Kunstraad Groningen: Voorzitter

De Kunstraad Groningen in Groningen zoekt een Voorzitter | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-10-2020De Kunstraad Groningen is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het versterken van het culturele klimaat in Groningen. De Kunstraad adviseert de gemeente en provincie Groningen over het te voeren cultuurbeleid, de meerjarige subsidieaanvragen cultuur en verleent namens de beide overheden incidentele subsidies. Daarnaast organiseert de Kunstraad spreekuren en kennissessies op het gebied van crowdfunding en ondernemerschap en coördineert het Groninger fondsenoverleg.

De Kunstraad Groningen is met ingang van 1 januari 2021 op zoek naar een enthousiaste en visierijke

Voorzitter

 

Samenstelling raad
De raad bestaat uit ten minste vijf tot maximaal zeven leden ieder met een specifiek aandachtsgebied en een verbindende voorzitter. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter komt de functie van voorzitter vacant.

Functie
De voorzitter geeft in samenspraak met de directeur invulling aan de volgende taken:

 • het ontwikkelen van de toekomstige strategie en beleidsdoelstellingen;
 • het toezicht houden op de realisatie van de vastgelegde organisatiedoelen;
 • het voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen en de zorg voor zorgvuldige besluitvorming;
 • het voeren van strategische overleggen met provincie- en gemeentebestuurders en culturele sector.

Profiel en vaardigheden raadsleden
Leden van de raad beschikken over:

 • brede kennis van de culturele sector in het algemeen en Groningen in het bijzonder;
 • brede visie op het cultuurbeleid en het vermogen deze uit te dragen;
 • kennis van de bestuurlijke organisatie van het cultuurveld;
 • een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Kunstraad met oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen;
 • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, innovatief vermogen, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking).

Specifieke eisen voorzitter:

 • in staat om met een analytische blik te komen tot een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming;
 • creëert een sfeer waarin gedachten, inzichten en meningen vrijelijk kunnen worden uitgewisseld;
 • in staat om diverse en mogelijk tegengestelde belangen te verbinden en oplossingsgericht;
 • heeft (in interactie met de directeur en andere raadsleden) oog voor het betrekken en voeren van de dialoog met de culturele sector, overheden en andere stakeholders;
 • straalt gezag uit en heeft impact binnen en buiten de organisatie;
 • heeft ervaring met advies- en organisatieprocessen;
 • beschikt over goede representatieve / contactuele vaardigheden;
 • relevante bestuurlijke ervaring in een maatschappelijk krachtenveld;
 • bij voorkeur woonachtig in Groningen c.q. Noord-Nederland.

Vergaderfrequentie en zittingstermijn
De raad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen en neemt daarnaast deel aan debat en bezoekt activiteiten. In bepaalde periodes zoals tijdens de cultuurnota-advisering is de frequentie van de vergaderingen fors hoger. In zijn rol als sparringpartner wordt tevens van de voorzitter verwacht dat hij soms aanwezig is bij culturele activiteiten of bij het voeren van externe gesprekken. De zittingstermijn bedraagt drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van drie jaar.

Wat wij bieden
Een levendig en interactief debat over de culturele sector binnen het betrokken en deskundige raadsteam en met de partijen uit het culturele veld zelf, bestuurders en politiek. Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vacatie- en onkostenvergoeding.

Onafhankelijkheid
In verband met de onafhankelijkheid van de Kunstraad is deze functie niet verenigbaar met hoofd- en nevenfuncties bij instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente of provincie Groningen en worden andere hoofd- en nevenfuncties getoetst op mogelijke ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling.

Interesse?
Heeft u belangstelling voor het voorzitterschap dan roepen wij u van harte op te reageren. Reacties in de vorm van een CV met korte motivatie kunt u vóór 31 oktober 2020. mailen naar mevrouw Ebrien den Engelsman, directeur van de Kunstraad Groningen.

Gesprekken in twee rondes zijn voorzien in november 2020. Het streven is de benoeming te bespreken in de bestuursvergadering van december 2020. De voorzitter wordt benoemd door het college van B&W en GS van de gemeente en provincie Groningen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur Ebrien den Engelsman. Dit kan via mail ebrien.den.engelsman@kunstraadgroningen.nl of telefoon 06 51 73 70 03. Ook kunt u terecht op kunstraadgroningen.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.