Tetem Kunstruimte: Raad van Toezicht Leden

Tetem Kunstruimte in Enschede zoekt Raad van Toezicht Leden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-02-2021Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers. Tetem vertelt met haar hybride tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. We werken vanuit de beeldende kunst, maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal. Tetem is per 2019 toegelaten als Kaderinstelling van de Provincie Overijssel en per 2021 toegelaten tot de BIS (BasisInfraStructuur van OCW) als ontwikkelinstelling.

Binnen Tetem wordt gewerkt aan vier programma’s:

· Publiek: Hieronder vallen de hybride tentoonstellingen en events, het stadsprogramma en het MaakMeeLab. Ze sluiten aan bij de primaire functie van Tetem als presentatie-instelling op het gebied van digitale cultuur. Tezamen vormen zij de kernprogrammering van Tetem.

· Talent: Tetem begeleidt makers bij het doen van onderzoek, het verbreden en verdiepen van de beroepspraktijk en het produceren van nieuwe werk. Centraal staan: de leervraag van de individuele maker, ontwikkeling van talenten, experimenteren met nieuwe technieken, uitbreiding van het netwerk en professionalisering.

· Educatie: Tetem is trekker binnen het Roombeek Cultuurpark Educatie programma, waarin ook Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek participeren. Het educatieaanbod sluit aan bij de tentoonstellingen en is gekoppeld aan scholenbezoek, maar er worden ook programma’s ontwikkeld voor op de scholen.

· Platform: Hieronder vallen het MaakMeeMaand Festival, de Twentse Maakplaatsen en de Generators. Creativiteit, innovatie en technologie staan centraal. Het programma wordt gerealiseerd en uitgevoerd in samenwerking met partners binnen een uitgebreid netwerk van cultuurinstellingen, underground initiatieven, bibliotheken, cultuurhuizen, bedrijven en het onderwijs. Tetem is kartrekker en heeft deze taak op zich genomen vanuit haar regiofunctie.

Raad van Toezicht Leden

 

Tetem wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De RvT bestaat nu uit drie leden. Als RvT en directeur / bestuurder hebben we de wens om in 2021 uit te breiden naar een RvT met vijf leden, dit vanwege de nieuwe taakstelling van Tetem als ontwikkelinstelling in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS). Begin 2021 wordt de RvT uitgebreid met een vierde RvT-lid en in de tweede helft van 2021 staat de uitbreiding van de RvT met een vijfde lid op de agenda.

Taken van de RvT
Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, zoals de vaststelling van de beloning van het bestuur, vaststellen van de begroting en de jaarrekening, benoemen van de accountant en het vaststellen van strategische beleidsplannen, besteedt de Raad van Toezicht bij het uitoefenen van het toezicht vooral aandacht aan de doelstellingen en de maatschappelijke positie van Tetem. De RvT is werkgever van de directie en staat de directie met raad en advies terzijde. Een deel van de RvT bijeenkomsten vindt fysiek plaats in Tetem (Enschede), een ander deel digitaal of in het midden van Nederland.

De leden van de Raad van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Het functioneren van de RvT is voorts gediend bij een goede samenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar samen te werken. De RvT opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling o.a. op het gebied van sekse, leeftijd, werkervaring, maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om zo een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de directeur/bestuurder. De kernwaarden: integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de toezichthouders binnen Tetem hun taken en rollen vervullen.

De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar, waarbij leden van de RvT één keer herbenoemd kunnen worden en de voorzitter twee keer. De functie is onbezoldigd. De RvT vergadert gemiddeld 4 keer per jaar en indien nodig vaker.

Algemene profielschets voor alle Raad van Toezicht leden
Van een Raad van Toezicht lid wordt verwacht dat hij/zij:

  • affiniteit heeft met de doelstellingen en het werkveld van Tetem;
  • vanuit een onafhankelijke en positief kritische instelling het beleid van Tetem op hoofdlijnen beoordeelt en de directie ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een lange(re) termijn strategie voor de organisatie;
  • deze taak professioneel invult, waarbij naast inhoudelijke deskundigheid ook begrippen als vertrouwen, reflectief vermogen, gevoel voor verhoudingen en maatschappelijke betrokkenheid een rol spelen;
  • over bestuurlijke ervaring beschikt, bij voorkeur opgedaan in een omgeving op het snijvlak van publieke en private organisaties;
  • interesse heeft in bestuur en bedrijfsvoering van culturele organisaties;
  • over een breed en relevant netwerk beschikt;
  • bereid is tenminste vier jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht;
  • geen functies heeft die onverenigbaar zijn met de doelstellingen en het werkveld van Tetem.

Aanvullende specifieke functie-eisen nieuw te werven leden Raad van Toezicht
Aanvullend op de algemene profielschets wordt het volgende gevraagd:

  • woonachtig en/of werkzaam in Twente en kennis en affiniteit met de regio;
  • een stevige relatie met het bestuurlijk netwerk in de regio Twente.

Gezien de wens voor een evenwichtige en diverse Raad van Toezicht worden jongere mensen en mensen met een niet-westerse achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Wij verzoeken u te reageren vóór 15 februari 2021. Reacties kunnen worden gestuurd naar: Suzanne@tetem.nl.

De kennismakingsgesprekken staan gepland op 4 maart 2021. Daarnaast zal een gesprek gevoerd worden met de voltallige Raad van Toezicht. Tetem streeft ernaar de procedure eind maart 2021 af te ronden.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.