SKVR: Voorzitter Raad van Toezicht

SKVR in Rotterdam zoekt via ETTES Search, selectie en advies een Voorzitter Raad van Toezicht | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 05-09-2021SKVR is een zelfstandige stichting voor cultuureducatie, cultuuronderwijs en culturele vorming in de gemeente Rotterdam. Als zodanig is zij het grootste Centrum voor de Kunsten in het land.

SKVR heeft de overtuiging dat creativiteit en verbeeldingskracht onmisbaar zijn voor onze brede vorming. Vandaaruit richt zij zich op de actieve cultuurbeoefening en de ontwikkeling van culturele vaardigheden voor iedere Rotterdammer. Jong en oud; ook, of juist die Rotterdammer die extra aandacht verdient.

Gelijke kansen en inclusiviteit zijn daarbij het uitgangspunt. SKVR wil namelijk een plek zijn waar iedereen zichzelf kan laten zien en zich thuisvoelt; zowel de deelnemers en de klanten als de eigen medewerkers. Waar het niet uitmaakt waar iemand vandaan komt, maar waar je gerespecteerd en gewaardeerd wordt in je talent en je groei.

In de huidige ontwikkelingsfase heeft SKVR haar kernwaarden gedefinieerd: openheid, plezier, betrokkenheid, veelzijdigheid en durf om te vernieuwen. Inmiddels is een start gemaakt om daar ‘handen en voeten’ aan te geven, zowel inhoudelijk als in de procesgang binnen SKVR.

De kern van SKVR bestaat uit kunstprofessionals en coördinatoren die gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. En wel in dialoog met de klanten en partners in de culturele sector, onderwijs, sport, zorg en welzijn. Om haar doelstellingen te bereiken zoekt SKVR naar interconnectiviteit, inclusie en innovatie in co-creatie met andere organisaties en sectoren. Dit staat nog eens extra verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

SKVR is een veelzijdige, open en betrokken organisatie waar 675 mensen aan verbonden zijn, onder wie honderden (zelfstandige) kunstprofessionals. Zij werken over heel Rotterdam verspreid vanuit ruim 300 schoollocaties, drie eigen vestigingen en een groot aantal locaties in de wijk. Binnenkort verhuist het hoofdkantoor vanuit Rotterdam Centrum naar Rotterdam Zuid. Gegeven de focus van SKVR meer in verbinding met de mensen.

De omzet van SKVR bedraagt circa € 13 miljoen op jaarbasis. Inkomsten worden ontvangen vanuit gemeentelijke subsidies, uit cursussen/lessen in eigen tijd en in het onderwijs, en vanuit fondsen.

De organisatie kent een éénhoofdig bestuur en is ingericht volgens het Raad van Toezicht (RvT) model. De Governance Code Cultuur 2019 vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De RvT kiest bewust de balans tussen inhoudelijke betrokkenheid en feitelijk toezicht op afstand, opdat de directeurbestuurder zich gekend weet in haar eindverantwoordelijke rol. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de RvT op het strategisch beleid, artistiek en operationeel beleid en financiën. Voor meer informatie: zie www.skvr.nl.

Raad van Toezicht van SKVR
Momenteel bestaat de RvT uit zeven leden, inclusief de voorzitter. Twee leden zijn benoemd op voordracht van de OR.

De RvT heeft onder meer tot taak:

 • toezicht en controle op het bestuur, waaronder de toetsing van de besluitvorming en het bereiken van de gewenste (culturele en maatschappelijke) doelen en resultaten;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 • werkgeverschap van het bestuur;
 • een en ander conform statuten en reglementen.

De RvT werkt als een collegiaal opererend orgaan. Ieder lid is een generalist met de benodigde kennis om de verschillende aspecten – gericht op het belang van SKVR als geheel – integraal af te kunnen wegen. Daarnaast is een start gemaakt met het werken met aandachtsvelden. Om haar taken adequaat te kunnen uitoefenen is de RvT als geheel cultureel en maatschappelijk breed geïnformeerd, waarbij ieder lid relevante netwerken heeft.

Tijdsbesteding: het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vier-zes per jaar, los van specifieke themabijeenkomsten en de werkbezoeken. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, geënt op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus. De aanstelling van een lid en de voorzitter geldt voor een periode van vier jaar; men is maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.

Onlangs is de vacature van voorzitter opengesteld. De huidige voorzitter zal namelijk dit najaar in haar tweede termijn als voorzitter terugtreden (en aanblijven als lid).

ETTES Search, selectie en advies zoekt voor SKVR een:

Voorzitter Raad van Toezicht

Algemene functie-eisen lid RvT
Op de rol van de voorzitter zijn op de eerste plaats de algemene profiel-eisen voor een lid RvT van toepassing:

 • hbo-plus-/academisch werk- en -denkniveau;
 • ervaring op het niveau van bestuur van een organisatie en/of het toezicht daarop;
 • aantoonbare affiniteit met het culturele en artistieke domein;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en bestuur; bekendheid met de governance richtlijnen;
 • beschikkend over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • in teamverband kunnen werken;
 • inzicht in zowel de strategische als bedrijfsvoerende aspecten van organisaties;
 • vermogen om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het bestuur;
 • integer, transparant en verantwoordelijk, en een kritische/onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaar en energiek om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • een Rotterdamse/regionale binding, naast ervaring met de grootstedelijke dynamiek van een superdiverse stad;
 • er is geen sprake van een (schijn van) belangenverstrengeling of (potentieel) tegenstrijdige belangen met SKVR of een collega RvT-lid;
 • gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van de RvT (naar culturele achtergrond, gender, leeftijd, toezichthoudende ervaring en competenties).

Profiel voorzitter RvT
De voorzitter is doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder, wat extra eisen stelt aan beschikbaarheid en aan het vermogen om als klankbord te fungeren. Verder bewaakt de voorzitter met overzicht en inzicht de governance principes. De voorzitter bewaakt ook de rolopvattingen van toezichthouders en bestuur en maakt die eventueel bespreekbaar.

Men is speciaal op zoek naar kandidaten:

 • die bestuurlijk ervaren zijn op maatschappelijke terreinen als onderwijs, zorg, sport en welzijn, in verband met de inhoudelijke koers van de organisatie;
 • met een waardengedrevenheid die matcht met de kernwaarden van SKVR;
 • die de balans weten te borgen tussen controle en toezicht enerzijds en inspiratie, innovatie en verbinding anderzijds;
 • die de lijnen uit kunnen zetten voor een actuele, verdiepende en gedeelde visie op toezichthouden, aansluitend bij de ontwikkelingsfase van SKVR;
 • met een zodanige inhoud en uitstraling, dat zij zo nodig in geval van calamiteiten een rol in het belang van SKVR kunnen vervullen.

Specifieke functie-eisen voorzitter RvT
Voor de voorzittersrol gelden de volgende extra eigenschappen en competenties:

 • bekwaam om de vergaderingen inhoudelijk en technisch te kunnen sturen;
 • natuurlijk gezag;
 • bindend, met zowel een consensusgerichte als een doortastende instelling; brengt daarin het debat een stap verder;
 • vaardig in het bouwen aan een team;
 • verbindend en schakelend in de brugfunctie naar de bestuurder en via haar met de overige gremia en stakeholders;
 • toont voorbeeldgedrag en lef, laat kritisch vermogen zien;
 • reflexief en analytisch, met overzicht;
 • initiërend, inspirerend en innoverend.

Bezoldiging
De vastgestelde bezoldiging voor de voorzitter RvT past binnen de WNT richtlijnen en staat in verhouding met wat gebruikelijk is binnen vergelijkbare (culturele) organisaties en hun maatschappelijke opdracht.

Inlichtingen
SKVR laat zich in dit traject ondersteunen door bureau ETTES Search, selectie en advies. Voor inhoudelijke of procedurele vragen kun je contact opnemen met Annette Ettes, directeur/senior consultant, telefoon 06-219 939 05. Dat kan ook per email: info@ettessearch.nl.

Sollicitatie
Je sollicitatie kun je tot en met 5 september as per e-mail indienen (info@ettessearch.nl), voorzien van korte motivatie en cv, ter attentie van Annette Ettes, directeur/senior consultant, onder vermelding van referentienummer 2108.

Procedure
ETTES Search, selectie en advies verricht de voorselectie en draagt per positie een aantal kandidaten ‘op papier’ voor aan de selectiecommissie vanuit de Raad van Toezicht. Daarbij is ook de directeur-bestuurder betrokken als adviseur. Aansluitend wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Na evaluatie van deze gesprekken wordt besloten tot een beoogde eindkandidaat. Deze kandidaat wordt voorgedragen aan de voltallige Raad van Toezicht, die het benoemingsrecht heeft. Verwachte afronding procedure: eind september/oktober 2021.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze organisaties, zie onze websites: www.skvr.nl | www.ettessearch.nl