Omroep ZWART: Leden Raad van Toezicht

Omroep ZWART in Amsterdam zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenWij zijn Omroep ZWART. Onze missie: nieuwe helden de kracht geven om een thuis voor iedereen te bouwen. Zwart is wat je krijgt als je alle kleuren mengt. In plaats van eenvormigheid willen wij variëteit. In mensen, ideeën en uitingen. Een plek waar iedereen zich kan herkennen. Waar iedereen de kans krijgt om zelf programma’s te maken, ongeacht kleur, afkomst, religie, gender, seksuele voorkeur, levensovertuiging of handicap. Wij willen Nederland laten zien hoeveel talent, creativiteit en positivisme er in ons land is, wat nu gemist wordt.

Om onze missie te realiseren zijn wij op zoek naar drie tot vijf betrokken en actieve leden voor de Raad van Toezicht, waaruit één voorzitter wordt benoemd. De Raad van Toezicht, oftewel RvT, van omroep ZWART heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de realisatie van de strategische doelstellingen en het bewaken van de missie van de omroep. Verder verwachten wij dat de leden van de RvT tezamen onze waarden uitstralen en waar­borgen. Het toezicht betreft zowel de maatschappelijke prestaties van omroep ZWART als de bedrijfsmatige en financiële continuïteit van de organisatie. Daarbij verwachten wij dat de raadsleden een of meerdere professionele expertises aan tafel brengen waarmee ze het management team kunnen adviseren.

Leden Raad van Toezicht

Waarden omroep ZWART

 • Divers
 • Vernieuwend
 • Samen
 • Eenvoud

Transparant Competenties voor de raadsleden:

 • Feedback geven 8
 • Samenwerken 8
 • Sturen 7
 • Creativiteit 7
 • Plichtsbesef 8
 • Integriteit 9

Functie
De raad van toezicht fungeert als boegbeeld, gaat vanuit haar overstijgende blik, coachend maar strak gestuurd te werk. De raad herbergt diverse blikvelden en waarborgt professionele senioriteit.

Profielen voorzitter en leden

 • VZ: heeft extern gezag – draagt Zwart gedachtegoed – is onafhankelijk.
 • L1: talentvolle visionair – buiten het mediadomein.
 • L2: bedrijfskundige – rationele calculator.
 • L3: kompas uit de doelgroep – kundig om Zwart doelen te bereiken.
 • L4: politieke voelspriet – ziet al vroeg risico’s.

Profiel Raad van Toezicht
Uitgangspunt is dat de leden van de RvT complementair aan elkaar zijn. De RvT werkt actief aan een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvT als team kan optreden. Tegelijkertijd kunnen alle leden onafhankelijk en kritisch opereren. Elk Lid van de RvT brengt expertise in maar wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van omroep ZWART te kunnen beoordelen.

Profiel

 • Affiniteit met de maatschappelijke een artistieke doelstelling van omroep ZWART.
 • Rijke algemene bestuurlijke ervaring.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurders met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van omroep ZWART en het functioneren van de directeur-bestuurders te toetsen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de vereniging stellen.
 • Voldoende beschikbaarheid om tenminste vijf keer per jaar op locatie van omroep ZWART te vergaderen en tussentijds beschikbaar voor ruggenspraak of advies.
 • Beschikken over een relevant netwerk in media, cultuur, bedrijfsleven of overheid.

Code cultural Governance
Het bestuur en de RvT zijn bij Omroep Zwart ingericht volgens de Code Cultural Governance. De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurders, zowel de zakelijk directeur als de creatief directeur, en op de algemene gang van zaken binnen de omroepvereniging. Er is een strikte scheiding tussen het besturen door de directeur-bestuurders en het onafhankelijk toezicht door de RvT op de directeur-bestuurders. De RvT stel de directeur bestuurders aan. Zij ondersteunt de bestuurders met advies en fungeert als klankbord. De RvT geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan. Tevens heeft de RvT als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant. Intern toezicht vraagt om een scherp moreel kompas. Integere zakelijkheid is kenmerkend voor de RvT van omroep ZWART

Contact informatie: Gianni@omroepzwart.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.