Het Scheepvaartmuseum: Voorzitter Raad van Toezicht

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-03-2021Vanwege het aflopen van de statutaire termijn van acht jaar van de huidige voorzitter is Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam  op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht.

Het Scheepvaartmuseum staat bekend als spraakmakend en toonaangevend museum met één van de grootste en meest bijzondere maritieme collecties ter wereld. Het is sinds 1973 gevestigd in ’s Lands Zeemagazijn. Dit voormalige pakhuis van de Admiraliteit van Amsterdam stamt uit 1656 toen Amsterdam de grootste haven ter wereld was. Het gebouw maakt deel uit van het historische Marineterrein op Kattenburg. De komende jaren liggen er voor het museum kansen om een rol te spelen bij de herontwikkeling van dit gebied.

De historische collectie, die het maritieme erfgoed van Nederland door de eeuwen heen representeert laat zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving met elkaar verbonden zijn en hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. Het museum ontvangt in een normaal jaar ongeveer 350.000 bezoekers, variërend van museumliefhebbers tot dagtoeristen en schoolklassen. De interactieve tentoonstellingen, publieksprogrammering en educatieve schoolprogramma’s laten zien welke impact de maritieme wereld heeft op het leven van zoveel mensen. Tenslotte is het museum een gewilde locatie voor bijeenkomsten voor de politiek, de overheid, het bedrijfsleven en andere organisaties en particulieren.

Naast eigen inkomsten ontvangt het museum meerjarige subsidies van het ministerie van OCW. Daarnaast ontvangt het belangrijke donaties van de Bankgiro Loterij en vermogensfondsen en sponsorgelden van het bedrijfsleven. De Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum en de Stichting Het Compagnie Fonds, waarmee Het Scheepvaartmuseum nauw verbonden is, betrekken vele particulieren als vrienden, patronen en ambassadeurs actief bij het museum.

Na de afronding van de herinrichting en renovatie van het museumgebouw in 2011 heeft de Raad van Toezicht in 2016 de nieuw aangestelde directeur als doelstelling gegeven het museum steviger te positioneren in het topsegment van de Nederlandse musea en de internationale maritieme musea. Daarbij stelt het museum onder het motto ‘water verbindt werelden’ zich tot doel om een breed publiek bij het museum te betrekken. Het museum doet dit via onderzoek, de inzet van de collectie en het organiseren van tentoonstellingen over ons maritieme verleden, heden en toekomst.

Voor de komende cultuurperiode 2021 – 2024 zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en digitalisering. Daarnaast besteedt Het Scheepvaartmuseum extra aandacht aan het bereiken van nieuwe doelgroepen door middel van publieksprogrammering en een actueel en divers tentoonstellingsbeleid. De gevolgen van de Covid-19 pandemie en de impact hiervan op de financiële positie en de programmering zijn een uitdaging voor het museum en vragen extra aandacht van de Raad van Toezicht.

Organisatie
Het Scheepvaartmuseum is een stichting en heeft als bestuursstructuur het Raad van Toezicht – Directeur/Bestuurder-model. De algemeen directeur van het museum is de enige bestuurder.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft op dit moment zes leden (statutair 5-7). Een auditcommissie, waarin twee van de leden zitting hebben adviseert de Raad en directie over financiën en zakelijke risico’s. Daarnaast is er in 2019 een gebouwencommissie ingesteld naar aanleiding van de overdracht van de beheersfunctie van het gebouw door het Rijk naar het museum. De portefeuilleverdeling van de leden is vastgelegd in een Raad van Toezicht-reglement.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom, voorzitter
 • De heer ir. Anton Valk CBE, vicevoorzitter
 • Mevrouw ir. Thessa Menssen, voorzitter auditcommissie
 • De heer ir. Isaac Kalisvaart MBA, lid auditcommissie en voorzitter gebouwencommissie
 • Mevrouw drs. Emily Ansenk, lid gebouwencommissie en contactpersoon voor de OR
 • De heer Alvin Williams

De Raad komt tenminste vijf keer per jaar bijeen op vrijdagen van 14.30 uur tot 18.00 uur. Eens per jaar is er een tweedaagse bijeenkomst buiten het museum met overnachting. Deze is onder meer gericht op strategie en governance, inclusief een interne evaluatie van het eigen functioneren van de Raad. Leden van de Raad zijn in de regel aanwezig bij evenementen zoals openingen, ontvangsten en debatten.

Governance
Zorgen voor transparante en goede governance is een essentieel kenmerk van de Raad van Toezicht, temeer gezien de subsidies en giften die het museum van het Rijk en de samenleving ontvangt. In 2018 zijn daartoe de statuten, het RvT-reglement en het bestuurs- en directie reglement geheel geactualiseerd. Leidraad voor Het Scheepvaartmuseum zijn de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice.

Wij zijn op zoek naar een

Voorzitter Raad van Toezicht

Profiel
Deskundigheid en achtergrond van individuele leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht luiden als volgt:

Algemeen

 • Affiniteit met de doelstelling van Het Scheepvaartmuseum om zoveel mogelijk mensen de Nederlandse maritieme geschiedenis en toekomst te laten ontdekken en beleven.
 • Een brede maatschappelijke en culturele belangstelling.
 • Een goede reputatie en statuur.
 • Voldoende ervaring en tijd om het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Het Scheepvaartmuseum adequaat te kunnen controleren en het bestuur te adviseren.
 • Bereidheid om in het belang van Het Scheepvaartmuseum op te treden als ambassadeur, om het eigen netwerk ter beschikking te stellen en zich in te spannen op het gebied van fondsenwerving.
 • Ervaring met en kennis van de (cultural) governance bij non-profit organisaties.
 • Strategisch denkvermogen en bewezen ervaring in een toezichthoudende rol.
 • teamspeler met een goed ontwikkeld reflectief en luisterend vermogen en gevoel voor humor.

Specifiek
Binnen de Raad is de volgende specifieke kennis en ervaring aanwezig bij één of meerdere leden:

 • Ervaring in het aansturen van (commerciële) organisaties.
 • Kennis en ervaring op cultureel/maatschappelijk gebied.
 • Kennis op het gebied van digitalisering en marketing.
 • Kennis op financieel/ juridisch gebied.
 • Kennis op het terrein van human resources.
 • Artistiek-inhoudelijke ervaring op museaal gebied van educatie en tentoonstellingen en/of de maritieme geschiedenis.

Specifieke eisen aan de voorzitter

 • Goede voorzittersvaardigheden waarbij de onafhankelijke inbreng van de leden van de Raad wordt gestimuleerd en heldere besluitvorming tot stand komt.
 • Een uitstekende luisteraar (zowel naar bestuur als medeleden van de Raad).
 • Een verbinder in een complexe stakeholder omgeving.
 • Een goed begrip van zijn/haar specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als leider van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en als bewaker van het goed functioneren van de Raad, zowel collectief als individueel.

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Toezicht:
De voorzitter van de Raad van Toezicht is primus inter pares van de Raad en het eerste aanspreekpunt voor de directeur/bestuurder. Hij/zij leidt de vergaderingen en ziet toe op adequate agendering, heldere besluitvorming en opvolging van genomen besluiten.

Daarnaast ziet de voorzitter primair toe op het tot stand komen en bewaken van de jaaragenda, met daarin opgenomen de missie, strategie, beleidsplannen en begrotingen. De voorzitter ondersteunt en adviseert in voorkomende gevallen de directeur/bestuurder in zijn contacten met belangrijke externe stakeholders waaronder de gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW.

Overige aspecten

 • De Raad van Toezicht streeft ernaar om in samenstelling een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn en werft daar actief op.
 • Het tijdsbeslag voor een voorzitter en lid van de Raad van Toezicht bedraagt naar verwachting 2 tot 2,5 dag per maand.
 • De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.
 • Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Procedure
De selectiecommissie van de Raad zal bestaan uit Anton Valk (voorzitter), Emily Ansenk en Alvin Williams. De commissie wordt ondersteund door Ellen Wybenga (bestuurssecretaris). Gesprekken met kandidaten die volgens de Raad in aanmerking komen (shortlist), zullen door deze selectiecommissie in Het Scheepvaartmuseum worden gevoerd. Besluitvorming over de definitieve vervulling zal door de voltallige Raad worden genomen, na een kennismakingsgesprek tussen de geselecteerde kandidaat met de andere leden van de Raad en met de bestuurder.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht gehoord hebbende de minister van OCW.

Reacties op deze vacature kunnen gericht worden aan de heer Anton Valk en ontvangen we graag via onderstaande sollicitatielink. De sluitingsdatum voor deze vacature is 15 maart 2021.

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature en de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Ellen Wybenga, telefoon 06-27 05 33 68 (maandag tot en met donderdag).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.