Muziekschool Amsterdam / Muziekschool Amsterdam Noord: Lid Raad van Toezicht

Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord in Amsterdam zoeken een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenMissie en visie
Muziekschool Amsterdam is een toonaangevende muziekeducatie-instelling in Nederland. Het is onze missie om alle Amsterdamse kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven de betekenis van (samen) muziek maken te ervaren, zodat zij “kunnen worden wie zij willen zijn”. Wij werken vanuit een groot aantal locaties die voor de leerlingen goed bereikbaar zijn. Wij willen daarbij vernieuwend zijn in ons muziekaanbod en in het bereiken en raken van onze doelgroepen. Met onze lessen en vele samenspeelmogelijkheden bereiken we ruim 6.000 kinderen en jongeren per jaar, op 42 (deels eigen) locaties in de stad en geven we muziekeducatie op ruim 150 scholen in het regulier onderwijs.

Organisatie
Muziekschool Amsterdam is in 1988 ontstaan door een fusie van drie reeds lang bestaande instellingen voor muziekonderwijs in Amsterdam. In de jaren negentig kwam een proces op gang waarin Muziekschool Amsterdam (MA) en Muziekschool Amsterdam Noord (MAN) naar elkaar toegroeiden. In december 2001 vond de bestuurlijke fusie plaats. MA en MAN werken inhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk intensief samen. De twee stichtingen hebben dezelfde directeur-bestuurder. De raad van toezicht houdt toezicht op beide organisaties. Er zijn bijna 200  medewerkers met een vast dienstverband aan de scholen verbonden en ± 190 medewerkers werken in opdracht (ZZP). MA en MAN hebben elk een eigen ondernemingsraad.

Stichting Muziekschool Amsterdam (MA) en Stichting Muziekschool Amsterdam Noord (MAN) zijn per 1 maart 2021 op zoek naar een

Lid voor de Raad van Toezicht

 

Raad van Toezicht
Binnen de Stichting Muziekschool Amsterdam / Muziekschool Amsterdam Noord vormt de Raad van Toezicht (RvT) het interne onafhankelijk toezicht op de directie. De taak van de RvT behelst onder meer het houden van integraal toezicht, het adviseren van de directeur-bestuurder, alsmede het optreden als werkgever voor de directeur-bestuurder. Dit betekent dat de RvT geen begrenzingen kent ten aanzien van de aspecten en domeinen die zij in overweging neemt. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord. De leden van de RvT signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij die voor het beleid van Muziekschool Amsterdam / Muziekschool Amsterdam Noord van belang zijn.

De RvT bestaat uit vijf tot zeven leden. De zittingstermijn is vier jaar. Herbenoeming voor één termijn van vier jaar is mogelijk. Leden treden af volgens een rooster van aftreden. Het geschatte tijdsbeslag van de functie bedraagt bij een vergaderfrequentie van zes vergaderingen per jaar gemiddeld één dag per maand. Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de raad van toezicht.

Profiel
De Raad van Toezicht moet qua samenstelling zijn afgestemd op het karakter van de stichtingen en de beoogde ontwikkeling daarvan. De RvT staat daarmee enerzijds voor het bewaken van de continuïteit en anderzijds voor het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van de stichtingen. De leden van de raad dienen vanuit hun toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid in staat te zijn tot een onafhankelijk oordeel en dienen toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Voor de aanvulling van de RvT zijn we op zoek naar een toezichthouder met:

 • Kennis en ervaring op het gebied van communicatie, marketingstrategie, journalistiek en/of ondernemerschap.
 • Aandacht voor sociaal-maatschappelijke thema’s zoals inclusie en diversiteit en ervaring met realisatie ervan binnen organisaties.
 • Kennis van en interesse in (digitale) innovaties in relatie tot bovenstaande.
 • Relevant ondernemers- en/of cultureel netwerk, met name buiten 1070 postcode (diversiteit / grootstedelijk).
 • Ervaring als toezichthouder (bij een organisatie die hoofdzakelijk bestaat uit professionals).

De leden van de raad van toezicht worden geacht gezamenlijk in voldoende mate te beschikken over inzicht en beoordelingsvermogen op de volgende gebieden:

 • Liefde voor muziek en muziekonderwijs.
 • Zicht op het Amsterdamse politieke klimaat.
 • Kennis van de landelijke onderwijssector en onze doelgroepen.
 • Kennis van relevante regelgeving op het gebied van onderwijs- en cultuurbeleid.
 • Ervaring met financiële besturing, beheersing en bedrijfsvoering.
 • Ervaring met Governance, de rol van de toezichthouder en het functioneren van bestuur.
 • Kennis op het vlak van arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling.

 In het persoonlijk functioneren worden leden van de RvT geacht te beschikken over:

 • Een goed gevoel voor verhoudingen met betrekking tot bestuur en toezicht.
 • Kritisch vermogen in goede balans met empathie.
 • Capaciteit en voorkeur om in teamverband te werken.
 • Inzicht in het functioneren van een organisatie met professionals.
 • Relativeringsvermogen en humor.

De RvT stelt zichzelf ten doel de diversiteit van Amsterdam in de raad recht te doen door zorg te dragen voor een goede afspiegeling van de Amsterdamse samenleving in haar samenstelling. De RvT onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie en past deze toe.

Samenstelling directie en raad van toezicht

Directie
Willem Smit, directeur-bestuurder MA en MAN
Johan Akerboom, directeur MAN en manager binnenschools onderwijs

Raad van Toezicht
Bas van Spréw, voorzitter
Jan van Muilekom, vicevoorzitter
Vincent van Dijk, lid (vertrekkend)
Samira Farouk, lid
Richard Zijlma, lid
Charlotte van der Laag, lid
Michel Knoppel, lid (trainee)

Uw reactie zien wij graag tegemoet  via jenny.messink@muziekschoolamsterdam.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord.