CIAP: Algemeen Directeur

CIAP in Genk (België) zoekt een Algemeen Directeur voor voltijds | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 31-03-2021For English, see below

CIAP is een platform voor hedendaagse kunst, opgericht in 1976 door een burgercollectief, en heden gevestigd op C-mine, een herbestemde voormalige mijnsite in Genk (BE) op een boogscheut van de Nederlandse en Duitse grens. CIAP is gestructureerd naar het model van een Kunstverein en biedt naast tentoonstellingen zijn leden ook lezingen, atelierbezoeken en uitstappen aan en geeft regelmatig edities uit.

CIAP is erkend door de Vlaamse overheid in het kader van het Kunstendecreet en werkt momenteel, in overleg met de stad Genk, aan een nauwe samenwerking met FLACC – werkplaats voor beeldende kunstenaars. Samen realiseren ze tegen 2023 op de C-mine-site een nieuwe infrastructuur ontworpen door het architectenbureau 51N4E.

In deze nieuwe context en met deze spannende uitdagingen nodigt CIAP kunstenaars, curatoren en onderzoekers uit om te reflecteren op belangrijke onderwerpen van vandaag en zich te laten inspireren door de specificiteit van zijn buitengewone omgeving. CIAP gelooft daarbij in een kruisbestuiving tussen de verschillende artistieke disciplines en dat in samenwerking met lokale, provinciale, nationale en internationale partners (zie de missie van CIAP).

CIAP zoekt een

Algemeen Directeur

voltijds

Waarvoor heeft CIAP je nodig?

 • Je neemt de leiding in het uittekenen en uitvoeren van de artistieke plannen en het zakelijk beheer van CIAP en dat in het kader van de nieuwe ontwikkelingen op C-mine en de samenwerking met FLACC.
 • Je bepaalt de artistieke werking van CIAP en cureert ambitieuze projecten. Je overlegt daarvoor met het artistiek comité en het team.
 • Je stuurt de zakelijk-administratief medewerker aan.
 • Je bereidt een ambitieus beleidsplan voor met het oog op de subsidieaanvraag die eind 2021 bij de Vlaamse overheid moet worden ingediend voor de werking van de organisatie en het nieuwe samenwerkingsverband in de jaren 2023-2027.
 • Je werkt nauw samen met kunstenaars uit binnen- en buitenland en weet ideeën te vertalen in een ambitieus, maar realistisch kader.
 • Je bent de woordvoerder van de organisatie in verschillende beleidsorganen en besturen en voor de media. Je brengt verslag uit aan de raad van bestuur en de artistieke commissie.
 • Je hebt de ambitie om samen met onze partners de leiding te nemen in een groter, vernieuwend project.

Je hebt de volgende competenties

 • Je hebt een diploma universitair of hoger onderwijs.
 • Je hebt grote interesse in/ affiniteit met de hedendaagse beeldende kunsten.
 • Je hebt enkele jaren relevante ervaring met artistieke projecten.
 • Je hebt een zakelijke kennis, bij voorkeur in de sociaal-culturele sector, en een relevant netwerk
 • Je respecteert deadlines, kan verschillende taken tegelijk behandelen en prioriteiten bepalen.
 • Je getuigt van een zelfstandig organisatievermogen dat flexibiliteit, besluitvaardigheid en nauwkeurigheid weet te combineren.
 • Je zoekt creatief naar oplossingen, je bent gemotiveerd om de financiële stromen consistent te onderhouden en te verbreden.
 • Je bent proactief, je brengt ideeën aan zonder solo-slim te spelen, je handelt in overleg.
 • Je bent flexibel (variabel uurrooster).
 • Je beheerst het Nederlands en het Engels, alle andere talen zijn een pluspunt.

Ons aanbod
We bieden een fulltime contract van onbepaalde duur. Je wordt beloond volgens cao PC 329 (sociaal-cultureel werk), hebt recht op vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques en een sociaal abonnement, en ICOM.

CIAP maakt geen onderscheid tussen kandidaten op basis van leeftijd, gender, etniciteit, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit. Een anciënniteit tot maximaal tien jaar wordt meegenomen.

Solliciteren kan tot 31 maart 2021. Indiensttreding: 1 mei 2021. Stuur je kandidatuur met cv én motivatiebrief naar communicatie@ciap.be.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.


CIAP is a platform for contemporary art, founded in 1976 by a citizens’ collective and based at C-mine — a revitalised mining site in Genk, a stone’s throw from the Dutch and German borders. CIAP’s organisational structure is based on the model of the Kunstverein (art association). In this framework, CIAP organises exhibitions, lectures, artist talks, studio visits and excursions, and regularly produces editions.

CIAP is structurally supported by the Flemish Community within the framework of the Kunstendecreet (Arts Decree) and is currently working, in consultation with the city of Genk, on a close collaboration with FLACC – workplace for visual artists. Together, they are going to realise a new infrastructure on the C-mine site, designed by the architectural office 51N4E, and planned for 2022.

In this new context and with these exciting prospects in sight, CIAP invites artists,
curators and researchers to reflect on urgent topics of today and to let themselves be inspired by its exceptional environment. CIAP believes in cross-fertilisation between the various artistic disciplines and that in collaboration with local, provincial, national and international partners (see CIAP’s mission).

CIAP is looking for a 

General Director

full-time

Why CIAP needs you

 • You take the lead in drawing up and executing the artistic as well as financial strategy, in the context of the new developments at C-mine and CIAP’s collaboration with FLACC.
 • You develop the artistic programme of CIAP and curate ambitious projects, in consultation with the artistic committee and the team.
 • You support the business and administrative manager.
 • You prepare an ambitious policy plan for the next subsidy application, which must be submitted to the Flemish government at the end of 2021. This policy plan provides a perspective on the functioning of the organisation and the new partnership in the years 2023-2027.
 • You work closely with artists from Belgium and abroad, and you are able to translate ideas into an ambitious but realistic framework.
 • You represent the organisation in a range of policy-making bodies, boards, and in the media.
 • You report to the Board of Directors and the Artistic Committee.
 • You have the ambition to take the lead in a larger, innovative project developed together with our partners.

Your competences

 • You have a university degree or other higher education qualification.
 • You have a great interest in and affinity for contemporary visual arts.
 • You have several years of relevant experience in working with artistic projects.
 • You have business knowledge, preferably in the socio-cultural sector, and a relevant network.
 • You respect deadlines, and you are able to handle different tasks simultaneously and set your priorities.
 • You have excellent organisational skills, combining decisiveness and accuracy with flexibility.
 • You are looking for creative solutions and you are motivated to maintain and increase financial flows.
 • You are proactive and you bring in new ideas without playing solo. You act in cooperation with others.
 • You are flexible (variable timetable).
 • You are fluent in Dutch and English (other languages are a plus).

What we offer
We offer a full-time contract for an indefinite period. You are remunerated according to cao PC 329 (socio-cultural work), you are entitled to holiday pay, end-of-year bonus, meal vouchers, a social subscription, and ICOM card.

CIAP does not discriminate between candidates based on age, gender, ethnicity, sexual orientation, religion, disability or nationality. A seniority of a maximum of 10 years is covered.

You can apply until 31 March 2021. Starting date of employment: 1 May 2021.

Send your application with a CV and motivation letter to communicatie@ciap.be.

Apply now!

More information: see our website.