Treehouse NDSM: Directeur

Treehouse NDSM in Amsterdam zoekt een Directeur voor 24 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 24-05-2021For English see below

Treehouse NDSM is een broedplaats op het terrein van de voormalige NDSM-scheepswerf aan het IJ in Amsterdam-Noord. De broedplaats biedt meer dan 100 ateliers; een Expositie- en Performance hal; een Werkhal; een gemeenschappelijke bijeenkomst ruimte; vergader- en kantoorruimte; een plein en een terras. Het complex is een klein dorp, over twee bouwlagen opgetrokken uit hergebruikte zeecontainers en bouwketen. Verhuur van de ateliers vormt de voornaamste inkomstenbron voor de exploitatie van het Treehouse.

De exploitatieperiode loopt van 2020 tot tenminste 2028. In die periode wil Treehouse op de NDSM-werf uitgroeien tot een spraakmakende plek voor cultureel experiment en vernieuwing. We zoeken makers die de randen van kunst willen verkennen en publiek dat daarin geïnteresseerd is. Zie het visiedocument. De gemeenschap van makers is divers in samenstelling wat betreft leeftijd, nationaliteiten, ervaring en kunstendisciplines.

Eindverantwoordelijke voor de broedplaats is het bestuur van de Stichting Treehouse NDSM. Deze delegeert de uitvoering aan de directeur en het team. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Directeur

24 uur per week

De organisatie en de directeur (vacant)
Samen met het team schept de directeur de randvoorwaarden voor een succesvol Treehouse: een financieel gezonde organisatie die vanuit haar missie en aanpak streeft naar een spraakmakende programmering. Kern van de programmering zijn de projectplannen van de hurende kunstenaars, die hun producties realiseren in  zelfwerkzaamheid. Het team van Treehouse ondersteunt hen daarbij waar mogelijk. De stichting heeft geen structurele financiële middelen om de productiekosten voor de presentaties te financieren maar kan wel meedenken, de communicatie ondersteunen en suggesties aanreiken hoe de gewenste productie gerealiseerd kan worden. De ‘community manager’ is als een van de initiatiefnemers van Treehouse verantwoordelijk voor deze begeleidende rol en adresseert mogelijke samenwerking met andere hurende creatieven of externe partijen.

Het runnen en beheren van Treehouse in de brede zin van het woord gebeurt door een klein team. Van iedereen wordt dan ook een actieve bijdrage verwacht. Het management wordt gevormd door de directeur en de community manager. De directeur is eindverantwoordelijk voor inhoudelijke en zakelijke bedrijfsvoering van de broedplaats. De community manager is gedelegeerd leidinggevende. De directeur stuurt direct de medewerkers aan met betrekking tot het beheer van het gebouw en de faciliteiten; de contracten verhuur en beheer en de financiële administratie. Uitvoering en rapportage mbt het concept, de deelnemers en de programmering zijn belegd bij de community manager. Op gebied van financiële- en loonadministratie werkt Treehouse nauw samen met een administratiekantoor.

Taken en verantwoordelijkheden van de directeur

 • Met community manager ontwikkelen van inhoudelijke en zakelijke strategie en beleid.
 • Met community manager opstellen van jaarstukken (jaarplan, -verslag) en andere periodieke rapportages.
 • Budgettair eindverantwoordelijk, inclusief liquiditeitsbeheer.
 • Coördineert de financiën en administratie (onder andere inkomende en uitgaande facturering, controle bank en incasso, administratie waarborgsommen, BTW-aangiftes).
 • Coördineert zakelijke kant atelierverhuur: huurcontracten, servicekosten, facturatie, betalingen en afronden vertrekkende huurders.
 • Operationeel verantwoordelijk voor het gebouwbeheer en facilitair, technische ondersteuning / service en ICT, handhaving huisregels, klachten, onderhoud en reparatie.
 • Aanspreekpunt bestuurlijk, financieel en beheer.
 • Legt verantwoording af aan het bestuur.

Profiel

 • Tenminste vijf jaar leidinggevende ervaring in creatief / cultureel / kunst gerelateerde organisaties waaruit blijkt dat je zakelijk en financieel inzicht hebt, besluitvaardig en tijdig handelt en goed hebt geluisterd naar betrokkenen, ideeën en argumenten.
 • Aantoonbare affiniteit met de culturele sector, gevoel voor het werken met creatieven.
 • Affiniteit met kunst en cultuur en bij voorkeur met broedplaatsen dan wel met gevarieerde artistieke gemeenschappen.
 • Werkt graag in teamverband waarbij de leden elkaar aanvullen – en kan anderen daarin meenemen.
 • Goed in mensen aansturen, loslaten en delegeren.
 • Makkelijk schakelen tussen strategisch denken en operationeel handelen.
 • Resultaatgericht.
 • In staat zelf bij te springen bij gebouwbeheer, administratie en verhuur ateliers.
 • Liefde voor de NDSM-werf en Amsterdam Noord.
 • Vloeiend in Engelse taal (spreken, lezen, schrijven), Nederlands tenminste lezen.
 • Ervaring in zelfstandig aanvragen van subsidies bij fondsen en overheden is een pre.
 • Woonachtig in Amsterdam of omgeving is een pre.

Aanbod
Een inspirerende baan in een nieuwe organisatie in ontwikkeling met ambities. Een spectaculaire werkomgeving met veel mogelijkheden. De aanstelling is in principe voor de duur van het project tot einde 2028. Omvang van de functie is flexibel, maar gemiddeld 24 uur per week. Het streven is een vaste aanstelling. Indicatie vergoeding tot € 3.600,00 per maand.

Solliciteren
Motivatiebrief en CV graag sturen naar erwin@treehousendsm.com. Vragen met betrekking tot de vacature naar hetzelfde adres. De uiterste datum voor sollicitaties is maandag 24 mei 2021 om 12:00 uur ’s middags.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.Treehouse NDSM is an arts incubator on the site of the former NDSM shipyard, on the bank of the IJ River in Amsterdam-North. Treehouse offers more than 100 studios, an Exhibition- and Performance hall, a Work hall, a common meeting space, meeting and office space, a courtyard, and terrace. The complex is a small village in itself, built over two floors using recycled sea containers and construction cabins. Renting out the studios is the main source of income for the Treehouse’s operations.

The operating period runs from 2020 to at least 2028. In this period, Treehouse wants to grow into a high-profile hub for cultural experimentation and innovation. We are looking for makers who want to explore the boundaries of art, and an equally passionate audience. You can find our vision document here.

The board of the Treehouse NDSM Foundation is formally responsible for the Treehouse. The board delegates its operations to the director and the team. In turn, the director is accountable to the board.

Director

24 hours a week

The organisation and the director
Together with the team, the director creates suitable conditions for a successful Treehouse: a financially healthy organisation that strives for high-profile programming based on its mission and approach. The project plans of the resident artists, which they achieve independently, are at the core of this programming. The Treehouse team supports them in these endeavours wherever possible. The foundation has no structured financial means to finance the production costs of artists’ presentations, but is always willing to think along, support the communication, and offer suggestions on how to best achieve the desired artistic production. As one of the initiators of the Treehouse, the ‘community manager’ is responsible for this guiding role and facilitating potential collaboration with other resident creatives or external parties.

The director and the community manager together make up the management. The director is ultimately responsible for the content and business operations of the incubator. The community manager is the delegated manager. The director directly manages the staff members involved in the management of the building and facilities, the rental and facility contracts, and the financial administration. The community manager is responsible for the implementation and reporting on the concept, the residents, and the programming. For finance and payroll administration, Treehouse works closely with an administration office. The team spearheading the operations and management at Treehouse is rather small, which means that everyone is expected to make an active contribution.

The Director will

 • Develop content and business strategy and policies with the community manager.
 • Draw up annual reports (annual plan, report) and other periodic reports with the community manager.
 • Be responsible for the final budget, including liquidity management.
 • Coordinate the finances and administration: incoming and outgoing invoicing, bank and direct debit control, deposit administration, VAT returns.
 • Coordinate the business side of studio rental: rental contracts, service costs, invoicing, payments and exit process for departing tenants.
 • Be operationally responsible for building management and facilities, technical support/service and ICT, house rules, complaints, maintenance and repairs.
 • Be the main contact for administrative, financial and facility business.
 • Be accountable to the Board.

Profile

 • At least five years of leadership experience in creative / cultural / art-related organisations.
 • Demonstrates business and financial skills, decisive and timely action, and a good ability to listen to stakeholders, ideas, and arguments.
 • Proven affinity for the cultural sector and passion for working with creatives.
 • Experience in arts and culture, preferably with incubators or diverse artistic communities.
 • Likes to work in a team with members who complement each other, and is able to motivate others to do the same.
 • Good at managing people, ‘letting go’, and delegating.
 • Switches easily between strategic thinking and operational action.
 • Result-oriented.
 • Able to assist in building management, financial administration, and renting out studios.
 • Love for the NDSM shipyard and Amsterdam-Noord.
 • Fluent in English (speaking, reading, writing) and able to read in Dutch.
 • Experience in independently applying for grants from funds and authorities is a plus.
 • Living in Amsterdam or the surrounding area is a plus.

What we offer

 • An inspiring job in a young developing organisation with ambitions.
 • A spectacular working environment with many possibilities.
 • Assignment for the duration of the project until the end of 2028.
 • 24h per week on an average, but the time commitment is flexible.
 • The aim is a permanent assignment. Fee indication up to € 3,600 per month.

To apply
Please send your motivation letter and CV to erwin@treehousendsm.com. Any questions about the role can be sent to the same address. Applications close Monday, 24 May 2021.

Apply now!

Acquisition is not appreciated.

More information about the organisation: see our website.