Gerrit Rietveld Academie: Lector

De Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam zoekt een Lector voor het Lectoraat Art & Public Space/The City voor 24 uur per week (0,6 fte) | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 16-08-2021– For English, see below –

De Gerrit Rietveld Academie (‘de academie’) is een zelfstandige hogeschool waar binnen de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s; deze worden verzorgd door het Sandberg Instituut.

De dagelijkse leiding van het onderwijs is in handen van een tweetal directeuren (bachelor- en masteronderwijs), onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het onderzoek en het onderwijs wordt ondersteund vanuit een groot aantal werkplaatsen en stafafdelingen zoals Financiën, Studentenzaken, ICT, Facilitaire Zaken en de afdeling P&O. De academie is internationaal van karakter en decentraal georganiseerd met veel verantwoordelijkheid en autonomie binnen de onderdelen.

Op het gebied van onderzoek heeft de academie de algemene ambitie om studenten uit te rusten met onderzoekscompetenties en -ervaringen die het hen mogelijk maken te acteren als reflecterende, gepositioneerde, geëngageerde kunstenaars/ontwerpers in de samenleving. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan de ontwikkeling van docentendeskundigheid, de actualisering van de curricula en aan relevante ontwikkelingen in een veranderende samenleving.

De Gerrit Rietveld Academie zoekt voor het Lectoraat Art & Public Space/The City een:

Lector

24 uur per week

Lectoraat Art & Public Space/The City
Het Lectoraat Art & Public Space (LAPS) speelt sinds jaren een centrale rol als onderzoekseenheid en kenniscentrum dat een erkende bijdrage levert aan het ontwikkelen, ontsluiten en presenteren van kennis over kunst en publieke ruimte. LAPS verricht onderzoek naar fundamentele vragen en uitgangspunten ten aanzien van kunst, vormgeving en het publieke domein. Een belangrijk onderdeel daarvan is onderzoek naar praktijkgebonden vraagstukken in relatie tot specifieke situaties in de samenleving.

LAPS werkt voor en samen met opdrachtgevers die uiteenlopen van overheden en bedrijven tot kunstinstellingen en ZZP’ers. Daarnaast initieert LAPS zelf onderzoek met onderzoekers binnen de academie en doet dat vaak in samenwerking met onderzoekers van andere hogescholen en universiteiten. LAPS verspreidt de resultaten daarvan door middel van symposia, lezingen, debatten, publicaties, (on site) kunstprojecten en tentoonstellingen.

Met de aanstelling van een nieuwe lector wil de academie voortgaan op wat bereikt is met LAPS én een nieuwe richting in slaan. Het onderzoeksgebied van het lectoraat wordt uitgebreid tot ‘The City’, en zal zich richten op het publiek domein als sleutelelement in het functioneren van veranderende stedelijke omgevingen, in het bijzonder in Amsterdam.

Het onderzoek wordt verder ontwikkeld in samenwerking met relevante onderwijsprogramma’s en andere onderzoekseenheden binnen de academie, en wil de bijdrage van kunst en design aan maatschappelijke ontwikkelingen en het discours daaromheen versterken.

Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals bijdragen aan adviescommissies, het voorstellen van interventies in planontwikkeling van de stedelijke ruimte, het ontwikkelen van nieuwe vormen van huisvesting, het beschouwen van de impact van digitalisering op bijvoorbeeld welzijn, het articuleren van de noodzaak aan nieuwe vormen van co-existentie, etc. Deze interventies bieden mogelijkheden om de rollen van kunst en design in steden te herdefiniëren en te versterken door te laten zien hoe ze dynamische ecologieën van mensen, gebouwen en natuur kunnen transformeren.

De functie
Als lector ben je verantwoordelijk voor bovengenoemde doorontwikkeling en herijking, onder meer door het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in wisselwerking met de beroepspraktijk en in verbinding met het onderwijs. De lector heeft een spilfunctie in deze driehoek, ondersteund vanuit de algemene organisatie voor beleidsontwikkeling van onderzoek binnen de academie.

Zie laps-rietveld.nl voor een gedetailleerde toelichting op de taken.

Profiel

 • Je bent gepromoveerd;
 • je bent vertrouwd met zowel academisch als praktijkgericht artistiek onderzoek;
 • je bent op de hoogte van specifieke ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek binnen het Nederlandse hbo (of je kan je deze kennis gemakkelijk eigen maken), en kan bijdragen aan die ontwikkeling in het belang van de academie;
 • je bent flexibel, niet alleen wat betreft werkzaamheden en inzetbaarheid, maar ook in onderzoeksopvattingen. Een methodische scherpslijper kan niet bijdragen aan de ontwikkeling van het onderzoek in de academie, het kunstonderwijs en het veld van de kunsten;
 • je disciplinaire achtergrond ligt in het artistiek (maak) onderzoek, in de geesteswetenschappen, antropologie, planologie of urban studies;
 • je bent als wetenschapper aangesloten bij een netwerk waar het (internationale) maatschappelijk debat rondom de stedelijke ontwikkeling gevoerd wordt, en kan daarbinnen een bijdrage leveren aan innovatie en kennisontwikkeling;
 • je hebt organisatietalent en kunt een team aansturen;
 • je bent in Nederland woonachtig of bereid er te wonen;
 • je bent Nederlandssprekend of bereid om je de Nederlandse taal snel eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is volgens de cao Hoger Beroepsonderwijs ingeschaald in schaal 15. Het geboden inschalingssalaris wordt bepaald op basis van kennis en ervaring;
 • de functie biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%, een zeer ruim aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en ontwikkelmogelijkheden;
 • de lector werkt nauw samen met en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De functie is voor vier jaar en heeft een proefperiode van 2 maanden.

Diversiteit
De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Wil je meer informatie en/of solliciteren?
Een uitgebreider functieprofiel is te vinden op de website van LAPS (laps-rietveld.nl).

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kun je richten aan personeelszaken@rietveldacademie.nl o.v.v. ‘vacature Lector LAPS’
Voor vragen kun je je richten tot Annelies van Eenennaam, voorzitter College van Bestuur, secretariaatCvB@rietveldacademie.nl. Solliciteren kan tot 16 augustus 2021, 09.00 uur.

Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt en hieruit volgt een uitnodiging voor ronde een. De eerste ronde gesprekken vindt plaats maandag 30 en/of dinsdag 31 augustus in de middag. Vervolggesprekken vinden mogelijk plaats voor eind september.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

English:

The Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam is looking for a Professor for 24 hours a week (0,6 fte) | Vacancy for a Paid Position, Parttime | Deadline: 16-08-2021The Gerrit Rietveld Academie (‘the academy’) is an independent university of applied sciences that houses the bachelor’s degree program in Fine Arts and Design with 14 different specializations. In addition, the academy offers five master’s degree programs and a varying number of temporary master’s degree programs; these are provided by the Sandberg Instituut.

The organization is characterized by an international and strongly decentralized identity with responsibilities and authorities close to the education itself. The academy has the ambition to equip students with research competences and -experiences that enable them to position themselves in society as reflecting and engaging artists/designers. Parallel to this, the academy’s research contributes to the advancement of expertise of the teachers, the actualization of the curricula and contributes to relevant developments in a changing society.

The Lectorate Art & Public Space/ The City of the Gerrit Rietveld Academie is looking for a:

Professor

24 hours a week (0,6 fte)

Lectorate Art & Public Space/ The City
The Lectoraat Art & Public Space (LAPS) plays a central role as a research unit and knowledge center that contributes to the development, disclosure and presentation of knowledge about art and public space. LAPS conducts research on fundamental questions and starting points with respect to art, design and the public domain.

An important aspect is research on practice-based issues in relation to specific social situations. LAPS works for and together with commissioners/clients that range from governments and companies, to art institutes and freelancers.

Next to that, LAPS also initiates research, and often does so in collaboration with other universities and institutes of higher education. The research results are widely publicized and disseminated through symposia, lectures, debates, publications, (on-site) art projects and exhibitions.

With the appointment of a new Professor the academy aims to continue LAPS’ achievements, but is also taking a new direction. The field of research of the Lectorate will expand into ‘The City’, focusing on the public domain as the key element of the functioning of ever-changing cities, in particular, the city of Amsterdam.

The research will be developed further in collaboration with relevant educational programs and other research units within the academy. Its aim is to stimulate and strengthen the part that art and design can play in societal changes and its surrounding discourse. This can take on many forms, such as contributing to advice committees, proposing interventions in urban planning, cultivating new ways of housing, reflecting on the impact of digitalization on e.g. wellbeing, expressing the necessity of new ways of co-existence. These interventions provide the opportunity to redefine the roles that art and design can play in cities, by showing how they transform the dynamic ecologies of people, architecture and nature.

Main tasks and responsibilities
As Professor you are responsible for the aforementioned continued development and reassessment, by initiating, developing and executing practice-based research in interaction with the professional practice in constant connection with education. Therefore, the Professor plays a pivotal role in these fields, and is fully supported by the board to further develop the research policy within the academy.

Please see our website laps-rietveld.nl for more details about the position description.

Your Profile

 • You have a postgraduate qualification (PhD), relevant to the field;
 • you are familiar with academic and practice-based artistic research;
 • you are informed and aware of specific developments that are taking place in the research field of Dutch higher education, or you are able to acquire this knowledge, and you can contribute to these developments for the benefit of the academy;
 • you are flexible, not only in regards to your range of tasks and your position, but also in your research ideas. A methodological literalist cannot contribute to the research development in the academy, art education and the art field;
 • your disciplinary background is in academic and/or practice-based artistic research, in Humanities, anthropology, urban planning or urban studies;
 • you are part of an international network which is (publicly) debating urban developments and societal consequences;
 • you have strong organizational skills and can manage a team;
 • you are living in the Netherlands or you are willing to live there;
 • you are fluent/proficient in Dutch, or you are willing to learn the language.

Terms of employment

 • The position is classified in job scale 15, according to cao-hbo and is dependent on the level of education and work experience;
 • the position has good fringe benefits including an 8.3% year-end bonus, a very generous number of vacations, a pension plan and development opportunities;
 • the Professor works closely with, and answers to the Executive Board. This is an appointment for 4 year with a trial period of 2 months.

Diversity
The Gerrit Rietveld Academie strives for a broader representation of its staff, students, partners and programs that reflects the diversity of the city. Anyone who can contribute to this is expressly invited to respond.

Would you like more information and/or to apply?
This vacancy concerns an employment contract position. If you are a non-EU national, it is important that you have a residence permit for the Netherlands.

For a more detailed description of the tasks and responsibilities, please visit the website of LAPS (laps-rietveld.nl).

Applications, accompanied by a curriculum vitae, can be addressed to personeelszaken@rietveldacademie.nl. For more information, please contact Annelies van Eenennaam, Chair of the Executive Board at secretariaatCvB@rietveldacademie.nl.

The application period closes on 16 August 2021, 9 am.

The first interviews will be held on 30 or 31 August 2021. The second interviews are, if necessary, scheduled to take place before end of September 2021.

This vacancy is published simultaneously internally and externally. In case of equal suitability, internal candidates have priority over external candidates.

Apply Now!

Acquisition is not appreciated.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.