De Schoolschrijver: Voorzitter Raad van Toezicht

De Schoolschrijver in Amsterdam zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 02-07-2021Stichting De Schoolschrijver is een ondernemende not-for-profit organisatie die zich sinds 2010 inzet om kinderen taalsterk te maken opdat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

De aanpak van De Schoolschrijver is gebaseerd op de overtuiging dat lezen en creatief schrijven – de kracht van verhalen – een fundamentele verandering teweeg kan brengen in de relatie van een kind tot zijn wereld. Door taalbegrip en talige expressie kunnen kinderen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties opbouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren.

Om deze missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver digitale en hybride programma’s voor alle basisscholen (De Schoolschrijver-maand, de Academie en een recent gelanceerde Jaarlijn), daarnaast is er een programma van een half schooljaar, voor scholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen.

De Schoolschrijver streeft ernaar om:

 • zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking te brengen met de rijkdom van taal en literatuur en hun woordenschat te vergroten;
 • creativiteit in te zetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter te maken;
 • kinderen leren vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit;
 • leerkrachten een nieuwe aanpak leren waarmee ze hun leerlingen een nog betere start kunnen geven.

Om dit te realiseren zet De Schoolschrijver de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken en daarmee klaar voor de toekomst. De Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen schrijven en de magie van taal. Ze maken van taallessen een spannend avontuur.

Voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie en financiën
De Schoolschrijver is een ambitie-gedreven organisatie die in korte tijd uitgroeide tot voorbeeld in de letteren-educatie, twee prijzen kreeg, genomineerd werd voor de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award 2018 (‘Nobelprijs voor de jeugdliteratuur’) en volop media-aandacht weet te genereren.

In de opbouw van de organisatie hanteert De Schoolschrijver drie kernwaarden.

 • Duurzaam; blijvende impact en borging van het aanbod.
 • Innovatief; maximale aansluiting bij (digitale) ontwikkelingen in en veranderende behoeften van het basisonderwijs.
 • Sociaal; inclusief en gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke diversiteit van kinderen.

Bij het werk van De Schoolschrijver zijn ruim 60 schrijvers betrokken. Abdelkader Benali is ambassadeur van de Stichting. De begroting bedraagt 1,5 miljoen, waarvan 5 ton structureel vanuit de BIS. De Schoolschrijver is een ANBI stichting. Achter De Schoolschrijver staat een team van circa 12 medewerkers.

Financiering van de stichting is zorgvuldig en weloverwogen opgebouwd uit een mix van fondsen, subsidies, particulieren, samenwerkingsrelaties/partners en marktinkomsten. Het is de wens van de stichting om de groei door te zetten door nog meer ondernemerschap te tonen en zo een brede financiële basis te creëren.

Beschrijving van de besturings- en toezichtfilosofie
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van De Schoolschrijver. De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht en pakt haar rol als werkgever. Het bestuur van de Schoolschrijver is opgedragen aan de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een stevige bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een betrokken en actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen. De focus ligt op de hoofdlijnen. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke en educatieve belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

De RvT komt ten minste 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de voorzitter en de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 natuurlijke personen. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, een aftredend lid kan eenmaal worden herbenoemd. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Algemene eisen aan alle leden van de Raad van Toezicht

 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbaar affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie.
 • Beschikken over een breed netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

De Raad van Toezicht gezamenlijk
De leden beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op het gebied van:
politiek/bestuur, basisonderwijsveld, letterenveld en literatuureducatie, educatieve uitgeverijen, ICT-ontwikkelingen binnen onderwijs en educatie, ondernemerschap/commercie, (nieuwe) media, sponsoring en fondsenwerving, onderzoek, juridisch, financieel, werkgeverschap HRM, bedrijfsvoering.

Specifieke eisen aan de voorzitter

 • Heeft affiniteit met de missie en het werkterrein van De Schoolschrijver.
 • Is namens de Raad van Toezicht het eerste aanspreekpunt voor de directeur- bestuurder, en is beschikbaar om buiten de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht af te stemmen met de directeur-bestuurder.
 • Vervult een klankbordrol voor de directeur-bestuurder en werkt vanuit dialoog en vertrouwen. Heeft competenties die hierbij aansluiten.
 • Beschikt over verbindend vermogen en bevordert het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.
 • Bezit representatieve en contactuele vaardigheden en kan een bepaalde mate van overwicht bieden zowel intern als extern.
 • Speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in de communicatie met externe stakeholders.
 • Heeft ervaring en deskundigheid als ondernemer, gerelateerd aan de educatieve of onderwijssector en beschikt over een bijbehorend relevant netwerk.
 • Heeft ervaring als RvT-lid en met het voorzitterschap.
 • Bewaakt de bestuurlijke continuïteit door de agenda op hoofdlijnen af te kunnen stemmen op cruciale vragen waarvoor de stichting zich geplaatst ziet (als regisseur van het toezichthoudend- en verantwoordingsproces).
 • Initieert de (zelf)evaluatie en bewaakt de kwaliteit van het functioneren van Raad van Toezicht en directeur-bestuurder.
 • Is ervaren met de thema’s van Good Governance en is daarin coachend naar de anderen.

Competenties

 • actief en kritisch op een opbouwende manier
 • collegiaal en een teamspeler
 • stevig en overtuigend
 • open en betrokken
 • communicatief vaardig
 • benaderbaar

Algemeen
Stichting De Schoolschrijver werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur en de uitgangspunten van de Fair Practice Code. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Conform haar eigen maatschappelijke visie en de Code Diversiteit en Inclusie wordt bij de samenstelling van de RvT de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht genomen en wordt er gestreefd naar een zo divers mogelijk team.

De samenstelling van de RvT is een combinatie van toezichthouders met ervaring in verschillende werkgebieden en sectoren van de samenleving.

De RvT kent enkele vaste commissies. De voorzitter vormt samen met een collega uit de RvT de renumeratie commissie. Het lid met financiële expertise vormt samen met een collega uit de RvT de audit commissie.

De procedure
De Schoolschrijver werft de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht via een open procedure. De vacature wordt gepubliceerd op de site van de organisatie en op de wervingssite van Culturele vacatures. Tevens zal in het netwerk actief worden geworven om kandidaten te attenderen op de vacature.

Elisabeth Dielesen, adviseur van Cultuur+Ondernemen, is als extern begeleider van het proces beschikbaar voor nadere informatie, zij is bereikbaar op nummer 06-290 002 31. Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae graag sturen naar: elisabeth@cultuur-ondernemen.nl.

De reactietermijn voor deze vacature staat open tot 2 juli 2021. De selectiecommissie bestaat uit de leden van de RvT en de directeur. Mogelijk dat de selectiegesprekken nog voor de zomer kunnen plaatsvinden.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.