RegioCultuurCentrum Idea: Lid Raad van Toezicht

RegioCultuurCentrum Idea in Zeist zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 16-05-2021Wij zijn Idea
Idea is een Regio Cultuurcentrum met locaties in de gemeenten Zeist, Soest, De Bilt en Bunnik. Met zes bibliotheken, een kunstencentrum, een theater, een cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit staan we midden in de maatschappij. Bij ons is iedereen welkom. We zijn dan ook de meest bezochte publieke instelling in ons werkgebied, laagdrempelig en gastvrij. Idea biedt kansen en diensten voor alle inwoners om volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving. Wij zorgen dat iedereen zich in een veilige en vertrouwde omgeving blijvend kan ontwikkelen. We vinden samenwerking met partners in de culturele sector, het onderwijs en zorg en welzijn heel belangrijk. Idea heeft een sterk groeiende maatschappelijke en educatieve functie. We investeren voortdurend in duurzame samenwerkingsverbanden met partners en andere belanghebbenden. Dat levert mooie initiatieven op en een gevarieerd aanbod in onder andere het sociaal domein, waar maatschappelijke problemen op het gebied van laaggeletterdheid en digitale vaardigheid spelen, maar ook op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie. Daar werken we met onze 100 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers aan.

Wij zijn trots op wie we zijn en wat we doen. We zijn ook sterk in beweging en worden meer en meer een netwerkorganisatie. We zien dat (cultureel) ondernemerschap de komende jaren steeds belangrijker wordt. We doen dit vanuit een gemeenschappelijke identiteit en leggen verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Onze organisatieontwikkeling staat in het teken van deze veranderingen.

Lid Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht
Momenteel bestaat de Raad uit vijf leden (voorzitter, lid (portefeuille Marketing en communicatie), lid (portefeuille HR/voorgedragen door de OR) en twee algemene leden). De huidige Raad wil zich versterken door uit te breiden met een zesde lid met specifieke expertise op het terrein van financiën. De Raad vervult de rol van werkgever voor de directeur/bestuurder; houdt toezicht op het beleid en adviseert de directeur/bestuurder (DB) gevraagd en ongevraagd. Wij werken vanuit de principes van de Governance Code Cultuur en vervullen onze taak zonder last of ruggespraak. We zijn onafhankelijk van elkaar, van de DB en van de rest van de organisatie. Als Raad van Toezicht stellen we jaarlijks de begroting, de jaarrekening en de strategische beleidsstukken vast. We helpen onze DB door hem scherp te houden, met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de sturing van de organisatie. Voortdurend toetsen wij de activiteiten van Idea aan de vraag hoe we als organisatie zo relevant mogelijk kunnen zijn voor de inwoners van onze gemeenten. De reguliere vergaderingen worden circa vijfmaal per jaar gehouden. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met de OR en het MT. We leggen jaarlijks werkbezoeken af en doen actief aan kennisvermeerdering en deskundigheidsbevordering. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, en kunnen voor eenzelfde periode herbenoemd worden.

De bezoldiging bedraagt € 1.000 per jaar.

Functie Lid RvT (portefeuille financiën)
Je bent een deskundig en toegankelijke sparringpartner, zowel in onze RvT als voor de DB op het terrein van bedrijfsvoering en financiën. Uiteraard heb je zelf je sporen verdiend op het terrein van financiële analyse en risicomanagement, financiële planning en verslaggeving. Je adviseert en toetst de DB, specifiek ten aanzien van de begroting en jaarrekening en de financiële vertaling van de strategie van de organisatie. Uiteraard heb je affiniteit met het brede bibliotheekwerk, de cultuursector en ben je aantoonbaar maatschappelijk betrokken. Bij ons past een enthousiaste en betrokken teamspeler die vanuit eigen expertise constructief kritisch en onafhankelijk haar/zijn bijdrage levert en voldoende tijd heeft om deze rol te vervullen.

Specifieke taakaccenten

  • Bewaakt de kwaliteit van de door de DB gevoerde, bedrijfsvoering met het accent op financiële bedrijfsvoering.
  • Is voorzitter van de auditcommissie.
  • Overlegt, samen met de accountant over de jaarrekening, het door de accountant opgestelde accountantsverslag en managementletter.

Deskundigheid

  • Bedrijfseconomische kennis op academisch niveau.
  • Kennis van financieel beheer in de non-profit sector.
  • Uitgebreide kennis van financieel-administratieve processen.
  • Kennis van of voldoende affiniteit met ICT.
  • Bij voorkeur werkzaam in het werkgebied van de organisatie.

Meer informatie
Bekijk onze website www.ideacultuur.nl. Nadere inlichtingen over de vacature zijn verkrijgbaar bij voorzitter Gert Cazemier, 06-212 655 75.

Heb jij belangstelling?
Je kunt tot en met 16 mei 2021 solliciteren door je motivatiebrief samen met je cv te mailen naar iksolliciteer@ideacultuur.nl, ter attentie van de heer G. Cazemier.

Op 2 juni 2021 vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats in Zeist. Op 9 juni 2021 vindt de tweede ronde gesprekken plaats. De procedure wordt voor 1 juli 2021 afgerond; startdatum functie is 1 september 2021.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.