Gemeente Arnhem: Commissielid

Gemeente Arnhem in Arnhem zoekt een Commissielid Transitie Cultuur Arnhem | Vacature voor een Betaalde functie (vacatievergoeding) | Sluitingsdatum: 17-05-2021Arnhem is een creatieve en levendige stad met een zeer gevarieerd aanbod aan cultuur en evenementen, van amateur- tot (inter)nationaal niveau. Onze culturele instellingen, makers, kunstenaars en beoefenaars van kunst in de vrije tijd zijn belangrijk voor de stad: zij dragen bij aan de identiteit, eigenheid en dynamiek van de stad. Dit is ook regionaal en landelijk van betekenis voor de aantrekkingskracht en het imago van Arnhem. Bijzonder is dat nagenoeg de complete culturele keten van opleiding, productie en presentatie aanwezig is voor alle kunstvormen: toneel, muziek, dans, film, letteren, beeldende kunst, vormgeving en mode. Deze rijke culturele infrastructuur, bestaande uit gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen, willen we zowel in stand als in beweging houden.

Leden gezocht voor de commissie ‘Transitie Cultuur Arnhem’

Commissielid Transitie Cultuur Arnhem

maximaal 10 dagdelen per periode

Om bij te dragen aan de transitie naar een flexibele, wendbare en weerbare culturele en creatieve sector komt er naar verwachting een tijdelijke subsidieregeling ‘Transitie Cultuur Arnhem’. De directe aanleiding voor de subsidieregeling zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele en creatieve sector. Bestaande werkwijzen en verdienmodellen staan hierdoor onder druk en vragen om duurzame innovatie en bedrijfsmatige samenwerking. Ook de verbinding naar andere domeinen dan de kunst- en cultuursector zijn hiervoor van belang.

De subsidieregeling bestaat uit drie deelregelingen: ‘Stimuleren van opdrachtgeverschap creatieve makers’, ‘Samenwerkingsverbanden en professionalisering’ en ‘Experiment – Verdienmodellen – Publieksbenadering’. Specifiek voor de laatste zoekt de gemeente Arnhem commissieleden.

Experiment – Verdienmodellen – Publieksbenadering
Er is een bedrag gereserveerd van € 525.000 om te experimenteren met nieuwe vormen van productie en/of presentatie, waarbij andere vormen van publieksbenadering, nieuwe verdienmodellen en afzetmarkten in de praktijk worden onderzocht. Dit beperkt zich niet tot de culturele sector zelf; ook uitbreiding van het werkterrein naar andere sectoren zoals het bedrijfsleven, (semi-)overheid en het sociale domein, kan de weerbaarheid van de sector verhogen. De regeling zal zowel opengesteld worden voor culturele organisaties als een bundeling van makers.

Om de plannen te beoordelen voor bovengenoemde activiteiten, zoekt de gemeente Arnhem kandidaten voor de commissie die burgemeester en wethouders adviseert over dit onderdeel van de nog vast te stellen subsidieregeling ‘Transitie Cultuur Arnhem’.

De commissie bestaat uit 5 leden (inclusief voorzitter), onder wie ook leden van de vaste commissie Culturele Activiteiten Cultuur Arnhem. Voor deze tijdelijke commissie worden leden gezocht voor een zittingsduur tot uiterlijk 31-12-2021.

Van hem of haar wordt verwacht:

  • Kennis van en interesse te hebben in kunst- en cultuurbeleid en het werkveld van de kunsten, zowel de professionele als de amateurkunsten.
  • Specifiek ervaring met of kennis te hebben van innovatie in productie en presentatie van kunst en cultuur, en nieuwe verdienmodellen.
  • Te kunnen denken, beoordelen en adviseren vanuit (artistieke) kennis van productie en presentatie;
  • Geen direct belang te hebben bij de toekenning van subsidies aan culturele activiteiten in Cultuurregio 025.

Je hoeft niet in Arnhem te wonen. Affiniteit met en kennis van het Arnhemse culturele veld, Cultuurregio 025 en kandidaten uit de regio hebben een pre. De gemeente streeft naar een representatieve en evenwichtige samenstelling van de commissie.

Onderdeel van de commissie zijn ook leden zijn van de bestaande commissie Culturele Activiteiten Cultuur Arnhem. Deze commissie oordeelt over een tweejarige subsidieregeling die open staat voor artistieke activiteiten op het gebied van productie en presentatie (inclusief festivals) en uit alle mogelijke kunstvormen: podiumkunsten, urban arts, beeldende kunsten en vormgeving, mode, letteren, erfgoed, film en (nieuwe) media.

Benoeming en werkzaamheden
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem benoemt de leden van de adviescommissie. De advieswerkzaamheden voor de aanvraagronde concentreren zich in de periode 24 juni 2021 – 2 juli 2021. De commissie zal dan naar verwachting maximaal 5 keer bijeenkomen (per keer 2 dagdelen). Wellicht volgt later dit jaar een tweede ronde.

Voor de werkzaamheden is een vacatievergoeding van toepassing.

Informatie en reactie
Inlichtingen over de commissie is kun je verkrijgen bij Doeko Pinxt, Doeko.Pinxt@arnhem.nl.

Informatie over het Arnhemse cultuurbeleid.
Informatie over het Arnhems steunpakket kunst en cultuur 2021.

Je kunt jouw reactie (met cv) tot en met 17 mei uitsluitend via e-mail sturen naar: Doeko.Pinxt@arnhem.nl. Geadresseerd aan: Gemeente Arnhem, Afdeling Strategie, Beleid en Regie, t.a.v. D. Pinxt – Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Procedure
Na de selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente. Deze gesprekken staan op 25 mei gepland. De (ambtelijke) keuze wordt voorgedragen aan het college. In juni maakt de gemeente Arnhem een definitieve keuze openbaar.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.