Shimmer: Lid Raad van Toezicht

Shimmer in Rotterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 21-04-2021


English follows Dutch

Shimmer is een Rotterdamse tentoonstellingsruimte, een evenementenprogramma, en een online platform. Wij opereren op het snijvlak van de hedendaagse kunstpraktijk in Nederland en daarbuiten. De activiteiten van Shimmer begeven zich op een keerpunt van onze hedendaagse tijd waarbinnen politiek, economie, en sociale relaties radicaal verschuiven.

Shimmer is op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht (m/v/x)

met een focus op communicatie en publieksbereik

Als lid zal u over belangrijke onderwerpen adviseren, zoals strategisch communicatiemanagement, fysieke en mentale beperkingen, zichtbaarheid en bereikbaarheid, digitale geletterdheid en empowerment in een in toenemende mate digitale wereld. U kan als leidinggevende beginnen en eerdere ervaring als leidinggevende is geen vereiste.

Het is ons doel om een ruimte te ontwikkelen en te behouden waar culturele, geografische, lichamelijke, en leeftijdsgrenzen heroverwogen worden, en waar nieuwe fusies ontstaan tussen kunst en gemeenschap. Binnen onze definitie van een curatoriële studio, experimenteren we publiekelijk met het ‘procesdenken.’ In andere woorden, we creëren een intieme ruimte die vanuit een studio-achtige houding opereert en waar kennis gebeurt door participatie en via experimenten.

Shimmer leent zijn naam van ‘Shimmer, When All You Love Is Being Trashed,’ een lezing door de antropoloog en feminist Deborah Bird Rose in 2014. Haar toespraak pleit voor oprechtheid en gemeenschappelijkheid in een wereld van hebzucht en laster. Met deze gedachte wil Shimmer experimentele tentoonstellingen maken en relaties onderhouden met kunstenaars, publiek, en wereldse onderlinge verbintenissen. Op deze manier hopen we dat onze activiteiten tijd opleveren en over een langere periode uitstrekken terwijl ze ademruimte bieden voor de kunstenaars, publiek, en de kunstwerken waar we mee samenwerken.

De activiteiten van Shimmer worden ondersteund door de stad Rotterdam, het Mondriaan Fonds, en het Nederlandse Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Adviesraad
Naast de taken zoals in de statuten vermeld staan, waaronder: het bepalen van de vergoedingen van de raad van bestuur; het vaststellen van de begroting en de jaarrekening; benoeming van de accountant en het aannemen van strategische beleidsplannen, richt de raad van toezicht zich tijdens zijn werkzaamheden op de doelstellingen en de sociale positie van Shimmer. De vergaderingen van de raad van toezicht zullen op locatie in Rotterdam en online plaatsvinden.

Met een achtergrond in academia, beeldende kunst, poëzie, kunst, administratie, economie en curatie, hoopt Shimmer een extra lid aan te nemen met een focus op communicatie en publieksbereik.

U heeft

 • Een visie en aandacht voor communicatie en publieksbereik binnen het culturele veld.
 • Vernieuwende en innoverende ideeën over digitale geletterdheid en empowerment in een in toenemende mate digitale wereld.
 • Een open, constructieve kritische houding.
 • Affiniteit met de artistieke doelstellingen en de sociale functie van Shimmer.
 • Beschikking over de houding om het management te assisteren met adviezen en als klankbord te dienen.
 • De kundigheid om de juiste balans te behouden tussen betrokkenheid en leidinggevende afstand.
 • De kennis om het beleid van Shimmer en het functioneren van het management team te doorgronden.
 • Inzicht in de voorwaarden voor kwaliteit, efficiëntie, en continuïteit van de stichting.
 • Voldoende beschikbaarheid om ten minste drie keer per jaar op locatie te vergaderen en tussendoor benaderbaar te zijn voor consultatie of advies.

De organisatorische praktijk en de artistieke programmering van Shimmer streeft ernaar om de Fair Practice Codes te handhaven, evenals de Code Diversiteit en Inclusie. De organisatie is lid van De Zaak Nu. Shimmer’s statuten houden zich aan (en zijn ontwikkeld uit) de Governance Code Cultuur.

Informatie en aanvraag
Voor meer informatie over de positie, neem contact op met Eloise Sweetman, medeoprichter en mededirecteur van Shimmer, via e-mail naar shimmerrotterdam@gmail.com.

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk 21 april 2021 mailen via shimmerrotterdam@gmail.com voorzien van een motivatiebrief en cv onder vermelding van de functie.

In overeenkomst met de privacywetgeving, verwijderen we alle persoonsgegevens van de sollicitant zodra de sollicitatieprocedure is afgesloten.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

ENGLISH

Shimmer is a Rotterdam-based exhibition space, event program, and online platform that is on the cutting edge of contemporary art practice in the Netherlands and abroad. Shimmer‘s activities are on the cusp of our contemporary moment where politics, economics, and social relations are radically shifting.

Shimmer is looking for a

Supervisory Board Member (m/v/x)

with a focus on communication and audience outreach

You will advise on important issues of strategic communication management, disability, visibility and access, digital literacy and empowerment in an increasingly digital world. For this role, you may be a starting supervisor and previous experience as a supervisor is not a prerequisite.

Our purpose is to develop and maintain a space where cultural, geographic, bodily, and ageist borders are reconsidered and where new fusions of art and community come together. In our definition of a curatorial studio, we experiment publicly with ‘thinking-in-progress.’ In other words, we create an intimate space that operates with a studio-like attitude where knowledge happens through participation and experimentation.

Shimmer takes it names from ‘Shimmer, When All You Love Is Being Trashed’ a lecture given by anthropologist and feminist theorist Deborah Bird Rose in 2014. Her talk champions sincerity and community in a world of greed and denigration. With this mindset, Shimmer seeks to make experimental exhibitions and foster relations with artists, audience and worldly interconnections. In this way, we hope our activities gather and stretch across and over time while providing breathing room for artists, audiences, and artworks that work with us.

Shimmer’s activities are supported by the City of Rotterdam, Mondriaan Fund, and Creative Industries NL.

In addition to carrying out the tasks laid down in the articles of association, such as determining the remuneration of the Management Board, adopting the budget and the annual accounts, appointing the auditor and adopting strategic policy plans, the Supervisory Board focuses on Shimmer’s objectives and social position when exercising its supervision. Supervisory Board meetings take place physically in Rotterdam or online.

With backgrounds in academia, visual art, poetry, arts administration, economics and curating, Shimmer wishes to add an additional member with a focus on communication and audience outreach.

You have

 • A vision on communication and audience outreach in the cultural domain.
 • Fresh and innovative ideas on digital literacy and empowerment in an increasingly digital world.
 • An open, constructively critical attitude.
 • Affinity with the artistic objective and social function of Shimmer.
 • The ability and attitude to assist the management with advice and as a sounding board.
 • The ability to keep the right balance in involvement and managerial distance.
 • The ability to test the policy of Shimmer and the functioning of the management team.
 • Insight into the requirements of quality, efficiency and continuity of the foundation.
 • Sufficient availability to meet at least three times a year at the location of Shimmer and in the meantime available for consultation or advice.

Shimmer’s organisational practice and artistic programming strives to uphold the Fair Practice codes as well as uphold the Inclusivity and Diversity codes. The organisation is a member of De Zaak Nu. Shimmers statutes abide by (and were developed from) the Cultural Governance Codes.

For more information about the position, please contact Eloise Sweetman, co-founder and co-director of Shimmer, via email at shimmerrotterdam@gmail.com.

Kindly send your application and CV by email before 21 April 2021 to shimmerrotterdam@gmail.com citing the job title.

In connection with privacy legislation, we delete all applicant data after completion of the application procedure.

Apply Now!

Acquisition in response to this vacancy will not be appreciated.

For more information about the organisation: see our website.