CBK Rotterdam: Adviseurs O&O Commissie

CBK Rotterdam in Rotterdam zoekt Adviseurs O&O Commissie | Vacature voor een Betaalde functie (vacatiegeld) | Sluitingsdatum: 31-01-2021CBK Rotterdam werkt aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam. Dat doen we samen met makers, partners en bewoners van de stad. Daarmee staan we midden in de stad en zijn we betrokken bij wat er leeft in de stad. We stellen kunstenaars in staat nieuw werk en een nieuwe taal te ontwikkelen en gezamenlijke initiatieven te ontplooien. Zo geven we gezamenlijk mede vorm aan de gedroomde stad.

Per 1 maart 2021 zoekt CBK Rotterdam twee nieuwe adviseurs voor de commissie van de regeling Onderzoek en Ontwikkeling (O&O).

Adviseurs O&O Commissie

Per 1 maart 2021 zoekt CBK Rotterdam twee nieuwe adviseurs voor de commissie van de regeling Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), een bijzondere financieringsregeling waarmee Rotterdamse beeldend kunstenaars hun werk kunnen verdiepen en ontwikkelen en waarbij het proces centraal staat.

Wie
We zijn op zoek naar een kunstenaar, maker en doener met een beeldende achtergrond en iemand met een kunsthistorische achtergrond, een tentoonstellingsmaker en/of criticus. Naast mensen met vakinhoudelijke kennis en expertise, is CBK Rotterdam ook geïnteresseerd in mensen met een discipline-overstijgende visie of mensen die nieuwe, verrassende of meer (cultureel) diverse perspectieven kunnen inbrengen.

Diversiteit
Om een verscheidenheid aan verschillende kunstenaarspraktijken te kunnen stimuleren hecht CBK Rotterdam veel belang aan meerstemmigheid en is er aandacht voor intersectionaliteit binnen de adviescommissie. Bij het samenstellen van de commissie letten we naast expertise, kennis en ervaring binnen een bepaald vakgebied op vertegenwoordiging van verschillende culturele achtergronden, van uiteenlopende leeftijden en netwerken. Affiniteit met het Rotterdamse culturele netwerk is een pre.

Reageer uiterlijk 31 januari 2021 op onderstaande positie.

Aard van de regeling
Het doel van de regeling is artistiek beeldend onderzoek, experiment, verdieping en reflectie op het gebied van de eigen beeldende kunstpraktijk te stimuleren en vrije ruimte voor professionele makers te creëren. De regeling ontvangt aanvragen van individuele beeldend kunstenaars die bij CBK Rotterdam staan ingeschreven.

Voor meer informatie over de regeling
artoffice.info/voor-rotterdamse-kunstenaars

Samenstelling en werkwijze adviescommissies
De adviescommissie vergadert drie keer per jaar.
De commissie bestaat uit een voorzitter, een notulist en vijf adviseurs met een positie als beeldend kunstenaar, maker, onderzoeker, beschouwer of een andere professie (of functie/beroep) binnen de beeldende kunst. De adviseurs beoordelen in gezamenlijkheid de aanvragen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst of minstens een van de deelgebieden daarbinnen, het beleid en de doelstellingen van CBK Rotterdam.

Bij de beoordeling gelden richtlijnen en criteria die persoonlijke standpunten van de adviseurs objectiveren. Behalve op kwaliteit, een belangrijk criterium, worden de aanvragen getoetst op de te verwachten verdiepende impuls voor de artistieke ontwikkeling van de beeldende beroepspraktijk van de aanvrager. Centraal in de aanvraag staat het proces, dat door middel van een plan van aanpak, een tijdspad en realistische begroting, waarbij het kunstenaarshonorarium het belangrijkste onderdeel vormt, inzichtelijk wordt gemaakt.

Als gevolg van de Covid-19 uitbraak is de werkwijze aangepast en zal waarschijnlijk ook in 2021 nog digitaal worden vergaderd.

De werkzaamheden starten bij de eerste O&O-ronde op 1 maart 2021.
Het tweede commissielid start met ingang van 28 juni 2021.

Vergoeding
Adviseurs ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) en een reiskostenvergoeding. De tijdsinvestering van een adviseur vraagt, naast drie vergaderdagen per jaar, om leestijd van de aanvragen ter voorbereiding op de commissievergadering. In de regel wordt er per aanvraag ronde drie dagen vergaderd en zijn de stukken twee weken voor de vergadering digitaal beschikbaar. Een adviseur moet gemiddeld per jaar rekening houden met een tijdsinvestering van zo’n negen werkdagen voor de vergaderingen en een vergelijkbaar aantal uren voor leeswerk in te plannen in de weken voorafgaande aan de vergadering.

Indienen van reacties
Kandidaten kunnen uiterlijk zondag 31 januari 2021 reageren. Een reactie bestaat uit een brief met motivatie en een omschrijving van deskundigheid (maximaal 1 A4), een cv en/of een beknopt overzicht van recente projecten. In de motivatie geef je helder aan over welke deskundigheid je beschikt. Stuur je reactie in een pdf-document (maximaal 3 pagina’s) per e-mail naar vacature@cbkrotterdam.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: O&O commissielid 2021.

De gesprekken worden in de tweede en derde week van februari 2021 ingepland.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de website van CBK Rotterdam, specifiek wordt verwezen naar de Governance Code. Voor meer informatie over de regeling zie: Artoffice.info.
Ook kan je contact opnemen met de coördinator van de regeling Petra Laaper, p.laaper@cbkrotterdam.nl.

Benoeming
Commissieleden worden in principe voor een periode van drie jaar benoemd. De maximale adviestermijn is vier jaar. Bij de samenstelling van de commissies wordt gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen. Het voorkomen van de mogelijke schijn van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.