Museum aan de A: Leden Raad van Toezicht

Museum aan de A in Groningen zoekt Leden Raad van Toezicht voor ten minste 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-10-2020Het historisch museum voor Groningen – het ‘Museum aan de A’ – wordt een nieuwe trekpleister voor Stad en Ommeland. Het is nu nog ‘work in progress’, maar de contouren van deze nieuwe historische ontmoetingsplek voor Groningen worden steeds duidelijker. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet door de partners in dit initiatief: het Noordelijk Scheepvaartmuseum (NSM), de Groninger Archieven, het Groninger Museum, Noorderpoort en gemeente en provincie Groningen.

In een masterplan is de eerste opzet geschetst van de invulling van het museum. Deze plannen worden financieel en inhoudelijk de komende maanden verder uitgewerkt. Uiteindelijk zullen in het museum tal van uiteenlopende activiteiten worden opgezet, zoals vaste en tijdelijke tentoonstellingen, innovatieve programma’s voor scholieren, workshops, theater, muziek, lezingen en onderzoek voor participatieprojecten. Het museum vertelt daarmee de geschiedenis van Groningen en de Groningers en zoekt de link met de actualiteit, zodat het verleden context geeft aan het heden. Het museum heeft daarbij de rol van regisseur / programmeur, die ervoor zorgt dat het publiek actief bijdraagt aan de programmering en ontwikkeling van activiteiten.

Belangrijkste plaats van handeling: een uniek historisch gebouwencomplex aan de A, met als kern het huidige Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daar bevindt zich niet alleen de collectie, maar wordt ook een ‘historische ontmoetingsplek’ (HOP) gecreëerd als toevoeging aan het klassieke museummodel.

Verder zal het Museum aan de A zich ook manifesteren op andere locaties in stad en provincie Groningen en nauwe samenwerking zoeken met verschillende (culturele) partners in provincie en Stad. Noorderpoort speelt een belangrijke rol in het concept van het nieuwe museum door medewerkers, studenten en middelen te leveren voor het leerwerkbedrijf, dat aan het museum verbonden zal zijn. Het nieuwe museum heeft de ambitie om op alle fronten toegankelijk en duurzaam te zijn.

Museum aan de A is een Stichting onder leiding van een directeur in een Raad van Toezicht model. Al het personeel, de gebouwen en de collectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn inmiddels overgegaan naar de nieuwe stichting. Omdat naast het museale aspect er ook veel activiteiten in de Historische Ontmoetingsplek gaan plaatsvinden, krijgt het nieuwe museum uiteindelijk een organisatievorm die anders en uitgebreider is dan het huidige NSM.

Er komt een aantal nieuwe functies bij en een aantal huidige functies zal een nieuwe focus krijgen. Waar het kan wordt voorts ook vanuit de partners (Groninger Museum, Groninger Archieven en Noorderpoort) inzet geleverd. Door al die partnerbijdragen schaalt het museum op het personele vlak op, wordt het personeel van de nieuwe organisatie bijgestaan en wint het aan efficiency.

Uiteindelijk ontstaat een ‘platte’ organisatie zonder managementlagen en met veel eigen verantwoordelijkheid voor alle medewerkers en vrijwilligers. Het totale aantal fte’s wordt om en nabij de dertien, waarvan ruim vijf via de partners. Veel medewerkers hebben een parttime aanstelling. De medewerkers zijn globaal verdeeld over drie aandachtsgebieden: inhoud en publieksprogrammering (circa 3 fte), externe betrekkingen (circa 5 fte) en interne zaken (circa 4 fte).

De Raad van Toezicht van de stichting Museum aan de A telt momenteel een drietal leden. Door nu twee nieuwe leden te zoeken hoopt de Raad op korte termijn uit vijf personen te bestaan.

Voor meer informatie over Museum aan de A zie de website.

Voor Museum aan de A zijn wij op zoek naar

Leden Raad van Toezicht

ten minste 4 vergaderingen per jaar

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het Museum aan de A staat de directie met raad en daad terzijde en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid van het museum. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit een voorzitter en twee leden. Qua deskundigheid en achtergrond zijn hun profielen te omschrijven als respectievelijk algemeen bestuurlijk, museumwereld, en geschiedenis.

Ter uitbreiding van de Raad is Museum aan de A nu op zoek naar twee nieuwe leden, waarbij spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines gewenst is. Gelet op de reeds aanwezige deskundigheid wordt nu specifiek gezocht naar kandidaten met een financiële achtergrond, een achtergrond in het (noordelijk) bedrijfsleven, kennis van vastgoed en bouwzaken of een combinatie van deze en andere expertise. Bij de selectie van nieuwe leden zal voorts gelet worden op hun woonplaats (bij voorkeur komt minstens één van de nieuwe leden uit de provincie) en gestreefd worden naar een zo groot mogelijke diversiteit.

De nieuwe leden zijn moderne toezichthouders met ambitie en een nieuwsgierige instelling. Ze kunnen out of the box denken en vragen stellen vanuit een actieve en opbouwend kritische houding. De kandidaten hebben gevoel voor bestuurlijke processen en dynamieken. Zij hebben verbindend vermogen, zijn gecommitteerd, beschikbaar en bereikbaar. In alles bereid om als sparringpartner voor de directeur te fungeren, daarbij rekening houdend met de principes van good governance.

Meer specifiek gelden aanvullend de volgende functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, door opleiding en/of werkervaring.
 • Affiniteit met de culturele sector en de missie en het werkterrein van het Museum aan de A in het bijzonder.
 • In staat het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren, en de directeur met advies bij te staan.
 • Maatschappelijk betrokken en beschikken over relevante netwerken.
 • Binding en affiniteit met Groningen.
 • Bij voorkeur zowel bestuurlijke als toezichthoudende ervaring en politieke sensitiviteit.
 • In staat om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Bij één van de kandidaten bij voorkeur ervaring in een eindverantwoordelijke financiële functie.

Bij de selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht zal in het bijzonder worden gelet op onderlinge complementariteit. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming.

De Raad van Toezicht van Museum aan de A vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vier keer per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen vraagt de voorbereidingstijd een tijdsinvestering van de leden. De vergaderingen zullen plaatsvinden in Groningen.

De leden ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen gemaakte onkosten worden vergoed.

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Museum aan de A. Daar vindt de verdere selectie plaats. Op basis van onderstaande planning wordt de procedure afgerond in november.

 • Week 42 Plaatsing vacatures online en in printmedia.
 • Week 43-44 Search kandidaten en responstermijn (tot 31 oktober 2020).
 • Week 45 Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht kandidaten aan Museum aan de A.
 • Week 46-47 Gesprekken met selectiecommissie Museum aan de A / Optioneel assessment.
 • Week 48 Benoeming kandidaten.

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 31 oktober 2020 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, ter attentie van de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.