • Monitoren van opgedragen taken.
 • Archiveren van notulen en andere documenten.
 • Formele communicatie namens het bestuur.

De taken van het Algemeen bestuurslid zijn onder andere

 • Voorbereiden en aanwezigheid bestuursvergaderingen.
 • Ondersteunen andere bestuursleden bij de uitvoeren van hun taken.
 • Bijdragen aan de culturele doorontwikkeling van Treehouse.

In haar samenstelling streeft het bestuur naar diversiteit op het gebied van leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, deskundigheid, ervaring en vaardigheden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van beide functies binnen het bestuur, dan ontvangen we graag uiterlijk 1 september 2021 uw CV en motivatiebrief via jaap.schoufour@stipo.nl.

Solliciteer!


Treehouse NDSM is a breeding ground on the former NDSM wharf on the banks of the IJ in Amsterdam-North. Built from old shipping containers and construction huts over two floors, the incubator offers more than 100 studios, supplemented with exhibition / performance hall; workshop; meeting and office space; a square and a terrace.  The community of makers is diverse in terms of art discipline, experience, age and cultural background.

For the board we are looking for two

Board members

secretary and general board member

6 annual meetings

During the award period until 2029, Treehouse aims to become a high-profile place for cultural experimentation and innovation; attractive to both creators and audiences who want to explore the boundaries of art.

The unpaid board of the Treehouse NDSM Foundation is (remotely) responsible for the breeding place. The execution is delegated to the director and a team of 5 employees. The board is concerned with strategy and policy, and (if requested) helps think about and controls the implementation.

The board is looking for two enthusiastic board members who want to contribute to the further development of the Treehouse on the NDSM Wharf in Amsterdam North. More specifically, we are looking for a Secretary and a General Board member who is also Vice-Chairman.

In general, the board aims to have knowledge, experience and networks in the fields of art & culture, marketing, taxation / accountancy, governance and socio-cultural urban development. The board meets around six times a year.

General characteristics of board members

 • You support the mission and vision of the NSDM Treehouse incubator.
 • You have administrative experience.
 • Business experience in one or more of the above fields, preferably in the creative sector.
 • Relevant network (cultural sector, government and/or civil society organisations).
 • Current view on the balance between governance/control and practical implementation.
 • Sufficient availability for at least the board meetings plus preparation time.

The duties of the Secretary of the Board include

 • Preparing and taking minutes of board meetings
 • Monitoring of assigned tasks.
 • Archiving of minutes and other documents.
 • Formal communication on behalf of the Board.

The duties of the General Board Member include

 • Preparation for and attendance at board meetings.
 • Support other board members in the performance of their duties.
 • Contribute to the cultural development of Treehouse.

In its composition, the Board strives for diversity in terms of age, ethnic background, gender, expertise, experience and skills. Board members are appointed for a period of two years.

If you are interested in either position, please send us your CV and cover letter to jaap.schoufour@stipo.nl, no later than 1 September 2021.

Apply now!

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated.

More information about the organisation: see our website.