OPERA2DAY: Algemeen Directeur

OPERA2DAY in Den Haag zoekt een Algemeen Directeur voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 08-03-2021OPERA2DAY maakt opera- en muziektheatervoorstellingen, die door de combinatie van relevante verhalen, meeslepende muziek en een krachtige enscenering de toeschouwer een betekenisvolle ervaring willen geven. Onze voorstellingen vinden al sinds 2007 hun weg vanuit thuisstad Den Haag naar de grote theaters in het land, in tournees van zo’n 25 voorstellingen. Dit naast producties die OPERA2DAY op locatie speelt, diverse vormen van coproductie en nieuwe presentatievormen, bijvoorbeeld online. Het gezelschap werkt hierbij samen met een brede groep partners, waaronder regelmatig de Nederlandse Bachvereniging, New European Ensemble, Scapino Ballet Rotterdam, festivals O., Festival Classique en de Theateralliantie. De producties worden warm onthaald door pers en bezoekers, waarvan er in 2019 ruim 65.000 bij onze voorstellingen werden ontvangen. Voor OPERA2DAY gaan artistieke innovatie, zeggingskracht en het bereiken van een breed publiek hand in hand onder het motto ‘we reinvent opera to inspire and move people today’. OPERA2DAY is een stichting die meerjarig wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en Gemeente Den Haag.

Omdat de huidige algemeen directeur, die het gezelschap in het afgelopen decennium mede heeft opgebouwd, vanaf 1 juli 2021 nieuwe paden gaat bewandelen, is OPERA2DAY op zoek naar een:

Algemeen Directeur

32 uur per week (40 uur bespreekbaar)

1. …een gedreven ondernemer in het artistieke veld
De algemeen directeur helpt artistieke dromen te katalyseren en te verwezenlijken. Zij/hij is met de andere directieleden verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de stichting, de vertaling van dit beleid naar concrete projecten en activiteiten en de financiering daarvan. De drie directieleden vinden elkaar in een gemeenschappelijke drive om uitzonderlijke resultaten te bereiken, en maken zichzelf en het beleid sterker door elkaar als teamspelers aan te vullen.

Waar er binnen de organisatie veel aandacht is voor de realisatie van projecten, is de inspanning van de algemeen directeur er met name op gericht om de organisatie als geheel te laten floreren. Doelstelling is om de organisatie intern sterk te maken, en om extern het draagvlak te verbreden. De algemeen directeur gaat daartoe de wereld in om, in de ontmoeting met artistieke en maatschappelijke partners, stakeholders, en mogelijke financiers, kansen te ontdekken en te verzilveren. Om daar effectief in te kunnen zijn heeft de algemeen directeur in de eerste plaats een gedegen kennis van het (inter)nationale culturele veld, en idealiter al een relevant netwerk. Daarnaast voelt zij/hij goed de Nederlandse samenleving in zijn volle breedte aan, en weet in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en belangen, en heeft ook netwerken buiten de cultuur of bouwt die op. Daarbij zet de algemeen directeur zich ook actief in voor de verwerving van nieuwe bronnen van financiering, met name bij particulieren en sponsors.

2. …een betrokken verbinder
De algemeen directeur brengt mensen samen. Zij/hij weet mensen van buiten het gezelschap te binden, en binnen het gezelschap iedereen goed te laten samenwerken.

De algemeen directeur is de belangrijkste schakel van de organisatie naar de buitenwereld. Zij/hij onderhoudt persoonlijk contact met vele stakeholders, zoals overheden, fondsen, sponsors, vrienden, theaters, festivals, het impresariaat, artistieke en maatschappelijke samenwerkingspartners, collega-instellingen en koepelorganisaties. Zij/hij heeft een goed gevoel voor de ontwikkelingen bij al deze betrokkenen, en neemt die kennis en perspectieven mee bij het ontwikkelen van beleid.

Binnen de organisatie zelf is de algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de manier waarop de werkzaamheden worden georganiseerd. Gedurende het jaar werkt een compact team van vaste krachten en gespecialiseerde zzp’ers gedreven en in harmonie samen. Rondom projecten worden de teams groter. De algemeen directeur ziet toe op de effectiviteit van de processen, het individueel functioneren van de medewerkers en opdrachtnemers, een prettig werkklimaat, en een efficiënte samenwerking met partnerorganisaties.

3. …een gedegen zakelijk manager
Aan de basis van voorgenoemde activiteiten ligt een gedegen beheer van financiën en human resource. Dat is de belangrijkste directe verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Zowel kennis als relevante, meerjarige ervaring op dit gebied zijn een voorwaarde voor een goede invulling van de functie.

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor alle financiële processen en stuurt dit hands-on aan. De financiële administratie is uitbesteed aan een externe partij; de algemeen directeur stroomlijnt de samenwerking met die partij, en zorgt voor de afstemming met interne betrokkenen. Zij/hij controleert de financiële stromen en begeleidt budgethouders. Zij/hij is verantwoordelijk voor meerjarige en jaarlijkse begrotingskaders en de opzet van globale projectbudgetten. Dat vergt inzicht in alle zakelijke, organisatorische en artistieke processen van de organisatie, en kennis van de totstandkoming van podiumkunstproducties. Plannen, begrotingen en resultaten worden neergelegd in vele schriftelijke uitingen, zoals meerjarige beleidsplannen, jaarrekeningen, projectplannen, fondsaanvragen, jaarverslagen en rapportages. De algemeen directeur weet in al die documenten de ambities, plannen en resultaten uitstekend schriftelijk uiteen te zetten.

Ook de ontwikkeling, het onderhoud en een groot deel van de praktische uitvoering van het HR-beleid ligt bij de algemeen directeur. Zij/hij houdt daarbij een goed oog op wet- en regelgeving, waaronder de cao Toneel en Dans, waar de stichting niet onder valt, maar die wel globaal gevolgd wordt.

Praktisch
De algemeen directeur is voor 4 dagen in dienst van de stichting, in eerste instantie voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie wordt gehonoreerd binnen salarisschaal 10 van de CAO Toneel en Dans.

Binnen het raad-van-toezichtmodel dat onze stichting hanteert als bestuursvorm, vormen de drie directieleden het bestuur. De algemeen directeur zit dit bestuur voor.

OPERA2DAY maakt voorstellingen voor iedereen. Daarom willen wij graag ook in onze gelederen gelijkheid en diversiteit bevorderen. Wij nodigen allen die op basis van het bovenstaande in aanmerking komen van harte uit te reageren. In het selectieproces houden we er bij gelijke geschiktheid rekening mee dat er al twee mannen deel uitmaken van de directie.

Meer informatie over de activiteiten van OPERA2DAY op www.opera2day.nl. Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met Belinda Bantje via admin@opera2day.nl. Mondelinge informatie is in eerste instantie te verkrijgen bij artistiek directeur Serge van Veggel, via serge.vanveggel@opera2day.nl of 06-203 736 00, of anders bij de voorzitter van de raad van toezicht Simon van Driel via s.j.vandriel@outlook.com of 06-575 722 77.

Brief met cv graag vóór 8 maart richten aan Belinda Bantje, admin@opera2day.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op de ochtend of avond van 15 of 17 maart, een eventuele tweede gesprek op 22 of 24 maart overdag. Een eventuele uitnodiging wordt pas kort voor de gesprekken verstuurd.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.