Muzee Scheveningen: Bestuurslid

Muzee Scheveningen in Den Haag zoekt een Bestuurslid voor 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 14-04-2021Muzee heeft in de afgelopen jaren de weg van een traditioneel museum naar een participatief museaal cultuuranker ingeslagen en zich ontwikkeld tot hét middelpunt van Scheveningen in een sterk netwerk van partners en bewoners. Als cultuuranker wil Muzee de cultuurparticipatie van bewoners van Scheveningen aanwakkeren en stimuleren, om met kunst en cultuur het leven te verrijken en sociale cohesie te bevorderen. Muzee programmeert, co-creëert en opereert als een integraal programmahuis waarbij museum, educatie en participatie elkaar voeden en versterken.

Uitgangspunten hierbij zijn het tonen van leven bij, met en op de zee in al zijn facetten waarbij zowel verleden (erfgoed), heden (kunst) als toekomst (maatschappelijke relevantie) belangrijk zijn. Muzee heeft een vaste erfgoedcollectie en een zeebiologische collectie. De Scheveningse roots zijn vertrekpunt voor interactie met de wereld om ons heen.

Bestuurslid

5 vergaderingen per jaar

Bestuurslid
De dagelijkse leiding van het museum is in handen van een directeur met ondersteuning van twee stafleden, vier medewerkers, een aantal zzp’ers en een grote groep vrijwilligers. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen in is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over de benodigde bestuurlijke kennis en ervaring in het bredere domein van: museale zaken, educatie, financieel beleid, politiek-bestuurlijke juridische en personele zaken, marketing en communicatie. Het bestuur en de directie verhouden zich tot elkaar conform de Governance Code Cultuur 2019.

Het bestuur komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vijf jaar. De sfeer binnen het bestuur is informeel en constructief met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling. Hiernaast wordt op prijs gesteld wanneer leden van het bestuur buiten vergaderingen om ook betrokkenheid tonen door het bezoeken van activiteiten en evenementen in Muzee.

Profiel
Daarnaast dient hij/zij te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden.

 • Affiniteit met de missie en visie van Muzee.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen om het beleid van Muzee en het functioneren van de directie te toetsen.
 • Het vermogen om kritische vragen te stellen en de organisatie een spiegel voor te houden.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur als klankbord terzijde te staan.
 • Beschikkend over een relevant netwerk binnen een speciaal kennisgebied, bijvoorbeeld: communicatie, huisvesting, diversiteit.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die doelmatigheid en kwaliteit stellen aan een organisatie als Muzee.
 • Het vermogen om vanuit samenwerking en participatie onderdeel van een team te zijn.
 • Inzicht en visie op een in beweging zijnde kunst- en cultuursector.
 • Voldoende beschikbaarheid om de functie te vervullen.
 • Geen tegenstrijdige belangen op het moment van benoeming.

Het bestuur van Muzee hecht aan diversiteit, vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid met en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, achtergrond, gender en sekse. Het bestuur nodigt nadrukkelijk kandidaten met jong elan en een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren.

Vragen over de functie? Neem dan contact op met Chris Schaapman (voorzitter), 06 52010368 of c.schaapman@muzee.nl.

Reageren met een motivatie en CV kan tot 14 april 2021 per e-mail naar:
vacatures@muzee.nl.

Wij kijken uit naar je reactie!

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.